04.11. 2005 č.8
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím mimořádného vydání našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1MOŽNOST ZÍSKÁNÍ DOTACE Z REGIONÁLNÍHO PROGRAMU PODPORY ROZVOJE SEVEROZÁPADNÍCH ČECH A MORAVSKOSLEZSKÉHO REGIONU
Ministerstvo pro místní rozvoj dne 31.10.2005 vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na projekty v rámci Regionálního program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu. Jedná se o následující dotační tituly:

Dotační titul č. 1 - Investiční příprava průmyslových ploch a objektů pro podnikání, revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů, v rámci kterého jsou podporovány akce zaměřené na:
 • zprovoznění dočasně nevyužívaných průmyslových ploch a případně dalších ploch vhodných pro podnikání,
 • výstavbu, rozšíření či rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury na průmyslových plochách nebo plochách vhodných pro podnikání, bezprostředně na tyto plochy navazující, ale nutných pro jejich provoz,
 • rekonstrukci dočasně nevyužívaných objektů vhodných pro podnikání a jejich napojení na infrastrukturu (silnice, napojení na kanalizaci, vodovod, elektrické vedení apod.).
Podpora se poskytuje pro takové záměry přípravy a zainvestování průmyslových ploch a dalších prostor, které budou využívány podnikatelskými subjekty v oborech průmyslové, stavební, řemeslné výroby nebo služeb.
Dotační titul č. 2 - Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu, v rámci kterého jsou podporována akce zaměřené na:
 • vybudování nebo rekonstrukci cyklostezek v rámci sportovně - rekreačních aktivit,
 • rekonstrukci, vybudování parkovišť nebo odpočívadel pro cykloturistiku,
 • rekonstrukci nebo vybudování ubytovacích zařízení sloužících pro rozvoj cestovního ruchu,
 • rekonstrukci nebo vybudování sportovních areálů, víceúčelových hřišť pro míčové sporty, tenisových hřišť, hřišť pro ostatní sporty významné pro rozvoj cestovního ruchu,
 • rekonstrukci nebo vybudování parkovišť nebo obslužných zařízení u sportovních nebo rekreačních zařízení,
 • rekonstrukci nebo vybudování infrastruktury pro rekreační nebo sportovní plavbu (vodácké kempy, tábořiště, přístaviště),
 • rekonstrukci nebo vybudování bazénů, koupališť včetně parkovišť nebo obslužných zařízení,
 • rekonstrukci nebo vybudování lyžařských vleků nebo lanovek,
 • výstavbu nebo rekonstrukci turistického orientačního značení, zřizování informačních turistických center, vybavení a rozvoj informačního systému turistických cílů,
 • výstavbu nebo rekonstrukci kulturních, společenských nebo technických zařízení významných pro rozvoj cestovního ruchu včetně parkovišť,
 • rekonstrukci nebo vybudování parkovišť pro potřeby návštěvníků památkových rezervací a zón,
 • rekonstrukci památkově chráněných objektů v majetku města/obce.
Příjemcem podpory u dotačního titulu č. 1 a 2 je obec (ne obcí zřízená právnická osoba), jejíž katastrální území leží v okresech Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Sokolov.

U dotačního titulu č. 1 a 2 je podpora obcím poskytována jako systémová investiční dotace na realizaci vybraných akcí, a to až do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů akce.

Lhůta pro doručování žádostí začíná běžet dnem vyhlášení programu, tj. 31. 10. 2005 a končí dnem 13. 1. 2006 ve 12:00 hodin.

Detailnější informace o podmínkách výše uvedených dotačních titulů naleznete zde. S přípravou žádosti Vám rádi pomohou a podrobné informace poskytnou pracovníci RC při RRA ÚK:
Libuše Kameníčková kamenickova(a)rra.cz 476 206 538 - 214
Jiří Polívka polivka(a)rra.cz 476 206 538 - 215
Tomáš Vacenovský vacenovsky(a)rra.cz 476 206 538 - 221
2SEMINÁŘ K ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE ZDROJŮ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU A NORSKA
Na základě zvýšeného zájmu je aktuálně na 1.12.2005 zorganizován seminář zaměřený na v poslední době často diskutovanou problematiku možností čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Hlavni přednášku povede Ing. Ludmila Lefnerová, vedoucí Centra pro zahraniční pomoc při Ministerstvu financí ČR, které je národním kontaktním místem finančních mechanismu EHS a Norska.

Z těchto prostředků mohou být financovány projekty zaměřené na následující vybrané priority:
 • Uchování evropského kulturního dědictví
 • Ochrana životního prostředí
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Zdravotnictví a pece o dítě
 • Podpora udržitelného rozvoje
 • Vědecky výzkum a vývoj
Na tento seminář Vás jménem pořadatele srdečně zveme, program i přihlášku naleznete v příloze. Poplatek za účast je 300 Kč. Termín pro přihlášení je do 20.11.2005. Pořadatelem semináře je EIC Praha.
3ANALÝZA DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ NĚKTERÝCH PŘEDVSTUPNÍCH A STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ VYUŽITELNÝCH VENKOVSKÝMI OBCEMI A MIKROREGIONY NA ÚZEMÍ NUTS II - SEVEROZÁPAD

Euroskop Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje uspěla v grantovém řízení Úřadu vlády České republiky v rámci vyhlášené Koncepce informování o evropských záležitostech s předloženým projektem "Analýza dosavadních výsledků některých předvstupních a strukturálních nástrojů využitelných venkovskými obcemi a mikroregiony na území NUTS II - Severozápad". Výsledkem projektu bude stejnojmenná informativní brožura určená reprezentantům euroregionů, starostům a zastupitelům obcí resp. vedoucím představitelům mikroregionů a studentům vyšších typů škol. Publikace bude informovat o základních principech regionální politiky EU, dále o výsledcích předvstupních programů EU SAPARD a Phare CBC - Fond malých projektů, jakož i o probíhajících iniciativách INTERREG IIIA a LEADER+. Zhodnoceny budou rovněž dosavadní výsledky Společného regionálního operačního programu v regionu soudržnosti Severozápad. Věříme, že tato publikace přispěje k nastartování širší diskuse o problémech a možnostech jejich řešení a napomůže tak širší informovanosti o programech a iniciativách využitelných zvláště ve venkovském prostoru. Zaslání publikace lze zdarma objednat na adrese vacenovsky(a)rra.cz nebo telefonicky na čísle 476 206 538.

Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2005 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET