10.06. 2005 č.5
Dobrý den, dovolujeme si Vám prostřednictvím našeho pravidelného zpravodaje zaslat aktuální informace k 10. 6. 2005 využitelné pro správu a rozvoj Vaší obce.
Upozorňujeme na nové výzvy evropských dotačních programů
1FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/ NORSKA: VÝZVA Č.1 - INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
Prioritní oblasti programu:
Uchovávání evropského kulturního dědictví
Ochrana životního prostředí
Rozvoj lidských zdrojů
Zdravotnictví a péče o dítě
Podpora udržitelného rozvoje
Vědecký výzkum a vývoj

Další závazné informace pro zpracování žádosti o grant jsou uvedeny v Postupech pro žadatele a Manuálu pro implementaci. Doplňující informace naleznete v dokumentu Pravidla a postupy a dalších relevantních směrnicích.

Veškeré výše uvedené dokumenty jsou ke stažení na www.eeagrants.cz v sekci Pravidla pro implementaci Finančních mechanismů. Obecná pravidla a směrnice jsou dále ke stažení v anglickém jazyce přímo na stránkách Kanceláře Finančních mechanismů www.eeagrants.org.

Vyčerpávající a doplňující informace naleynete také zde.
2SROP - 2.1.2 ROZVOJ DOPRAVNÍCH OBSLUŽNOSTÍ V REGIONECH  
V rámci podopatření 2.1.2 budou podporovány rozvojové investiční projekty, zaměřené na zlepšení dopravní obslužnosti včetně propojení místní a regionální veřejné dopravy s železniční sítí, jako jsou integrované dopravní systémy (technologie) ve větších centrech osídlení, systémová opatření ve městech na podporu rozvoje městské hromadné dopravy (MHD), zejména rozšíření či zlepšení přepravy, instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů pro cestující, výstavba a modernizace dopravních terminálů, nákup dopravních prostředků včetně obnovy a rozvoje specifického vozového parku;.

Minimální přípustná výše celk. uznatelných nákladů na 1 projekt v části Podopatření 2.1.2 rozvoj dopravní obslužnosti 20 000 000 Kč

Ukončení příjmu žádostí: 29. července 2005, do 12:00 hod.

Chcete-li znát podrobnosti navštivte tento odkaz (dokument PDF).
3SROP- 2.2. ROZVOJ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V REGIONECH
Opatření 2.2 řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu. Jeho součástí je podpora aktivit spojených s veřejným přístupem k internetu pro občany, mimo jiné v knihovnách, komunitních centrech, ve školách, a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu.

Více informací získáte v dokumentu uvedeném zde (dokument PDF).
4SROP - 3.1. INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH
Opatření 3.1 Opatření bude zaměřené na podporu investičních projektů (spolufinancovaných z ERDF) v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, celoživotního učení, sociální integrace. Tyto investice budou muset přispívat k rozvoji a ke strukturálním změnám v regionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních míst.Z věcného hlediska bude v rámci jednotlivých projektů podpořena nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov, nákup technologie, počítačů včetně software, počítačové sítě, nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či obnovou objektů (včetně nezbytných venkovních úprav).

Ukončení příjmu žádostí: 29. července 2005, do 12:00 hod.

Doplňující informace je možné získat zde (dokument PDF).
5SROP- 4.2.2. PODPORA REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU
V rámci podopatření 4.2.2 V rámci podopatření budou podporovány ucelenější projekty regionálního či místního významu, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech. Celkové uznatelné náklady jednotlivých podporovaných projektů nepřekročí 3 mil.€.

V rámci podopatření bude možno podporovat projekty podporující rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech a zaměřené na: rekonstrukci a obnovu památek regionálního významu pro potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (kulturní, technické i průmyslové památky), rekonstrukci a obnovu objektů a budov pro potřeby CR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení), rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu, rozvoj a obnovu turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hippostezek a naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích, rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby, výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu.

Doplňující informace jsou k nalezení zde (dokument PDF).
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2005 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET