19.11. 2008 č.38
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI NUTS II SEVEROZÁPAD

Dne 11. listopadu 2008 byla vyhlášena 4. výzva v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad. Výzva platí pro následující oblasti podpory:
číslooblast podporyukončení výzvy
1.1Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM Chomutov, Děčín, Karlovy Vary, Ústí nad Labem 2013 (průběžná)
1.2Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst22. 1. 2009 (12:00 hod.)
3.2Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 22. 1. 2009 (12:00 hod.)
Další (pátá) výzva je očekávána 25. listopadu 2008 s platností pro následující oblasti podpory:
číslooblast podporyukončení výzvy
1.3Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů 12. 3. 2009
2.1Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti 12. 3. 2009
2.2Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury12. 3. 2009
4.2Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení12. 3. 2009
4.3Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu 12. 3. 2009
Ve střednědobém výhledu mají být vyhlášeny výzvy č. 6 a 7 pro tyto oblasti podpory:
číslooblast podporyukončení výzvy
3.1Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu16. 12. 2008 – 26. 2. 2009
4.1Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu jaro 2009
Podporu mohou získat následující projekty:


OBLAST PODPORY 1.1 - PODPORA ROZVOJOVÝCH PÓLŮ REGIONU

• Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek6, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.
• Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití nevýrobní povahy (nepřijatelné jsou činnosti zpracovatelského charakteru), včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území, pokud nespadá do působnosti OP ŽP, (jako součást širšího projektu v rámci regenerace městského prostředí) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území.
• Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod.
• Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP).
• Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst, včetně sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU.
• Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení).
• Modernizace městské hromadné dopravy (nákup tramvají a trolejbusů včetně doprovodné infrastruktury typu měnírny pro trolejbusy apod., rozvoj tratí MHD, zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky).

Možní žadatelé:
Projekty budou realizovány na území měst - obcí s počtem obyvatel nad 50 000. Oblast podpory bude realizována prostřednictvím Integrovaných plánů rozvoje měst, které město předkládá Řídícímu orgánu ROP SZ. Integrované plány rozvoje měst budou realizovány prostřednictvím individuálních (dílčích) projektů. Tematicky zaměřené IPRM může být realizováno na celém území města nad 50 000 obyvatel.

Hlavní příjemci: obce – města od 50 000 obyvatel
Příjemci – dílčí projekty v rámci IPRM: kraje, organizace zřízené či založené městem od 50 000 obyvatel nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od 50 000 obyvatel, nestátní neziskové organizace, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku.


OBLAST PODPORY 1.2 - PODPORA REVITALIZACE A REGENERACE STŘEDNÍCH A MALÝCH MĚST

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené zejména na:

• Revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.
• Modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury.
• Výstavba zdravotnických zařízení.
• Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území (pokud nespadá do působnosti OP ŽP) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území.
• Modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení).
• Výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor.
• Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené.
• Související projektovou přípravu, projektovou dokumentaci, architektonickou soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Možní žadatelé:
Kraje v případě projektů realizovaných ve městech s 5000 – 49 999 obyvateli
Obce – města s 5000 – 49 999 obyvateli
Organizace zřízené či založené městem s 5000 – 49 999 obyvateli nebo krajem
Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město s 5000 – 49 999 obyvateli v případě realizace projektu, jehož převažující dopad je zaměřen na dotčené město (města) s 5000 – 49 999 obyvateli
Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na město 5000 – 49 999 obyvateli


OBLAST PODPORY 1.3 - INFRASTRUKTURA V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené zejména na:

• Modernizaci a fyzickou obnovu středních škol.
• Modernizaci vybavení středních škol a vyšších odborných škol (např. vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben).
• Revitalizaci a modernizaci stávajících objektů za účelem využití pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, včetně knihoven regionálního významu.
• Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a dostavba knihoven, ICT).
• Výstavbu, modernizaci a rekonstrukci infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením).
• Výstavbu, modernizaci a rekonstrukci krajských zdravotnických zařízení včetně nových technologií (vytvoření komplexní infrastruktury v oblasti emergenční a akutní péče, malá centra primární zdravotní péče, zdravotnické přístroje, zdravotnické laboratoře, informační centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a obslužných procesů).

Možní žadatelé:
Kraje
Organizace zřízené či založené krajem
Nestátní neziskové organizace
Projekty musejí být realizovány ve městech a obcích nad 5 000 obyvatel.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 25 mil. Kč.


OBLAST PODPORY 2.1 - BUDOVÁNÍ KAPACITY PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, INFORMOVANOST A OSVĚTA VEŘEJNOSTI

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené zejména na:
• Přípravu projektů a potřebných podkladových dokumentací.

Jako doplňkové k přípravě projektů a dokumentace je možné realizovat projekty s následujícím zaměřením:
• Podnícení aktivit místních subjektů, jež povedou k ustavení místních partnerství za účelem vyhodnocení místních potřeb a vypracování místního akčního plánu obsahujícího střednědobé cíle a dohodnuté strategické projekty a záměry včetně identifikace nezbytných zdrojů a subjektů nezbytných pro realizaci tohoto plánu.
• Zpracování informačních a komunikačních materiálů a médií určených pro místní občany i vnější svět a vztahující se nejen k vlastní iniciativě místního rozvoje, ale i k místním službám, území, jeho historii, kultuře, přírodě a lidem (časopisy, webové stránky, informační tabule včetně elektronických, publikace apod.), a to za účelem zvýšení zapojení občanů do připravovaného integrovaného projektu.
• Osvětové akce pro zvyšování zapojení veřejnosti (kulaté stoly, občanská fóra, konzultace s veřejností o navrhovaných investicích a připravovaném projektu, o vizi místní oblasti), zpracování místních studií, provedení průzkumů, dotazníky a další aktivity potřebné pro přípravu projektu a dokumentace potřebné pro jeho realizaci.
• Místní rozvojové iniciativy malého rozsahu (značení a veřejné mapy, kampaně proti odhazování odpadků, soutěže o upravenou obec apod.) s cílem realizace doplňkových aktivit souvisejících s připravovaným integrovaným záměrem.
• Přípravu projektů a potřebných podkladových dokumentací pro realizaci sestavených plánů.

Možní žadatelé:
• Kraje v případě projektů realizovaných na území obcí s 500 – 4 999 obyvateli
• Obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999
• Organizace zřízené či založené městem či obcí s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 nebo krajem
• Dobrovolné svazky obcí v případě realizace projektů s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999
• Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999


OBLAST PODPORY 2.2 - INVESTICE PRO ZLEPŠENÍ FYZICKÉ INFRASTRUKTURY

Revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí prostřednictvím:
• stavební obnovy a dostavby veřejných prostranství (včetně „venkovských nezemědělských brownfieldů“), náměstí, architektonických prvků;
• rekonstrukce a regenerace zchátralých objektů a výrobních a jiných areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské a administrativní účely (brownfields), včetně venkovských nezemědělských brownfieldů, pro jejich další využití jako součásti konceptu regenerace určitého území;
• dekontaminace a sanace území brownfields (pokud nespadá do působnosti OP ŽP);
• výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů pro kulturní a komunitní život, veřejný sektor (včetně značení a úprav pro tělesně postižené);
• včetně (pokud je součástí komplexního řešení):
• rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších zón, podchodů, pásů pro cyklisty včetně značení a úprav pro tělesně postižené;
• rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení;
• renovace a zakládání veřejných zelených ploch, parků, rekreačních zón apod. (bez vazby na cestovní ruch);
• rekonstrukce a obnovy historických a kulturních památek (bez vazby na cestovní ruch);
• rekonstrukce, modernizace a výstavba dětských hřišť, veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity;
• investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné dopravy (autobusové zastávky);
• rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně parkovacích ploch;
• rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury včetně rozvodů datových (komunikačních) sítí;
• investic na podporu zvýšeného využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve venkovských obcích.

Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů:
• výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích institucí včetně vybavení ICT (střední a vyšší odborné školství, celoživotní vzdělávání, APZ, knihovny);
• výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti, podporující sociální začlenění uživatele do společnosti;
• výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení;
• výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti;
• výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory.

Infrastruktura pro hospodářský rozvoj:
• rekonstrukce a regenerace zchátralých objektů a výrobních a jiných areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské a administrativní účely (brownfields) pro nové využití - ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou vybavenost včetně rozšíření o nové sousedící plochy;
• rekonstrukce a výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení), včetně rozvodů datových (komunikačních) sítí;
• rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací.

Možní žadatelé:
• Kraje v případě projektů realizovaných na území obcí s 500 – 4 999 obyvateli
• Obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999
• Organizace zřízené či založené městem či obcí s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 nebo krajem
• Dobrovolné svazky obcí v případě realizace projektů s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999
• Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999


OBLAST PODPORY 3.1 - ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY REGIONÁLNÍHO A NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Přípravu projektů a související projektové dokumentace pro projekty zajišťující napojení regionu na síť TEN-T, páteřní regionální komunikaci I/13 a projekty řešící vnitřní propojení regionu včetně regionálních přeshraničních spojení se SRN.
• Rekonstrukci, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy zajišťujících napojení center regionu na nadregionální osy sítě TEN-T a regionální osu I/13 včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) na komunikacích napojujících region na síť TEN-T a I/13, zejména obchvatů sídel a aglomerací.
• Rekonstrukci, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší propustnost státní hranice a vytvářejících základní předpoklady pro efektivní mobilitu obyvatel v celém regionu.
• Modernizaci a rozvoj mezinárodního letiště v Karlových Varech a související dopravní infrastruktury apod.).
• Rozvoj dopravní infrastruktury podmiňující efektivní využití potenciálu labské vodní cesty.

Možní žadatelé:
• Kraje
• Organizace zřízené či založené krajem


OBLAST PODPORY 3.2 - ROZVOJ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI REGIONU

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Přípravu koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace.
• Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy…).
• Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované občany).
• Nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob.
• Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu.

Možní žadatelé:
• Kraje
• Obce nebo města do 49 999 obyvatel
• Organizace zřízené či založené obcí nebo krajem
• Dobrovolné svazky obcí
• Nestátní neziskové organizace
• Podnikatelské subjekty


OBLAST PODPORY 4.1 - BUDOVÁNÍ A ROZVOJ ATRAKTIVIT A INFRASTRUKTURY CR

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Výstavbu, obnovu, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku (např. informační centra, turistické trasy, naučné stezky, hippostezky, lyžařské trasy a areály, včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení, zařízení pro úpravu tratí, přístaviště a mola pro vodní turistiku, další aktivity pro provozování ekoturistiky apod.).
• Revitalizaci a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek, kulturního dědictví a ostatních turisticky významných objektů pro jejich využití v CR (např. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra).
• Modernizaci a úpravu lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro tradiční i moderní formy lázeňství („wellness“), realizaci bezbariérových přístupů a dalších úprav pro zdravotně postižené návštěvníky.
• Výstavbu a rekonstrukci podmiňující dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost a kvalitní přístup k místům s atraktivitami CR (komunikace, parkoviště, chodníky, pěší stezky, systémy značení apod.).

Možní žadatelé:
• Kraje
• Obce
• Organizace zřízené či založené obcí nebo krajem
• Dobrovolné svazky obcí
• Nestátní neziskové organizace (pouze v případě projektů s dopadem na obec nad 2000 obyvatel)
• Organizační složky státu
• Zájmová sdružení právnických osob
• Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií (právnické a fyzické osoby)
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 10 mil. Kč.


OBLAST PODPORY 4.2 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY A NABÍDKY UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Výstavbu, popř. modernizaci lehkých sezónních ubytovacích zařízení včetně související doplňující infrastruktury (např. veřejná tábořiště, autokempinky, chatové osady).
• Výstavbu, rekonstrukce a modernizace vhodných objektů na celoroční ubytovací zařízení včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí.
• Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích zařízení hotelového typu (včetně případné restaurační části) na úroveň nejméně středního standardu (***) včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí.
• Zajištění odpovídajících napojení ubytovacích objektů na dopravní a technickou infrastrukturu.

Možní žadatelé:
• Zájmová sdružení právnických osob
• Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií


OBLAST PODPORY 4.3 - PODPORA MARKETINGU A TVORBY A ROZVOJE PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Podporu vzniku a činnosti regionálních partnerství v oblasti CR (např. založení a podpora činnosti regionálního fóra pro cestovní ruch zajišťujícího koordinaci realizace marketingových strategií v regionu Severozápad, podpora regionálních či lokálních destinačních managementů).
• Rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center.
• Podporu realizace marketingových akcí na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství - podpora monitoringu návštěvnosti, pasportizace, zpracování analytických studií a strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu a podkladů zajišťujících účinnější řízení, zpracování marketingových studií, generelů a koncepcí rozvoje cestovního ruchu, rozvoj produktů a marketing, zavádění systému certifikace zařízení a služeb CR apod.
• Přípravu nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících marketingových produktů CR s regionálním dopadem (např. „wellness“ pro oblasti lázeňství či ekoturistiku na území NP).
• Podporu marketingu a propagaci cestovního ruchu (například v oblasti lázeňství a wellness, oblastí NATURA 2000 apod.).? Podporu marketingu a propagaci akcí regionálního významu (např. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a divadelních festivalů, propagace regionu na veletrzích cestovního ruchu a mediální kampaně).
• Konání konferencí, seminářů, sympózií na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství.
• Vytváření systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech regionu Severozápad (značení turistických stezek, označení splavných úseků řek, označení infocenter, mapy měst a podobně).

Možní žadatelé:
• Kraje
• Obce
• Organizace zřízené či založené obcí nebo krajem
• Dobrovolné svazky obcí
• Nestátní neziskové organizace (pouze v případě projektů s dopadem na obec nad 2000 obyvatel)
• Organizační složky státu
• Hospodářská komora a její složky
• Zájmová sdružení právnických osob
• Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií

2STATISTIKY ÚSPĚŠNOSTI RRA ÚK V REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

V dosavadních dvou výzvách ROP Severozápad připravila Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. pro své klienty celkem 25 projektů. Z nich uspělo (získalo dotaci) celkem 21 projektů o celkovém objemu cca 1 893 mil. Kč. (84 % podaných projektů získalo požadovanou dotaci).

pocet projektu

ziskane finance

Statistiky úspěšnosti RRA ÚK v Regionálním operačním programu (ke dni 15. 9. 2008)
3REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE, A.S. VÁM NABÍZÍ KOMPLEXNÍ SERVIS

krok.jpg, 30kBasistence při definování rozvojových potřeb a vhodném nastavení projektového záměru
zpracování žádosti o dotaci
v případě zamítnutí žádosti její úprava a opětovné podání
v případě schválení žádosti asistence při realizaci a řízení projektu
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2008 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET