24.9. 2008 č.35
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Od 7. do 27. října mohou žadatelé předkládat projekty na pozemkové úpravy, investice dolesů, dále na obnovu a rozvoj vesnic, jejich občanské vybavenosti a služeb nebo na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova. Přijímány k vyhodnocení budou rovněž Strategické plány LEADER. Až do 11. listopadu je pak termín pro žádosti o dotace na realizaci projektů spolupráce v tzv. IV. ose PRV.

Je možno žádat o dotaci v následujících opatřeních:
I.1.2Investice do lesů
I.1.4 Pozemkové úpravy
III.2.1Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
III.3.1Vzdělávání a informace
IV.1.1 Místní akční skupina
IV.1.2.Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Podporu mohou získat následující projekty:

Opatření I.1.2 - Investice do lesů
PODOPATŘENÍ I.1.2.1 - LESNICKÁ TECHNIKA
– stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží
– stroje a zařízení pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi, včetně zpracování potěžebních zbytků

Možní žadatelé:
Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.

PODOPATŘENÍ I.1.2.2 - TECHNICKÉ VYBAVENÍ PROVOZOVEN
– pořízení a modernizace technologií, které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely (včetně software a nákupu licence)
– výstavba či modernizace provozu na zpracování lesnických produktů – stavební objekty a technologické vybavení (včetně software a nákupu licence)

Možní žadatelé:
Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil. EUR.

PODOPATŘENÍ I.1.2.3 - LESNICKÁ INFRASTRUKTURA
– výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest včetně výstavby a opravy nájezdů, výhyben, mostků, propustků a svodnic na nich
– výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích
– opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod
– výstavba a opravy (včetně odbahnění) retenčních vodních nádrží se týkají pouze objektů, které souvisí s hospodařením v lesích (retenční vodní nádrž musí sousedit s lesním pozemkem)
– výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství (např. manipulační sklady, skládky na dřevní hmotu, rozvody energie, vody a kanalizace – ne pro objekty určené k bydlení)

Možní žadatelé:
Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.

Opatření I.1.4 - Pozemkové úpravy
a) zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.
b) vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb.
c) vyměřování pozemků podle § 21a) zákona č. 229/1991 Sb.
d) realizace plánů společných zařízení pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.

– doplnění a vybudování podrobného polohového bodového pole,
– zaměření skutečného stavu (podrobné měření polohopisu, geometrické a polohové určení hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav),
– geometrické a polohové určení obvodu pozemkových úprav,
– vytyčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků (týká se pozemků stávajících i pozemků nově navržených v pozemkových úpravách včetně pozemků pro společná zařízení, kromě pozemků ve vlastnictví státu, které nejsou určeny pro společná zařízení),
– stabilizace lomových bodů pozemků (týká se pozemků stávajících i pozemků nově navržených v pozemkových úpravách včetně pozemků pro společná zařízení, kromě pozemků ve vlastnictví státu, které nejsou určeny pro společná zařízení),
– vypracování geometrických plánů

Možní žadatelé:
Příjemci dotace jsou pozemkové úřady.

Opatření III.2.1 - Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
PODOPATŘENÍ III.2.1.1 - OBNOVA A ROZVOJ VESNIC
Záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
- budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy včetně pro vodu propustných komunikací (s výjimkou cyklostezek, vinařských stezek, pěších tras a hippostezek), jejich součástí a příslušenství
- budování a obnova sítí technické infrastruktury,vyjma infrastruktury, kterou řeší záměr b)
- obnova veřejných prostranství obce
- parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce
- nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem do 20 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace
- nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel předkládá jako povinnou přílohu).

Záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu (žadateli pouze obce)
- budování a rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu, vodních zdrojů (kopané nebo vrtané studny, vrty včetně vystrojení, jímací zářezy, přivaděč ze skupinového vodovodu) a včetně souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny vody, vodojemy, hydranty)
- budování a rekonstrukce kanalizací pro veřejnou potřebu, čistíren odpadních vod (ČOV): kořenové ČOV (předčištění, filtrační pole, vegetační celek, odtoková zóna); biologické ČOV (usazovací a kalová nádrž, membrána-modul, aktivační modul, akumulační nádrž, dosazovací nádrž, odtok), domovních ČOV (vodotěsná nádrž s mechanickým předčištěním, biologickou částí – aktivace, biodisky, biofiltry, dosazovací nádrží a kalovým prostorem), včetně úprav recipientu
- doprovodná síť technické infrastruktury
- nákup strojů, technologie, hardware, software a vybavení souvisejících s projektem ČOV
- nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel předkládá jako povinnou přílohu)
- nákup budov a staveb v souvislosti s projektem do 10 % způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel dokládá jako povinnou přílohu)
- v případě, že se jedná o nákup samostatné budovy/pozemku, musí být vyjasněn vztah k pozemku, na němž budova stojí/k budovám, které se případně na pozemku nacházejí (buď vlastnictví, nebo nájemní smlouva na dobu určitou – nejméně po dobu vázanosti projektu na účel)
- dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto koupená nemovitost stane výlučným vlastnictvím žadatele.

Záměr c) územní plán (žadateli pouze obce)
- zpracování územního plánu projektantem (včetně nezbytných vyhodnocení) za předpokladu splnění kvalifikačních požadavků na pořizovatele ve smyslu § 24 nebo § 189, odst. 3, popřípadě ve spojení s § 195 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a na projektanta ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; žadatel-obec, která nesplňuje uvedené kvalifikační předpoklady a nemůže tedy být současně také pořizovatelem, může realizovat svůj územní plán prostřednictvím příslušné obce s rozšířenou působností, nebo v rámci dohody s jinou obcí, která kvalifikační předpoklady splňuje.

Možní žadatelé:
- obce
- nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace)
- zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
- církve a jejich organizace

Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do 500 obyvatel.

Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace.
Maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 50 000 Kč na projekt.
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v záměru a) jsou 5 mil. Kč na projekt (je-li žadatelem svazek obcí je limit možno násobit počtem obcí, jichž se projekt přímo týká až do maximální částky 20 mil. Kč).
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v záměru b) jsou 40 mil. Kč na projekt (u projektu svazku obcí se limit 40 mil. Kč navyšuje o 10 % s každou následující obcí až do maximální částky 60 mil. Kč ).
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v záměru c) jsou 1,5 mil. Kč na projekt.

PODOPATŘENÍ III.2.1.2 - OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY
Záměr a) a c) občanské vybavení a služby
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, v oblasti sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy, klubovny, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, kultury, zdravotnictví, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy a integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení
- stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií) nezbytných pro realizaci projektu, infrastruktura pro připojení k internetu pouze v případě, že současná infrastruktura neumožňuje služby požadované žadatelem
- nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Záměr b) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity
- investice na pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity
- nákup hardware a software souvisejících s projektem.

Možní žadatelé:
- obce, svazek obcí
- nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace)
- zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
- církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do 500 obyvatel.

Druh a výše dotace
Výše dotace závisí na skutečnosti, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu

Projekty nezakládající veřejnou podporu:
Druh dotace: přímá nenávratná dotace.
Výše dotace: maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Minimální způsobilé výdaje na projekt, ze kterých je stanovena dotace jsou 50 000 Kč.
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace na projekt v záměru a) jsou 15 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 20. mil Kč).
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace na projekt v záměru b) je 1 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 2 mil. Kč).


Projekty nezakládající veřejnou podporu:
Druh dotace: přímá nenávratná dotace.
Maximální výše dotace činí 40 - 60 % dle typu žadatele.
Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 50 000 Kč na projekt.
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v záměru c) jsou 15 mil. Kč na projekt(je-li žadatelem svazek obcí limit je 20 mil. Kč).
Opatření III.2.2 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
- zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (např. kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón, krajinných památkových zón4, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů, solitérních dřevin)
- zpracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny
- zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově
- publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr
- geodetické práce související s projektovým záměrem.

Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování), revitalizace a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků (kulturních památek, objektů v památkových rezervacích a památkových zónách a v krajinných památkových zónách, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů, solitérních dřevin)
- zajištění stavebně historických průzkumů (včetně záchranných archeologických průzkumů)
- nákup staveb souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace
- nákup pozemků souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace.

Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea
- investice na realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu
- nákup staveb souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace
- nákup pozemků souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace
- nákup zařízení, vybavení, hardware, software nezbytných pro realizaci projektu.

Možní žadatelé:
Záměr a)
- obce, svazek obcí

Záměr b) a c)
- obce, svazek obcí
- nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace)
- zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
- církve a jejich organizace

Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace.
Maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 50 000 Kč na projekt.
Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci tříletých období činí 200 000 EUR za období 2007 - 2013.

Opatření III.2.2 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Podpora je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Příjemce dotace zajistí vzdělávání účastníkům prostřednictvím vzdělávacího subjektu.

Možní žadatelé:
– obec
– svazek obcí
– nezisková organizace s právní subjektivitou

Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Způsob financování: plné financování
Maximální výše dotace činí 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt.
Opatření IV.1.1 - Místní akční skupina
V rámci tohoto opatření budou podporovány místní akční skupiny, které budou v souladu s principem Leader zajišťovat realizaci svého Strategického plánu Leader (dále SPL). SPL na období 2007(8)-2013 vymezuje možné oblasti podpory na základě podmínek Programu rozvoje venkova pro jednotlivé osy a jejich opatření, kromě nárokových opatření osy II a opatření Podpora předčasného ukončení zemědělské činnosti, Seskupení producentů a Pozemkové úpravy v ose I. Místní akční skupiny (MAS) podle čl. 62 nařízení Rady uplatňují při místním rozvoji partnerský přístup (partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem), navrhují ucelenou strategii místního rozvoje, resp. SPL, podílí se na vytváření sítí místních partnerství. MAS odpovídají za provádění SPL a vybírají projekty pro financování v rámci opatření IV.1.2., které jsou v souladu se SPL. MAS v tomto opatření žádá o finanční podporu na celou realizaci SPL, ale dotaci na realizaci jednotlivých projektů konečných žadatelů neobdrží MAS přímo na svůj účet, ale konečný žadatel na svůj účet v rámci opatření IV.1.2. Přímá dotace místní akční skupině se poskytuje na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací SPL.

Možní žadatelé:
Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Subjekt musí splňovat podmínku partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Žadatel/příjemce dotace v tomto opatření je pro potřeby PRV nazýván „místní akční skupina“ (MAS).
Občanské sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb. místní akční skupinou nemůže být.

Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, v rámci opatření IV.1.1. může být čerpána místní akční skupinou do 20 % z celkových prostředků přidělených pro realizaci SPL, maximálně však 2 500 000,- Kč ročně.

Opatření IV.1.2 - Realizace místní rozvojové strategie
Podpora se vztahuje na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader (SPL) a Pravidly pro žadatele opatření IV.1.2. vybírány místními akčními skupinami (MAS) schválenými pro realizaci SPL.

Možní žadatelé:
Definice příjemce dotace je nastavena v každé Fichi ke SPL.

Druh a výše dotace
Druh a výše dotace jsou stanoveny v každé Fichi ke SPL.
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, jednoho projektu činí 2 000 000 Kč (není-li v příslušné Fichi stanoveno méně).

Opatření IV.2.1 - Realizace projektů spolupráce
Dotace bude poskytována na projekty národní spolupráce na území České republiky, s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami na území České republiky a na projekty mezinárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi MAS a jinými skupinami, pracujícími na principech LEADER v rámci členských států EU a na území třetích zemí. Smyslem tohoto opatření je využití příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí.

Možní žadatelé:
Příjemci dotace mohou být MAS s právní formou obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel/příjemce dotace v tomto opatření je pro potřeby PRV nazýván „Místní akční skupina“ (MAS).
MAS nemůže být občanské sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

Druh a výše dotace:
Druh dotace: přímá nenávratná dotace, výše dotace 90 - 100 % podle aktivity.
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro projekt národní spolupráce je 150 000 Kč.
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro projekt mezinárodní spolupráce je 300 000 Kč.
Maximální výše způsobilých výdajů pro 1 projekt národní nebo mezinárodní Spolupráce, ze kterých je stanovena dotace, je 5 000 000 Kč.

Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2008 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET