02.09. 2005 č.6
Dobrý den, dovolujeme si Vám prostřednictvím našeho pravidelného zpravodaje zaslat aktuální informace k 02. 09. 2005 využitelné pro správu a rozvoj Vaší obce.
1VÝZVA MŽP K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY V RÁMCI OP INFRASTRUKTURA
3. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Infrastruktura - Zlepšování environmentální infrastruktury. Žádosti o podporu je možno podávat od 1.9.2005 do 31.10.2005, a to prostřednictvím internetových stránek http://zadosti.sfzp.cz, kde naleznete i přesné pokyny k vyplnění a podání žádostí. Podmínky pro získání podpory naleznete ve Směrnici MŽP č. 11/2005, o poskytování finančních prostředků z Operačního programu infrastruktura - Priorita 3, včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky, která bude v nejbližší době spolu s dalšími informacemi zveřejněna na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR www.sfzp.cz a Ministerstva životního prostředí ČR www.env.cz.

V rámci Priority 3 budou realizována čtyři opatření:

Opatření 3.1 - Obnova environmentálních funkcí území
A. Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů
B. Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy

Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství
A. Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů
B. Zásobování obcí pitnou vodou
C. Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z ČOV

Opatření 3.3 - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
A. Využívání šetrných technologií při spalování
B. Snižování emisí těkavých organických látek
C. Využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Opatření 3.4 - Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
A. Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů
B. Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží

Podrobnější informace k naleznutí zde.
2PŘIPRAVOVANÁ GRANTOVÁ SCHÉMATA ÚSTECKÉHO KRAJE

V průběhu měsíce září s největší pravděpodobností dojde vyhlášení výzev k předkládaní projektů do grantových schémat Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu v rámci Společného regionálního operačního programu, a to:
Podpora rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch pro malé a střední podnikatele, v rámci kterého budou podporovány aktivity spojené s:
 • rekonstrukcí a obnovou památek regionálního významu pro potřeby cestovního ruchu včetně nezbytné doprovodné infrastruktury
 • rozvojem a rozšířením vybavení a zařízení turistických středisek, zejména v oblasti sportu, aktivního odpočinku a rekreace
 • budováním a rozvoj infrastruktury pro rekreační plavbu
 • výstavbou, rekonstrukcí či rozšířením ubytovacích, stravovacích a lázeňských kapacit podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu
Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor, v rámci kterého budou podporovány aktivity spojené s:

Marketingem CR
 • zpracování marketingových studií
 • příprava a realizace marketingových plánů
 • příprava, tisk, distribuce regionálních a místních propagačních materiálů
 • podpora aktivní účast na veletrzích CR
 • propagační a informační kampaně na cílových trzích

Produkty CR
 • Projekty zaměřené na tvorbu nových produktů cestovního ruchu
 • analýzy, vyhodnocení nabídky produktů, zpracování plánu produktů, jejich tvorba a
 • marketingová podpora

Regionální partnerství
 • příprava, založení regionální organizace DM (destinační management)
 • podpora vlastní činnosti DM
 • marketingový program
 • program rozvoje produktů
 • program rozvoje lidských zdrojů
Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele, v rámci kterého budou podporovány aktivity spojené s:

Marketingem CR
 • zpracování marketingových studií
 • příprava a realizace marketingových plánů
 • příprava, tisk, distribuce regionálních a místních propagačních materiálů
 • podpora aktivní účast na veletrzích CR
 • propagační a informační kampaně na cílových trzích

Produkty CR
 • Projekty zaměřené na tvorbu nových produktů cestovního ruchu
 • analýzy, vyhodnocení nabídky produktů, zpracování plánu produktů, jejich tvorba a
 • marketingová podpora
Upozorňujeme, že výše uvedený přehled podporovaných aktivit má pouze informativní charakter. Závazný seznam podporovaných aktivit bude znám až po zveřejnění výzev pro předkládání projektů. Bližší informace k připravovaným grantovým schématům Vám podají zaměstnanci rozvojového centra při RRA ÚK nebo pracovníci odboru regionálního rozvoje na Krajském úřadu Ústeckého kraje.
32. KOLO VÝZVY OPATŘENÍ 3.2 SROP

Dne 5. září je plánováno zveřejnění 2. kola výzvy grantového schématu Ústeckého kraje v rámci opatření 3.2 programu SROP - Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje. Žádostí bude dle předběžných informací překládat do 14.října 2005. V rámci grantového schématu budou mít možnost získat dotaci projekty zaměřené na:
 • Intervenci ve prospěch skupin ohrožených sociální exkluzí
 • Prevenci sociálně patologických jevů
 • Podporu získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností
 • Akce nestátních neziskových organizací pro začleňování sociálně vyloučených osob s důrazem na venkovské oblasti
 • Aktivity nestátních neziskových organizací podporující optimální sladění profesního a rodinného života
 • Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovod sociálně ohrožených osob
 • Péči o osoby závislé na drogách
 • Aktivity pro mladistvé, kteří opouštějí školská zařízení při ukončení ústavní výchovy
 • Vzdělávání vedoucí k sociální integraci
 • Reintegraci občanů po ukončení výkonu trestu
 • Zajištění bezpečnosti obyvatel
 • Volnočasové aktivity pro ohroženou skupinu mládeže
 • Vzdělávací, kulturní a sociální akce pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů
 • Zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni
 • Vytváření místních partnerství a budování místních komunit
Pro detailnější informace o podmínkách výše uvedeného grantového schématu sledujte v nejbližších dnech internetové stránky Ústeckého kraje, nebo kontaktujte pracovníky Rozvojového centra při RRA ÚK.
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2005 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET