11. 2. 2008 č.40
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1DOTACE PRO OBCE NA TVORBU ÚZEMNÍCH PLÁNŮ PROSTŘEDNICTVÍM IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 30. ledna 2009 5. kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu (IOP).

Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Zaměření výzvy 5.3b): Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území

Projekty na zpracování územních plánů podle stavebního zákona zahrnují:
 • zpracování konceptu územního plánu projektantem, pokud je uloženo;
 • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu NATURA 2000;
 • zpracování návrhu územního plánu.
Součástí projektů není zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, zpracování zadání územního plánu a úpravy návrhu po projednání.

Projekty na úpravu (aktualizaci) územního plánu podle stavebního zákona zahrnují:
 • zpracování úpravy územního plánu podle přechodných ustanovení stavebního zákona projektantem;
 • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu NATURA 2000.

Oprávnění žadatelé
Obce nad 500 obyvatel (k 1. lednu 2007). Obce musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:
 • obec leží v rozvojových oblastech a osách nebo ve specifických oblastech vymezených v Politice územního rozvoje ČR 2006, případně zpřesněných v zásadách územního rozvoje kraje, nebo
 • minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. lednu 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu, nebo
 • obec musí do nového územního plánu zapracovat rozvojový záměr nadmístního významu obsažený v Politice územního rozvoje 2006 nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.

Forma podpory
Dotace

Výše podpory
Podíl spolufinancování z ERDF: 85 % celkových způsobilých výdajů, podíl spolufinancování ze státního rozpočtu: 15 % celkových způsobilých výdajů.

Doba trvání projektu
Od 1. ledna 2007 do 30. června 2012.

Hranice celkových způsobilých výdajů projektu
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč.

Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor územního plánování, Letenská 3 , Praha 1
Ing. Eva Fialová
+420 224 862 277
fiaeva@mmr.cz
Ing. arch. Hana Bártová
+420 224 862 353
barhan@mmr.cz
RNDr. Lubomír Horáček
+420 224 862 282
horlub@mmr.cz
2PROGRAM MINISTERSTVA FINANCÍ: PODPORA ROZVOJE A OBNOVY MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ (PROGRAM 298210)

Cílem programu je řešit státní podporu na potřeby, které věcně svým charakterem nespadají do jiných existujících programů státního rozpočtu. Program zahrnuje dotace obcím a krajům, resp. jiným subjektům, na akce, jimž stanovila prioritu Poslanecká sněmovna Parlamentu nebo vláda svým usnesením, případně i ministr financí.

Program zahrnuje státní podporu obcím v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny školských zařízení v působnosti obcí, při řešení potřeb k zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku zejména v oblasti základního školství a s tím souvisejícího zázemí, ale i pro předškolní zařízení. Cílem programu je zejména obnova kapacit pro výuku, nikoliv jejich rozšiřování. Program má zajistit zlepšení stávajícího technického stavu budov škol a školských zařízení, zejména cestou rekonstrukcí, modernizací, případně přístavbami, nástavbami nebo v odůvodněných omezených případech i novou výstavbou k dosažení stanoveného standardu.

Program zahrnuje rozsah opatření od nezbytné údržby částí budov, včetně oprav (konstrukcí obvodového pláště, střech, podlah, fasád, oken, hydroizolací, vnitřních i venkovních rozvodů, atd.), jež byla dlouhodobě v minulých letech zanedbávána, přes rekonstrukce a modernizace stávajících budov a staveb nevyhovujících základním provozním, ale často ani hygienickým podmínkám, jejichž stav se často blíží stavu havarijnímu, a ani kapacitně neumožňují kvalitní plnění vzdělávacího procesu, až konečně k ojedinělé výstavbě nových budov a staveb.

Program zahrnuje nejen řešení vlastních prostor pro výuku - učeben univerzálních a odborných, kabinetů, zázemí pro učitele, vedení školy, školníka, ale i např. stravovacích zařízení nebo prostorů pro tělesnou průpravu dětí a mládeže.

Doklady předkládané žadatelem:
 • písemná žádost v systému ISPROFIN
 • investiční záměr
 • aktuální vstupní údaje o účasti státního rozpočtu
 • údaje o majetkoprávních vztazích k dotčeným nemovitostem
 • stavební povolení
 • kopie smlouvy o dílo na realizaci akce
 • čestné prohlášení o zadání zakázky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
 • další podklady vyžádané poskytovatelem


Maximální výše dotace: není stanovena
Míra spoluúčasti: 10 - 40 % dle výše požadované dotace
Podrobnější informace: www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/...
2HARMONOGRAM VÝZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ROK 2009

Pro potřeby potenciálních žadatelů byl na stránkách www.opzp.cz zveřejněn přehled výzev, v nichž bude možné v roce 2009 žádat o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

V roce 2009 bude možné podávat projekty v následujících prioritních osách:
1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

tab.gif, 103kB

Projekty v podoblasti 3.2.1 (realizace úspor energie) je možné podávat pouze v kombinaci s oblastí 3.1 (zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie). Zjednodušeně řečeno, o dotaci na zateplování je možné žádat pouze tehdy, dojde-li zároveň k výměně stávajícího neekologického energetického zdroje.
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2008 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET