04.05. 2005 č.4
Dobrý den, dovolujeme si Vám prostřednictvím našeho pravidelného zpravodaje zaslat aktuální informace k 3. 5. 2005 využitelné pro správu a rozvoj Vaší obce.
1VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU
Ministerstvo pro místní rozvoj dne 2. května vyhlásilo výzvu k předkládání projektů zaměřených na poskytování nadregionálních služeb cestovního ruchu a budování a obnovu nadregionální infrastruktury cestovního ruchu v rámci Společného regionálního operačního programu, priority 4 - Rozvoj cestovního ruchu.
Program, priorita, podopatření
Program:Společný regionální operační program
Priorita programu:4 - Rozvoj cestovního ruchu
Podopatření:4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu
(dále jen "4.1.1")
4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu
(dále jen "4.2.1")
Cíle programu, cíle podopatření
Cílem programu v oblasti cestovního ruchu je výrazně zkvalitnit společné služby v cestovním ruchu, zkvalitnit informační obsluhu a marketing cestovního ruchu. Dalšími cíli je dosáhnout lepší nabídky a využití turistického potenciálu regionů a obcí; vybudovat stabilní strukturu venkovského cestovního ruchu; zvýšit přitažlivost regionů a obcí pro návštěvníky; zvýšit příjmy z cestovního ruchu pro subjekty cestovního ruchu; zlepšit úroveň poskytovaných služeb zařízení cestovního ruchu.

Popis financovaných aktivit podopatření 4.1.1 a 4.2.1
V rámci podopatření 4.1.1 bude podporován rozvoj služeb, které se vztahují k následujícím aktivitám: tvorba a uplatňování národních standardů kvality služeb cestovního ruchu, jejich certifikace a systém kontroly; tvorba jednotného značení atraktivit a aktivit CR; účast České republiky na evropských a světových výstavách, workshopech a veletrzích cestovního ruchu; podpora zajištění vícedenních kulturních a sportovních akcí, které mají národní či mezinárodní význam (filmové, hudební, folklórní a divadelní festivaly, sportovní soutěže); organizace a účast na výstavách, veletrzích a workshopech cestovního ruchu, jsou-li významnou měrou zastoupeny vystavovatelé z více než jednoho regionu NUTS II; organizace mezinárodních sympozií a konferencí o cestovním ruchu s účastí více než 200 účastníků (min. 1/3 zahraničních), alespoň ze tří států; organizace národních sympozií a konferencí o cestovním ruchu celoplošně propagovaných, s účastí alespoň 150 účastníků, jsou-li významným podílem zastoupeny účastníci alespoň ze dvou regionů NUTS II; komunikace se zahraničními novináři a cestovními kancelářemi (zajišťování press tripů a fam tripů).

Dále se může jednat o propagační a informační kampaně, tvorbu ucelených produktů CR, podporu vytváření partnerství v oblasti CR, zpracování marketingových studií a koncepcí pro cestovní ruch,tvorbu a distribuci propagačních materiálů, za předpokladu, že se uvedené aktivity váží k území alespoň dvou regionů NUTS II.

V rámci podopatření 4.2.1 bude možno podporovat projekty, zaměřené na výstavbu a obnovu lázeňské infrastruktury většího rozsahu ve městech a obcích se statutem lázeňského místa nebo které jsou stanovené jako přírodní léčebné lázně popř. v dalších místech doporučených Ministerstvem zdravotnictví, Českým inspektorátem lázní a zřídel (kolonády, lesoparky, kulturní zařízení apod.); výstavbu a obnovu kongresových hotelů a center (tzv. kongresový cestovní ruch a turistika), nákup vybavení a zařízení kongresového hotelu nebo centra (min. kapacita 100 míst); vybudování celostátního informačního a rezervačního systému cestovního ruchu (nákup a aplikace informačních technologií); ucelené projekty rozvoje ekoturismu v rámci chráněných krajinných oblastí (CHKO) a národních parků (NP), zejména pokud jde o podporu doprovodné infrastruktury (turistické stezky, cyklostezky a cyklotrasy, odpočívadla, kiosky, informační centra, parkoviště, orientační značení, dopravní prostředky pro ekoturistiku apod.); rekonstrukci a obnovu památek nadregionálního významu pro potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury; rekonstrukci a obnovu objektů a budov nadregionálního významu pro potřeby CR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení); výstavbu a obnovu sportovně-rekreačních center národního a mezinárodního významu sloužící aktivitám účastníků cestovního ruchu; ucelené projekty cestovního ruchu zaměřené na komplexní vybavení přirozeného turistického regionu infrastrukturou cestovního ruchu; rozšiřování portfolia hotelů hotelových řetězců v regionech za účelem rozšíření ubytovací kapacity se zvýšenou úrovní a rozsahem služeb; budování dálkových cyklostezek a cyklotras včetně doplňkové infrastruktury, budování infrastruktury pro rekreační plavbu; výstavbu a obnovu infrastruktury pro mezinárodní filmové, divadelní a hudební festivaly.

Zařízení cestovního ruchu podpořená v rámci těchto projektů musí být certifikována celostátně uplatňovanou, Ministerstvem pro místní rozvoj schválenou certifikací, pokud tato existuje nebo se zavázat k následné certifikaci.
Vhodnost žadatele - kdo může žádat

Podopatření 4.1.1 (žadatelé - koneční příjemci/koneční uživatelé)
Státem zřízené organizace (organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace), nestátní neziskové organizace, kraje, svazky obcí v přirozených turistických regionech, Hospodářská komora a její složky.

Podopatření 4.2.1 (žadatelé - koneční uživatelé/koneční příjemci)
Státem zřízené organizace (organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace), nestátní neziskové organizace, obce, svazky obcí, kraje, organizace zřizované kraji či obcemi.
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt

Podopatření 4.1.1
a) všechny aktivity mimo podporu vytváření partnerství, zpracování marketingových studií a tvorbu propagačních materiálů 2 000 000 Kč

b) aktivity spojené s podporou vytváření partnerství, zpracování marketingových studií a tvorbou propagačních materiálů 500 000 Kč

Podopatření 4.2.1
Podpora nadregionální infrastruktury CR 100 000 000 Kč

Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2005, do 12:00 hod
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2005 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET