15. 4. 2009 č.41
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2009

Úřad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad zveřejnil harmonogram výzev pro podávání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. V roce 2009 budou jsou nebo s největší pravděpodobností budou vyhlášeny výzvy pro tyto oblasti podpory:
Výzva č.Oblast podporyTermínAlok. částka Kč
63.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu8. 4. 2009 – 12. 5. 2009 450 000 000
71.2 - Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst10. 6. 2009 – 12. 8. 2009270 633 510
93.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionupodzim 2009 573 598 305

Podrobnější informace o vyhlašovaných oblastech podpory:

Oblast podpory 1.2: Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Globální cíl:

Podpora ekonomického a společenského rozvoje středních a malých měst

Operační cíle:
• Regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití
• Regenerace a revitalizace brownfields, včetně související infrastruktury
• Zvýšení kvality života obyvatel středních a malých měst
• Zvýšení atraktivity středních a malých měst pro návštěvníky a investory

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.
• Modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury.
• Výstavba zdravotnických zařízení.
• Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území (pokud nespadá do působnosti OP ŽP) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území.
• Modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení).
• Výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor.
• Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené.
• Související projektovou přípravu, projektovou dokumentaci, architektonickou soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace). Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 25 mil. Kč.
Celkové výdaje individuálního projektu (tj. způsobilé a nezpůsobilé) nesmí při předložení žádosti o dotaci překročit hranici 49 999 999 EUR.

Příjemci:
Kraje v případě projektů realizovaných ve městech s 5000 – 49 999 obyvateli
Obce – města s 5000 – 49 999 obyvateli
Organizace zřízené či založené městem s 5000 – 49 999 obyvateli nebo krajem
Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město s 5000 – 49 999 obyvateli v případě realizace projektu, jehož převažující dopad je zaměřen na dotčené město (města) s 5000 – 49 999 obyvateli
Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na město s 5000 – 49 999 obyvateli
Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku v případě projektů realizovaných ve městech s 5000 – 49 999 obyvateli


Oblast podpory 3.1: Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Globální cíl:
Modernizací dopravní infrastruktury zajistit kvalitní dopravní spojení uvnitř regionu i jeho napojení na evropské dopravní sítě

Operační cíle:
• Kvalitní a efektivní vnitřní propojení center regionu v páteřních dopravních osách
• Kvalitní dopravní napojení regionu na nadřazenou silniční síť
• Zvýšení kvality letecké dopravy rozvojem dotčené infrastruktury
• Využití potenciálu labské vodní cesty

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Přípravu projektů a související projektové dokumentace pro projekty zajišťující napojení regionu na síť TEN-T, páteřní regionální komunikaci I/13 a projekty řešící vnitřní propojení regionu včetně regionálních přeshraničních spojení se SRN.
• Rekonstrukci, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy zajišťujících napojení center regionu na nadregionální osy sítě TEN-T a regionální osu I/13 včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) na komunikacích napojujících region na síť TEN-T a I/13, zejména obchvatů sídel a aglomerací.
• Rekonstrukci, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší propustnost státní hranice a vytvářejících základní předpoklady pro efektivní mobilitu obyvatel v celém regionu.
• Modernizaci a rozvoj mezinárodního letiště v Karlových Varech a související dopravní infrastruktury apod.).
• Rozvoj dopravní infrastruktury podmiňující efektivní využití potenciálu labské vodní cesty.

Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace). Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu činí 50 mil. Kč. Celkové výdaje individuálního projektu (tj. způsobilé a nezpůsobilé) nesmí při předložení žádosti o dotaci překročit hranici 49 999 999 EUR.

Příjemci:
• Kraje
• Organizace zřízené či založené krajem


Oblast podpory 3.2: Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Globální cíl:
Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu modernizací doprovodné infrastruktury a integrací jednotlivých druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí.

Operační cíle:
• Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy v regionu
• Zavádění a postupné zlepšování ekologizace ve veřejné dopravě
• Zlepšení dopravní dostupnosti veřejnou dopravou v regionu pro všechny skupiny obyvatel

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Přípravu koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace.
• Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy…).
• Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované občany).
• Nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob.
• Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu.

Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace). Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu činí 25 mil. Kč. Celkové výdaje individuálního projektu (tj. způsobilé a nezpůsobilé) nesmí při předložení žádosti o dotaci překročit hranici 49 999 999 EUR.

Příjemci:
• Kraje
• Obce nebo města do 49 999 obyvatel
• Organizace zřízené či založené obcí do 49 999 obyvatel nebo krajem
• Dobrovolné svazky obcí
• Nestátní neziskové organizace
• Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby)

2ČERPÁNÍ PENĚZ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA BUDE V DALŠÍM KOLE JEDNODUŠŠÍ

Zjednodušení podávání žádosti, její elektronická verze, bodové zvýhodnění farmářů, kteří chtějí zpracovávat potravinářské výrobky, budou produkovat biopotraviny nebo podnikat v turistice – to jsou hlavní změny pro další kolo PRV, které Monitorovací výbor programu navrhl na svém zasedání začátkem dubna. Sedmé kolo příjmu žádostí o podporu projektů odstartuje 9. června.

7. kolo příjmu žádostí proběhne v termínu od 9. do 29. června 2009 a týká se opatření: I.1.3 - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, I.1.4 - Pozemkové úpravy, I.3.1 - Další odborné vzdělávání a informační činnost, III.1.3 - Podpora cestovního ruchu, IV.1.2 - Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Hlavními změnami, které monitorovací výbor schválil, je bodové zvýhodnění farmářů, kteří chtějí rozšířit svoji činnost do zpracování potravinářských výrobků. Dále budou zvýhodněni výrobci biopotravin, kteří následující 3 roky po dokončení a proplacení projektu dosáhnou určitého podílu tržeb z produkce biopotravin. Podstatnou změnou je zmírnění podmínek pro splnění finančního zdraví v opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským podnikům. V opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost byly pro zjednodušení a přehlednost pro žadatele sloučeny některé kódy způsobilých výdajů, tedy výdajů, o jejichž proplacení lze požádat. Nově bude v tomto opatření zavedeno podání žádosti o dotaci i elektronickou formou, a to prostřednictvím Portálu farmáře. Státní zemědělský intervenční fond v současné době připravuje elektronické podání žádosti i pro další opatření PRV.

V rámci opatření Podpora cestovního ruchu bude nově možné podat žádost i na budování hippostanic, tedy stanic turistiky na koni. Čerpání dotace z tohoto titulu farmářům usnadní i zrušení limitů na některé způsobilé výdaje.

Na návrh ministra zemědělství monitorovací výbor rozhodl o přesunu finančních prostředků ve výši cca 0,75 mld. z opatření Pozemkové úpravy do rozpočtu Osy IV. Tato změna umožní podporu dalších 32 místních akčních skupin, které budou pod hlavičkou Programu rozvoje venkova realizovat své strategické plány LEADER. Neméně důležitým bodem jednání bylo zařazení nového opatření do Osy II PRV. Cílem tohoto opatření bude podpora dobrých životních podmínek (welfare) dojného skotu.

Ihned po finálním schválení Pravidel pro žadatele pro všechna opatření 7. kola dojde k jejich zveřejnění na internetových stránkách www.mze.cz.

3MILIARDY NA ÚSPORY A ZELENOU ENERGII PRO DOMÁCNOSTI

V úterý 7. dubna 2009 odstartoval program Zelená úsporám. Projekt financuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Česká republika získala na program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Program podporuje zateplování domů, stavbu nízkoenergetických domů a využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Příjem žádostí o dotace začne 22. dubna 2009. Od tohoto data budou žadatelům také k dispozici formuláře žádostí.

Pro více informací: www.zelenausporam.cz

4REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE, A.S., JE PORADENSKÝM MÍSTEM PRO OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je program, v rámci kterého je možné čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) na rozvoj vzdělanosti společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, a jejich propojení do systému celoživotního učení.

Pro Ústecký kraj, který působí v roli Zprostředkujícího subjektu pro Prioritní osu 1 Počáteční vzdělávání a Prioritní osu 3, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, je na období 2007 – 2013 alokováno téměř 51 milionů Euro, tedy přibližně 1,5 miliardy korun.

Poradenstvím pro žadatele o dotaci byla pověřena Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Na ni se mohou obracet žadatelé ze stran neziskových organizací a podnikatelů, kteří by rádi realizovali projekt v prioritních osách, kde je zprostředkujícím subjektem Ústecký kraj (tzv. grantové projekty).

Podrobnější informace o grantových projektech:


Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Globální cíl:
Zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Specifické cíle:
- Dokončení kurikulární reformy, realizace počátečního vzdělávání založeného na osvojování klíčových kompetencí, univerzálně využitelných pro uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání.
- Rozvoj partnerství škol mezi sebou i s dalšími aktéry.
- Rozvoj informačních aktivit a kariérového poradenství k zajištění profesní orientace, efektivní volby vzdělávací cesty a prevence předčasných odchodů.
- Zajištění kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění systémů externí a interní evaluace ve vzdělávání a zavádění systémů řízení kvality.

Podporované aktivity:
• Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP.
• Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni.
• Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
• Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).
• Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.
• Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
• Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
• Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
• Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
• Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.
• Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů).
• Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje).
• Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty.
• Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání.
• Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory.
• Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ).
• Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.

Forma a výše podpory:
S ohledem na právní formu příjemců je podpora poskytována formou nevratné finanční pomoci (dotace) nebo formou přímého přidělení prostředků. Míra spolufinancování dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu.

Minimální objem finančních prostředků na grantový projekt předkládaný v rámci globálního grantu je 400 000 Kč. Maximální přípustná výše finančních prostředků na grantový projekt je 25 000 000 Kč.

Příjemci:
• školy a školská zařízení;
• vysoké školy;
• sdružení a asociace škol;
• právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství;
• města, obce a svazky obcí;
• odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení;
• hospodářská komora;
• zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity;
• nestátní neziskové organizace.


Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Globální cíl:
Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Specifické cíle:
- Rozvoj a uplatňování pedagogických metod a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání, a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu.
- Rozvoj poradenství a asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb.
- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
- Prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání cizinců žijících na území ČR.

Podporované aktivity:
• Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
• Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
• Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
• Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.
• Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
• Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.
• Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.
• Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

Forma a výše podpory:
S ohledem na právní formu příjemců je podpora poskytována formou nevratné finanční pomoci (dotace) nebo formou přímého přidělení prostředků. Míra spolufinancování dosahuje výše 100 % způsobilých výdajů projektu.

Minimální objem finančních prostředků na projekt, předkládaný v rámci globálního grantu, je 400 000 Kč. Maximální přípustná výše finančních prostředků je 25 000 000 Kč.

Příjemci:
• školy a školská zařízení;
• vysoké školy;
• sdružení a asociace škol;
• právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství;
• organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže;
• města, obce a svazky obcí;
• nestátní neziskové organizace.


Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Globální cíl:
Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Specifické cíle:
- Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení, návrh systému kariérního růstu.
- Realizace DVPP podporující rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogů. (s důrazem na realizaci kurikulární reformy, výuku cizích jazyků a využívání ICT ve výuce) a řídících pracovníků škol a školských zařízení
- Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.

Podporované aktivity:
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
• Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
• Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.
• Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.

Forma a výše podpory:
S ohledem na právní formu příjemců je podpora poskytována formou nevratné finanční pomoci (dotace) nebo formou přímého přidělení prostředků. Míra spolufinancování dosahuje výše 100 % způsobilých výdajů projektu.

Minimální objem finančních prostředků na projekt, předkládaný v rámci globálního grantu, je 400 000 Kč. Maximální přípustná výše finančních prostředků je 25 000 000 Kč.

Příjemci:
• školy a školská zařízení;
• vysoké školy;
• sdružení a asociace škol;
• ostatní vzdělávací instituce;
• města, obce a svazky obcí;
• nestátní neziskové organizace.


Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Globální cíl:
Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.

Specifické cíle:
- Podpořit kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího vzdělávání.
- Podpořit provázanost dalšího vzdělávání s počátečním vzdělávání.

Podporované aktivity:
• Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů.
• Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
• Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
• Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.
• Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).

Forma a výše podpory:
S ohledem na právní povahu příjemců je podpora poskytována formou nevratné finanční pomoci (dotace) nebo formou přímého přidělení prostředků. Míra spolufinancování dosahuje výše 100 % způsobilých výdajů projektu.
Minimální objem finančních prostředků na projekt, předkládaný v rámci globálního grantu, je 400 000 Kč. Maximální přípustná výše finančních prostředků je 25 000 000 Kč.

Příjemci:
• vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání), včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku;
• vysoké školy;
• nestátní neziskové organizace.

Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2008 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET