14.11. 2005 č.9
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1VYHLÁŠEN STÁTNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU !!

1.1 Podprogram č. 1 podpora rozvoje lázeňství

Cílem podprogramu je vytvořit ekonomické podmínky k iniciaci a podpoře aktivit, které umožní vybudování a rekonstrukci lázeňské infrastruktury.

Příjemcem dotace může být město/obec (ne městem nebo obcí zřízená právnická osoba), jež má schválený statut lázeňského místa, město/obec se stanovenými přírodními lázněmi nebo město/obec na jehož území nebo v blízkosti jehož území se nachází přírodní léčivý zdroj, má územním plánem vymezenou oblast pro vybudování přírodních léčebných lázní a systematicky vytváří podmínky pro jejich vznik.
 • úpravy a výsadba veřejné zeleně, rekonstrukce a vybudování závlahového systému, pořízení strojů a zařízení na údržbu zeleně apod.
 • rekonstrukce a vybudování parkoviště
 • rekonstrukce lázeňské léčebny, hromadného ubytovacího zařízení, kulturního zařízení
 • rekonstrukce a vybudování balneoprovozu, bazénu
 • úprava pramenů minerálních vod
 • rekonstrukce a vybudování kolonád a pitných pavilonů
 • rekonstrukce a vybudování sportovně-rekreačního zařízení sloužícího aktivitám účastníků cestovního ruchu
 • rekonstrukce a vybudování turistického informačního střediska, kulturního zařízení apod.
 • rekonstrukce a vybudování veřejného WC
 • rekonstrukce památkově chráněných objektů v majetku města (fasády, venkovní úpravy okolí)
 • rekonstrukce a vybudování dalších zařízení sloužících rozvoji cestovního ruchu
Podpora je poskytována formou systémové investiční dotace na realizaci vybraných akcí. Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta. Výše poskytované dotace může dosáhnout max. 50 % celkových způsobilých výdajů akce.

Lhůta pro doručování žádostí začíná běžet dnem vyhlášení Programu 31. 10. 2005 a končí dnem 13. 1. 2006 ve 12:00 hodin.

1.2 Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně rekreační aktivity

Cílem podprogramu je vytvořit ekonomické podmínky pro rozšíření nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity.

Přehled podporovaných aktivit:
 • rekonstrukce a vybudování parkoviště a odpočívárny pro cykloturistiku;
 • rekonstrukce a vybudování infrastruktury pro rekreační a sportovní plavby (vodácký kemp, tábořiště, přístaviště);
 • rekonstrukce a vybudování víceúčelového nezastřešeného hřiště pro míčové sporty u ubytovacího zařízení cestovního ruchu (mimo fotbalové hřiště);
 • rekonstrukce a vybudování tenisového hřiště u ubytovacího zařízení cestovního ruchu;
 • rekonstrukce a vybudování bazénu, koupaliště (včetně sauny u těchto zařízení);
 • rekonstrukce a vybudování jezdecké stáje a jízdárny;
 • vybudování technického zasněžování;
 • pořízení odbavovacího systému u lyžařských vleků;
 • rekonstrukce a vybudování lyžařských vleků, večerního osvětlení lyžařských tratí;
 • rekonstrukce a vybudování veřejného WC u sportovně-rekreačního zařízení;
 • rekonstrukce a vybudování dalších zařízení sloužících rozvoji cestovního ruchu.
Příjemcem dotace může být:
 • občanské sdružení (sportovní a turistický svaz, klub, spolek);
 • podnikatelský subjekt (právnická nebo fyzická osoba).
Podpora je poskytována formou systémové investiční dotace na realizaci vybraných akcí. Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta. Výše dotace může dosáhnout maximálně 50% způsobilých výdajů akce.

Lhůta pro doručování žádostí začíná běžet dnem vyhlášení Programu 31. 10. 2005 a končí dnem 13. 1. 2006 ve 12:00 hodin.

Podrobné informace o obou výše zmiňovaných programech naleznete zde. V případě potřeby dalších upřesňujících informací nebo pomoci se zpracováním žádosti pro Váš projekt kontaktujte prosím pracovníky RRA ÚK.
2VYHLÁŠENY DOTAČNÍ PROGRAMY MMR PRO PODPORU BYDLENÍ

2.1 Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2006

Tato forma podpory státu má za cíl snížit obsah olova v pitné vodě výměnou olověných domovních rozvodů za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených bytových a rodinných domech a bytových domech s byty ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu postavených na území České republiky (dále jen "dům").

Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované vlastníkům trvale obydlených domů s olověnými domovními rozvody na území České republiky. Dotace se poskytuje na výměnu olověných rozvodů v domě do výše maximálně 20 tis. Kč na jeden byt.

Příjemcem dotace je fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem trvale obydleného domu s olověnými domovními rozvody, neprovádí-li opravy na tomto domě v rámci své podnikatelské činnosti; obdobně lze dotaci poskytnout fyzické osobě, je-li vlastníkem bytu v domě podle zvláštního právního předpisu, právnické osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, neprovádí-li opravy na tomto domě v rámci své podnikatelské činnosti; obdobně může získat tuto dotaci i společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zvláštního právního předpisu

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem vyhlášení podprogramu 31. října 2005 a končí dnem 13. ledna 2006 ve 12.00 hod.

2.2 Regenerace panelových sídlišť pro rok 2006

Podmínky podprogramu Regenerace panelových sídlišť stanovuje nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť.

Obec doručí žádost včetně všech základních povinných náležitostí osobně do podatelny ministerstva nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb ve lhůtě stanovené pro doručení žádosti. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem vyhlášení podprogramu 31. října 2005 a končí dnem 13. ledna 2006 ve 12.00 hod.

2.3 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2006

Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů ve vlastnictví obcí nebo dobrovolného svazku obcí pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života.

Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je výstavba podporovaných bytů podle jednotlivých dotačních titulů. Jednotlivé dotační tituly jsou vymezeny v části VII. tohoto podprogramu.

Maximální výše dotace na jeden byt podle jednotlivých dotačních titulů:
Dotační titulv tis. Kč
1. Chráněný byt600 až 800*
2. Byt na půl cesty600
3. Vstupní byt200
* Výši dotace na jeden byt ovlivňuje velikost obce: maximální dotace 800 tisíc Kč na jeden byt v obci s počtem obyvatel do 10 tisíc, 700 tisíc Kč na jeden byt v obci s počtem obyvatel od 10 do 100 tisíc a 600 tisíc Kč na jeden byt ve městech s počtem obyvatel vyšším než 100 tisíc.

Příjemcem dotace a současně stavebníkem a investorem je obec nebo svazek obcí.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem vyhlášení podprogramu 31. října 2005 a končí dnem 13. ledna 2006 ve 12.00 hod.

2.4 Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2006

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů.

Podpora je poskytována obcím jako účelová investiční dotace na realizaci vybraných akcí na výstavbu technické infrastruktury. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden byt postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu.

Dotace se poskytuje obci, která buduje:
 • komunikaci, vodovod a kanalizaci nebo
 • komunikaci nebo vodovod nebo kanalizaci nebo
 • komunikaci a vodovod, komunikaci a kanalizaci nebo kanalizaci a vodovod.
Příjemcem dotace, stavebníkem a investorem je obec.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem vyhlášení podprogramu 31. října 2005 a končí dnem 13. ledna 2006 ve 12.00 hod.

Informace o všech výše uvedených podprogramech určených pro podporu bydlení naleznete zde.
3INFORMACE O DRUHÉM KOLE VÝZVY - FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA
Národní kontaktní místo pro FM plánuje před vyhlášením Výzvy č. 2 projednat tuto výzvu v rámci Monitorovacího výboru, který by se měl konat koncem listopadu. Následně bude svoláno jednání s kontaktními místy, jehož cílem bude posouzení celého procesu přípravy výzvy a hodnocení Výzvy č. 1. Výstupy z tohoto jednání budou podkladem pro aktualizaci Postupů pro žadatele a Manuálu pro implementaci, aby Výzva č. 2 co nejvíce odpovídala reálným potřebám žadatelů v souladu s regionálními/sektorovými strategiemi a prioritními oblastmi/zaměřeními priority dle Anexu B Memorand o porozumění. KFM předpokládá, že Výzva č. 2 bude vyhlášena počátkem dubna 2006.

Veškeré informace, dokumenty a materiály naleznete na adrese: http://www.eeagrants.cz

Žádost o podporu na projekt, který je možné financovat z programů EU (Phare a Transition Facility) nebo ze strukturálních fondů EU nemůže být v rámci FM EHP/Norska předložena.
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2005 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET