30.9. 2008 č.36
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky 6. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1 a 6 jsou přijímány od 17. září 2008 do 13. listopadu 2008.

Je možno žádat o dotaci v následujících opatřeních:
1.1.3Snížení znečištění způsobující eutrofizaci
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
1.3.2Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření
6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
6.2Podpora biodiverzity
6.3 Obnova krajinných struktur
6.4Optimalizace vodního režimu krajiny
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Podporu mohou získat následující projekty:

1.1.3 - SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ ZPŮSOBUJÍCÍ EUTROFIZACI
Investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti pro komplexní vyhodnocení stavu a řešení ohroženosti jednotlivých ucelených územních celků (povodí) z pohledu rizikovosti vnosu látek způsobujících eutrofizaci vod. Podpora tvorby webového portálu zpřístupňujícího vhodné návrhy opatření pro veřejnost i žadatele o podporu.

Biologická a technická opatření k dlouhodobému snížení eutrofizace povrchových vod realizovaná zejména v nádržích využívaných k vodárenským účelům a ke koupání, přičemž pro povodí předmětné nádrže jsou již zpracovány studie pro komplexní vyhodnocení a řešení rizikovosti vnosu látek způsobujících eutrofizaci vod. Projekty jsou přijatelné pouze v případě, že dílčí opatření v povodí nad nádrží byla již vyřešena nebo byla zahájena jejich realizace.

Tato výzva se nevztahuje na podporu technických opatření vedoucích k trvalému snížení vnosu nutrientů realizovaných na stávajících ČOV.

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 mil. Kč.

Typ žadatele:
Obce a města
Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst
Svazky obcí
Příspěvkové organizace a organizační složky krajů
Kraje
Státní podniky
Státní organizace
Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu


1.3.1 - ZLEPŠENÍ SYSTÉMU POVODŇOVÉ SLUŽBY A PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY
Budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,

Budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,

Investiční podpora zpracování mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni a jejich zpřístupnění v Digitálním povodňovém plánu ČR a v Mapách záplavových území ČR 1:10 000. Podpora tvorby webového portálu zpřístupňujícího výstupy pro veřejnost i žadatele o podpory,

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 1 mil.Kč.

Typ žadatele:
Obce a města
Svazky obcí
Kraje
Státní podniky
Státní organizace
Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu
Příspěvkové organizace – stát
Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI (pouze aktivita „mapové podklady“)


1.3.2 - ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ SYSTÉMEM PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ
Úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu prováděná přírodě blízkým způsobem,* realizace opatření podporující přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách formou tzv. biotechnických opatření, v současně zastavěných územích obcí. V případě, kdy to charakter akce vyžaduje z hlediska komplexnosti a účelnosti realizované akce, je možný přesah do nezastavěného území.

Výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3 s revitalizací toků a niv v zátopě.

* jedná se např. o odstranění migračních překážek a nahrazení kamennými skluzy, různými schodišťovými konstrukcemi; úplné či částečné odstranění opevnění koryt a morfologie intravilánového koryta; zvětšení či zachování průtočného profilu architektonicky hodnotnějším provedením sklonů břehů a břehových zdí; nahrazení nedostatečně členitého koryta kamenným dnem; vložení členité kynety pro běžné průtoky; sklápění zemních břehů koryta do mírnějších a proměnlivých sklonů; výstavba prvků přibližující vodní tok lidem (přístupy k vodě, plošiny nízko nad hladinou, rekonstrukce starých brodů); otvírání nivních ploch pro povodňové rozlivy a jejich vhodné parkové úpravy - povodňové parky; využití povodňových berem v korytech složených průřezů - jejich prohlubování na některých místech tvorba mokřin a tůní a doplnění městkou zelení; obnova meandrů; tvorba umělých postranních ramen, zátok; plošné snížení terénu nivy pro zlepšení odtékání velkých vod z města; v kombinaci s některým z uvedených opatření dále celkové úpravy příměstských potoků, příležitostně vystavěných průtokům z městských dešťových kanalizací - odstraňování jejich opevnění rehabilitace nivy odstraněním nevhodných stavebních objektů, navážek, skládek)

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 1 mil. Kč.
Maximální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 150 mil. Kč.

Typ žadatele:
Obce a města
Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst
Svazky obcí
Příspěvkové organizace a organizační složky krajů
Kraje
Státní podniky * Vojenské lesy a statky ČR pro výkon správy na území vojenských újezdů
Státní organizace
Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu
Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI

6.1 - IMPLEMENTACE A PÉČE O ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

6.2 - PODPORA BIODIVERZITY
Opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci,

Zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ,

Opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,

Investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,

Předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů,

Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,

Investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).

6.3 - OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR
Realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,

Příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,

Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,

Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,

Realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000.

6.4 - OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU KRAJINY
Realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.),

Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).

6.5 - PODPORA REGENERACE URBANIZOVANÉ KRAJINY
Opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině,

Zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci,

Výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10 ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,

Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.

6.6 - PREVENCE SESUVŮ A SKALNÍCH ŘÍCENÍ, MONITOROVÁNÍ GEOFAKTORŮ A NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI A HODNOCENÍ NEOBNOVITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ VČETNĚ ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD
Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření,

Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva,

Provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou,

Vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží,

Realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů, zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí v návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES" ze dne 15.3.2006, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES,

Provedení inženýrskogeologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací.

Omezení v rámci výzvy: Maximální způsobilé přímé výdaje na projekt v oblasti podpory 6.6 jsou stanoveny ve výši 50 mil. Kč.

Příjemci podpory pro opatření 6.1 – 6.6:

Příjemci podpory 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny Právní předpis upravující danou kategorii příjemce podpory,v případě úpravy předpisu vždy v jeho platném znění
Právní forma příjemců podpory / oblasti podpory 6.1 6.2 6.2obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ 6.3 6.3 lesy 6.4 6.5 6.6  
Fyzické osoby nepodnikatelé* s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů---X*---XXXX---Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Obce a města---XXXXXXXZákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst---XXX XXXXZákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Svazky obcí---XXX XXXXDle § 49 a § 151 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecnízřízení)
Příspěvkové organizace a organizační složky krajů---X---X XXXXZákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
KrajeXX---X XXXXZákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Státní podniky*Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky**správci vodních toků---XX*X**---XX*X**X*X**XX*X**X*---Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku a zákon 305/2000 Sb. opovodích
Státní organizace---X---XXXXXZvláštní zákony (např. dle zákona č. 77/2002 Sb. o akciovéspolečnosti České dráhy, státní organizaci Správa železničnídopravní cesty atd.)
Vysoké školy a univerzity---X---XXXXXZákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státus výjimkou pozemkových úřadů* AOPK ČR a správy národních parkůX*XXXXXXXZákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejímvystupování v právních vztazích
Příspěvkové organizace – správy národních parkůXXXXXXXXZákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejímvystupování v právních vztazích
Příspěvkové organizace - stát --- X X X X X X X Dle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky ajejím vystupování v právních vztazích,
Veřejné výzkumné instituce (VVI) --- X --- X --- X X X Zákony č. 341/2005 Sb. a 342/2005 Sb. o veřejných výzkumnýchinstitucích
Občanská sdružení --- X X X X X X --- Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
Obecně prospěšné společnosti --- X X X X X X --- Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a ozměně a doplnění některých zákonů
Další subjekty jejichž činnost není podnikatelskou ve smysluObchodního zákoníku --- X --- X X X X --- Zákon 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech, zákon227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech
Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 %majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI --- X --- X X X X --- Zvláštní předpisy (např. . zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovémfondu České republiky, zákon č. 341/2005 Sb., o veřejnýchvýzkumných institucích atd.)
Obchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi čijinými veřejnoprávními subjekty --- X --- X X X X --- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Právnické osoby – podnikatelé* s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapovanéživočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů --- X* --- X X --- --- --- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Fyzické osoby – podnikatelé* s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapovanéživočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů --- X* --- X X --- --- --- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2008 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET