26. 2. 2008 č.42
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2010

Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad zveřejnil harmonogram výzev pro podávání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Do konce roku 2010 je plánováno vyhlášení výzev pro tyto oblasti podpory:
Výzva č.Oblast podporyTermínAlok. částka Kč
2 – IPRM 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu 15.1.2010 – 15.4.2010486 282 656
141.1 – Podpora rozvojových pólů regionu březen – červen 2010(čtvrtletní průběžná)dle výsledků výzvy č. 12
15 1.3 – Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů duben – červen 2010151 686 907
15 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst duben – červen 2010296 157 974
15 2.1 - Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti duben – červen 2010 47 728 053
15 4.1 - Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR duben – červen 2010(řízená výzva s IOP) 100 000 020
15 4.2 - Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení duben – červen 2010391 137 642
16 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí květen – červenec 2010 152 315 720
17 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu červen – září 2010(čtvrtletní průběžná) dle výsledků výzvy č. 14
185.1 – Podpora implementace ROP Severozápad 1.9.2010 – 31.8.2011(roční průběžná)80 750 700
185.2 – Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity 1.9.2010 – 31.8.2011(roční průběžná)8 075 070
191.1 – Podpora rozvojových pólů regionu září – prosinec 2010(čtvrtletní průběžná)dle výsledků výzvy č. 16
203.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu září – listopad 2010674 636 519
Podrobnější informace o vyhlašovaných oblastech podpory:


OBLAST PODPORY 1.1: PODPORA ROZVOJOVÝCH PÓLŮ REGIONU

Globální cíl:
Podpora vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst – rozvojových pólů regionu.

Operační cíle:
• Regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití;
• Regenerace a revitalizace brownfields, včetně související infrastruktury;
• Zvýšení kvality života obyvatel velkých měst;
• Zvýšení atraktivity velkých měst pro návštěvníky a investory.

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:

• Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek9, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity;
• Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití nevýrobní povahy (nepřijatelné jsou činnosti zpracovatelského charakteru), včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území, pokud nespadá do působnosti OP ŽP, (jako součást širšího projektu v rámci regenerace městského prostředí) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území;
• Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod;
• Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM;
• Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst, včetně sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU;
• Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení);
• Modernizace městské hromadné dopravy (nákup tramvají a trolejbusů včetně doprovodné infrastruktury typu měnírny pro trolejbusy apod., rozvoj tratí MHD, zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky).

Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace).
Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektů. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.
Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.

Příjemci:

Hlavní příjemci:
Obce – města od 50 000 obyvatel

Příjemci – dílčí projekty v rámci IPRM:
• Obce – města od 50 000 obyvatel
• Kraje
• Organizace zřízené či založené městem od 50 000 obyvatel nebo krajem
• Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od 50 000 obyvatel
• Nestátní neziskové organizace
• Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříkuOBLAST PODPORY 1.2: PODPORA REVITALIZACE A REGENERACE MALÝCH A STŘEDNÍCH MĚST

Globální cíl:
Podpora ekonomického a společenského rozvoje středních a malých měst.
Operační cíle:
• Regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití
• Regenerace a revitalizace brownfields, včetně související infrastruktury
• Zvýšení kvality života obyvatel středních a malých měst
• Zvýšení atraktivity středních a malých měst pro návštěvníky a investory

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek17, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.
• Modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury.
• Výstavba zdravotnických zařízení.
• Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území (pokud nespadá do působnosti OP ŽP) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území.
• Modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení).
• Výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor.
• Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené.
• Související projektovou přípravu, projektovou dokumentaci, architektonickou soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Forma podpory a její výše:
Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace). Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektů. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.

Příjemci:
• Obce – města s 5 000 – 49 999 obyvateli
• Kraje v případě projektů realizovaných ve městech s 5 000 – 49 999 obyvateli
• Organizace zřízené či založené městem s 5 000 – 49 999 obyvateli nebo krajem
• Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město s 5 000 – 49 999 obyvateli v případě realizace projektu, jehož převažující dopad je zaměřen na dotčené město (města) s 5 000 – 49 999 obyvateli
• Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na město s 5000 – 49 999 obyvateli
• Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku v případě projektů realizovaných ve městech s 5 000 – 49 999 obyvateli.OBLAST PODPORY 1.3: INFRASTRUKTURA V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

Globální cíl:
Zkvalitnění infrastruktury regionálního významu pro rozvoj vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví.

Operační cíle:
• Kvalitní, moderní a dobře vybavená infrastruktura pro vzdělávání s regionálním významem
• Kvalitní, moderní a dobře dostupná infrastruktura pro sociální péči s regionálním významem
• Kvalitní a moderní infrastruktura pro zdravotnictví s regionálním významem vybavená novými technologiemi

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Modernizaci a fyzickou obnovu středních škol.
• Modernizaci vybavení středních škol a vyšších odborných škol (např. vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben).
• Revitalizaci a modernizaci stávajících objektů za účelem využití pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, včetně knihoven regionálního významu.
• Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a dostavba knihoven, včetně nákupu ICT).
• Výstavbu, modernizaci a rekonstrukci infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením).
• Výstavbu, modernizaci a rekonstrukci krajských zdravotnických zařízení včetně nových technologií (vytvoření komplexní infrastruktury v oblasti emergenční a akutní péče, malá centra primární zdravotní péče, zdravotnické přístroje, zdravotnické laboratoře, informační centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a obslužných procesů).

Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace). Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektů. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.

Příjemci:
• Kraje v případě projektů realizovaných ve městech od 5 000 obyvatel
• Organizace zřízené či založené krajem v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel
• Nestátní neziskové organizace v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatelOBLAST PODPORY 2.1: BUDOVÁNÍ KAPACITY PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, INFORMOVANOST A OSVĚTA VEŘEJNOSTI

Globální cíl:
Zvýšení připravenosti místních komunit realizovat rozvojové projekty.
Operační cíle:
• Zvýšení informovanosti veřejnosti o projektovém financování místního rozvoje ze strukturálních fondů EU
• Podpora přípravy kvalitních projektů a související projektových dokumentací
• Aktivizace místních komunit při přípravě a realizaci projektů

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené zejména na:
• Přípravu projektů a potřebných podkladových dokumentací. Jako doplňkové k přípravě projektů a dokumentace je možné realizovat projekty s následujícím zaměřením.
• Podnícení aktivit místních subjektů, jež povedou k ustavení místních partnerství za účelem vyhodnocení místních potřeb a vypracování místního akčního plánu obsahujícího střednědobé cíle a dohodnuté strategické projekty a záměry včetně identifikace nezbytných zdrojů a subjektů nezbytných pro realizaci tohoto plánu.
• Zpracování informačních a komunikačních materiálů a médií určených pro místní občany i vnější svět a vztahující se nejen k vlastní iniciativě místního rozvoje, ale i k místním službám, území, jeho historii, kultuře, přírodě a lidem (časopisy, webové stránky, informační tabule včetně elektronických, publikace apod.), a to za účelem zvýšení zapojení občanů do připravovaného integrovaného projektu.
• Osvětové akce pro zvyšování zapojení veřejnosti (kulaté stoly, občanská fóra, konzultace s veřejností o navrhovaných investicích a připravovaném projektu, o vizi místní oblasti), zpracování místních studií, provedení průzkumů, dotazníky a další aktivity potřebné pro přípravu projektu a dokumentace potřebné pro jeho realizaci.
• Místní rozvojové iniciativy malého rozsahu (značení a veřejné mapy, kampaně proti odhazování odpadků, soutěže o upravenou obec apod.) s cílem realizace doplňkových aktivit souvisejících s připravovaným integrovaným záměrem.
• Přípravu projektů a potřebných podkladových dokumentací pro realizaci sestavených plánů.

Forma podpory a její výše:
Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace). Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektů. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.

Příjemci:
• Obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel
• Kraje v případě projektů realizovaných na území obcí s 500 – 4 999 obyvateli
• Organizace zřízené či založené městem s 500 – 4 999 obyvateli nebo krajem
• Dobrovolné svazky obcí v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel
• Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel
• Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku v případě projektů realizovaných na území měst a obcí v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel.OBLAST PODPORY 2.2: INVESTICE PRO ZLEPŠENÍ FYZICKÉ INFRASTRUKTURY

UPOZORNĚNÍ – vyhlášení výzvy na tuto oblast podpory nebylo původně plánováno, jedná se o POSLEDNÍ výzvu vyhlášenou pro tuto oblast podpory!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Globální cíl:
Zvýšení kvality veřejné infrastruktury a kvality prostředí pro život obyvatel.

Operační cíle:
• Regenerace a revitalizace částí obcí včetně kvalitní, dobře vybavené a dostupné infrastruktury pro občanskou vybavenost, kulturní a komunitní život
• Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání, sociální péči a zdravotnictví
• Rekonstrukce a regenerace infrastruktury pro hospodářský rozvoj

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí prostřednictvím;
• stavební obnovy a dostavby veřejných prostranství (včetně „venkovských nezemědělských brownfieldů“), náměstí, architektonických prvků;
• rekonstrukce a regenerace zchátralých objektů32 a výrobních a jiných areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské a administrativní účely (brownfields), včetně venkovských nezemědělských brownfieldů, pro jejich další využití jako součásti konceptu regenerace určitého území;
• dekontaminace a sanace území brownfields (pokud nespadá do působnosti OP ŽP);
• výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů pro kulturní a komunitní život, veřejný sektor (včetně značení a úprav pro tělesně postižené);
• včetně (pokud je součástí komplexního řešení):
- - rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších zón, podchodů, pásů pro cyklisty včetně značení a úprav pro tělesně postižené;
- - rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení;
- - renovace a zakládání veřejných zelených ploch, parků, rekreačních zón apod. (bez vazby na cestovní ruch);
- - rekonstrukce a obnovy historických a kulturních památek34 (bez vazby na cestovní ruch);
- - rekonstrukce, modernizace a výstavba dětských hřišť, veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity;
- - investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné dopravy (autobusové zastávky);
- - rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně parkovacích ploch;
- - rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury včetně rozvodů datových (komunikačních) sítí;
- - investic na podporu zvýšeného využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve venkovských obcích.
• Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů:
• výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích institucí včetně vybavení ICT (střední a vyšší odborné školství, celoživotní vzdělávání, APZ, knihovny);
• výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti, podporující sociální začlenění uživatele do společnosti;
• výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení;
• výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti;
• výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory.
• Infrastruktura pro hospodářský rozvoj:
• rekonstrukce a regenerace zchátralých objektů35 a výrobních a jiných areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské a administrativní účely (brownfields) pro nové využití - ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou vybavenost včetně rozšíření o nové sousedící plochy;
• rekonstrukce a výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení), včetně rozvodů datových (komunikačních) sítí; rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací.

Forma podpory a její výše:
Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace). Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektů. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.

Příjemci:
• Obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel
• Kraje v případě projektů realizovaných na území obcí s 500 – 4 999 obyvateli
• Organizace zřízené či založené městem s 500 – 4 999 obyvateli nebo krajem
• Dobrovolné svazky obcí v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel
• Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel
• Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku v případě projektů realizovaných na území měst a obcí v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel.OBLAST PODPORY 3.2: ROZVOJ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI REGIONU

Globální cíl:
Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu modernizací doprovodné infrastruktury a integrací jednotlivých druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí.

Operační cíle:
• Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy v regionu
• Zavádění a postupné zlepšování ekologizace ve veřejné dopravě
• Zlepšení dopravní dostupnosti veřejnou dopravou v regionu pro všechny skupiny obyvatel

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Přípravu koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace.
• Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy…).
• Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované občany).
• Nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob.
• Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu.

Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace). Výše podpory ze strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektů. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.

Příjemci:
• Kraje
• Obce nebo města do 49 999 obyvatel
• Organizace zřízené či založené obcí do 49 999 obyvatel nebo krajem
• Dobrovolné svazky obcí
• Nestátní neziskové organizace
• Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby)OBLAST PODPORY 4.1: BUDOVÁNÍ A ROZVOJ ATRAKTIVIT A INFRASTRUKTURY CR.

Globální cíl:
Kvalitní infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Operační cíle:
• Rozvinutá základní a doprovodná infrastruktura pro turistiku
• Dobrá dostupnost a efektivní využití místních atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu
• Rozvinutá infrastruktura pro rozvoj lázeňství v regionu

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Výstavbu, obnovu, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch (např. informační centra, turistické trasy, naučné stezky, hippostezky, sportovně-relaxační centra a areály, lyžařské trasy a areály, včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení, zařízení pro úpravu tratí, přístaviště a mola pro vodní turistiku, další aktivity pro provozování ekoturistiky apod.).
• Revitalizaci a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek, kulturního dědictví a ostatních turisticky významných objektů pro jejich využití v CR (např. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra).
• Modernizaci a úpravu lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro tradiční i moderní formy lázeňství („wellness“), realizaci bezbariérových přístupů a dalších úprav pro zdravotně postižené návštěvníky.
• Výstavbu a rekonstrukci podmiňující dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost a kvalitní přístup k místům s atraktivitami CR (komunikace, parkoviště, chodníky, pěší stezky, systémy značení apod.).

Forma podpory a její výše:
Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektů. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.

Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. V případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní subjekty nebo jimi zřizované organizace, představují vlastní zdroje žadatele zároveň veřejné zdroje ČR. V případě projektů zakládajících veřejnou podporu bude postupováno v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu (OJ L 302, 1. 11. 2006, s. 29). Intenzita podpory pro velké podniky nesmí přesáhnout 40 %, pro střední 50 % a pro malé 60 % celkových způsobilých výdajů projektů.

Příjemci:
• Kraje
• Obce
• Organizace zřízené či založené obcí nebo Krajem
• Dobrovolné svazky obcí
• Nestátní neziskové organizace (pouze v případě projektů s dopadem na obec nad 2000 obyvatel)
• Organizační složky státu
• Zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou účetní historií
• Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií (právnické a fyzické osoby)OBLAST PODPORY 4.2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY A NABÍDKY UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Globální cíl:
Vysoká kvalita a dostačující kapacita ubytovacích a stravovacích zařízení pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Operační cíl:
• Pestrá a vyvážená nabídka ubytovacích a stravovacích zařízení v regionu odpovídající poptávce.
• Dostatečné zázemí doprovodné infrastruktury k ubytovacím zařízením umožňující celoroční využití potenciálu cestovního ruchu pro rozvoj regionu.

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Výstavbu, popř. modernizaci lehkých sezónních ubytovacích zařízení včetně související doplňující infrastruktury (např. veřejná tábořiště, autokempinky, chatové osady).
• Výstavbu, rekonstrukce a modernizace vhodných objektů na celoroční ubytovací zařízení včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí.
• Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích zařízení hotelového typu (včetně případné restaurační části) na úroveň nejméně středního standardu (***) včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí.
• Zajištění odpovídajících napojení ubytovacích objektů na dopravní a technickou infrastrukturu.

Forma podpory a její výše:
Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektů. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.

Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. V případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní subjekty nebo jimi zřizované organizace, představují vlastní zdroje žadatele zároveň veřejné zdroje ČR. V případě projektů zakládajících veřejnou podporu bude postupováno v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu (OJ L 302, 1. 11. 2006, s. 29). Intenzita podpory pro velké podniky nesmí přesáhnout 40 %, pro střední 50 % a pro malé 60 % celkových způsobilých výdajů projektů.

Příjemci:
• Zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou účetní historií
• Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií (právnické a fyzické osoby)

2OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V dosavadních dvou výzvách ROP Severozápad připravila Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. pro své klienty celkem 25 projektů. Z nich uspělo (získalo dotaci) celkem 21 projektů o celkovém objemu cca 1 893 mil. Kč. (84 % podaných projektů získalo požadovanou dotaci).

Harmonogram výzev pro rok 2010 - 1 část

Harmonogram výzev pro rok 2010 - 2 část
3OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ 1.1 – ADAPTABILITA ZAMĚSTNANCŮ SDRUŽENÍ

Cíl podpory:
Hlavním cílem podpory je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích prostřednictvím podpory dalšího profesního vzdělávání těchto zaměstnanců.

Podporované aktivity, typy činností:
• další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli: o odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace; o klíčové (obecné) dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava apod.);
• tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů;
• aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici;
• poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu a dokončení aktivit dalšího profesního vzdělávání a poradenství k vyhledávání pracovní pozice;
• podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových rozvojových programů;
• podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství;
• uplatňování pružných forem organizace práce.

Oprávnění žadatelé o finanční podporu:
profesní oborová a podnikatelská sdružení, kterými jsou pro účely této výzvy:
• Zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, § 9a);
• Sdružení podniků – vzniklé dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů – tzn. sdružení registrovaná dle § 6 tohoto zákona. Pro účely této výzvy se sdružením podniků rozumí organizace sdružující alespoň 10 podniků – členů. Dále se pro účely této výzvy podnikem rozumí právnická osoba založená za účelem podnikání, tj. výrobní družstvo nebo obchodní společnost, a to pouze tyto druhy obchodních společností – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost (dle zákona č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů). Ve výzvě č. 52 mohou předložit žádost pouze ta sdružení, která vznikla před datem jejího vyhlášení, tj. 16. října 2009;
• Hospodářská komora a Agrární komora České republiky zřízené podle zákona č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky;
• Svazy výrobních družstev.

Výše podpory:
Níže uvedené limity pro výši podpory se týkají pouze způsobilých výdajů. Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu).

Minimální výše podpory na jeden projekt: 8 mil. Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt: 80 mil. Kč

Termín výzvy:
16. 10. 2009 – 15. 3. 2010
4INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Vyhlášení výzvy v oblasti intervence 5.3b - Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.

Projekty na zpracování územních plánů podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zahrnují:
• zpracování konceptu územního plánu projektantem, pokud je uloženo;
• vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu NATURA 2000;
• zpracování návrhu územního plánu. Součástí projektů není zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, zpracování zadání územního plánu a úpravy návrhu po projednání. Projekty na úpravu (aktualizaci) územního plánu podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zahrnují:
• zpracování úpravy územního plánu podle přechodných ustanovení stavebního zákona projektantem;
• vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu NATURA 20001.

Oprávnění žadatelé:
Obce od 500 obyvatel (včetně), pro určení velikosti obce je závazný dokument ČSÚ - Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k 1. lednu 2007.

Obce musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:
• leží v rozvojové oblasti, rozvojové ose nebo ve specifické oblasti zpřesněné či vymezené v zásadách územního rozvoje kraje, nebo
• do doby nabytí účinnosti zásad územního rozvoje je jmenovitě uvedena v „Seznamu obcí, které leží v rozvojových oblastech, osách a specifických oblastech republikového významu“, který je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce, nebo
• minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. 1. 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu, nebo obec musí v územním plánu prověřit rozvojový záměr obsažený v Politice územního rozvoje 2008 nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.

Výše podpory:
Podíl spolufinancování z ERDF: 85 % celkových způsobilých výdajů, podíl spolufinancování ze státního rozpočtu: 15 % celkových způsobilých výdajů.
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů: 4 000 000 Kč.
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2010 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET