10.1. 2008 č.39
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1PŘÍSPĚVKY STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ROCE 2009

Pro rok 2009 vyhlašuje SFDI tři dotační tituly:
 • Projektové činnosti
 • Cyklistické stezky
 • Zvyšování bezpečnosti

Projektové činnosti
Průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah. Finanční příspěvek pro projekty zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy dálnic a silnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest, celostátních a regionálních drah. Projektem není pro tyto účely zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a prováděcí dokumentace.
Podání žádostí o příspěvek: do 5. 2. 2009

Cyklistické stezky
Finanční příspěvek na výstavbu cyklistické stezky, údržbu cyklistické stezky.
Výstavbou se pro účel těchto Pravidel rozumí proces realizace nové cyklistické stezky nebo přestavba stávající cyklistické stezky spočívající ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa, čímž se rozumí rozšíření koruny komunikace, změna nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat její vnější půdorysné nebo výškové ohraničení.
Podání žádostí o příspěvek: do 10. 3. 2009

Zvyšování bezpečnosti
Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. na vypracování projektové dokumentace k akcím naplňujícím stanovený účel a na realizaci akcí v konkrétním prostředí.
Podání žádostí o příspěvek: do 20. 2. 2009

Další dotační tituly nebudou v roce 2009 ze strany SFDI vyhlášeny.
Podrobné informace k jednotlivým titulům: http://www.sfdi.cz, sekce Příspěvky
2FOND MALÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU CÍL 3

V rámci Programu Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 je od ledna otevřen Společný fond malých projektů. Podporu mohou získat projekty v maximální výši 40 000 Euro.

Dotace Fondu malých projektů (FMP) mají za cíl vytvoření společného komunikačního a kooperačního prostoru, ve kterém se budou rozvíjet a prohloubovat především osobní kontakty ve všech oblastech veřejného života. Snahou je silnější identifikace obyvatelstva v jeho životním prostředí. V této souvislosti je přeshraniční práce s veřejností obzvlášť zajímavá pro zajištění kvalitnější výměny informací.

 • komunální samospráva
 • obecně prospěšně organizace
 • spolky, svazy, nadace
 • církve
 • vzdělávací zařízení

Podporovaná opatření jsou především:
 • organizování a realizace seminářů, konferencí, setkání, prezentací a soutěží
 • vypracování a/nebo prohloubení průzkumů resp. společných konceptů
 • soustřeďování informačního materiálu a zřizování informačních systémů pro společný příhraniční prostor
 • vzdělávací opatření, praxe, výměnné projekty
 • záměry práce s veřejností.

V porovnání s dosavadním programem Interreg III A 2000 - 2006 se nyní kladou vyšší nároky na spolupráci projektových partnerů: do budoucna získají dotaci pouze projekty, na kterých se aktivně podílejí partneři z obou stran hranice, jako např.
 • společná příprava, resp. plánování projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál projektu
 • společné financování projektu.

Projekt musí splnit minimálně dvě z těchto čtyř kritérií, aby mohl být podpořen. Jeden z kooperačních partnerů, tzv. lead partner, navíc převezme odpovědnost za realizaci společného projektu, pokud je projekt společně financován.

Celkové náklady malého projektu nemohou překročit 40.000 Euro. Malé projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší než 1.500 Euro, nebudou zohledňovány. Dotační sazba činní 85 % způsobilých celkových výdajů. Nejvyšší hranice pro dotaci činí 22.500 Euro v případě společného financování projektu. V případě malých projektů, které nejsou financovány společně s partnerem z dané sousední země, činí maximální hranice dotace 15.000 Euro. Společné financování znamená finanční podíl partnerů z obou stran hranice v poměru minimálně 70:30 způsobilých celkových výdajů.

Při on-line zpracování žádosti je třeba dbát na to, že textové části se vyplňují dvojjazyčně (česky a německy). Po kompletním vyplnění formuláře podá žadatel, popř. lead partner, jeden vytištěný a jím podepsaný exemplář na sekretariát Euroregionu.

Společně s projektovou žádostí je potřeba podat povinné přílohy, především Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat a Čestné prohlášení, při společném financování potom Prohlášení kooperačních partnerů a Smlouvu o spolupráci.

O dotaci z Fondu malých projektů se žadatelé ucházejí prostřednictvím místně příslušného euroregionu:
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (www.neisse-nisa-nysa.org)
Euroregion Elbe-Labe (www.euroregion-elbe-labe.eu)
Euroregion Erzgebirge-Krušnohoří (euroregion.pons.cz)
Euroregion EUREGIO EGRENSIS (www.euregio-egrensis.cz)
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2008 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET