6.8. 2008 č.34
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
0CÍL 3 - OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE (ČR - SASKO)

Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 nahrazuje dosavadní program Iniciativy společenství Interreg III A Česká republika - Svobodný stát Sasko 2000-2006. V rámci Programu Cíle 3 je možno získat finanční podporu EU pro přeshraniční projekty nejrůznějšího charakteru v oblasti hospodářské i sociální.

V dotačním období 2007-2013 je kladen větší důraz na kvalitu spolupráce mezi českými a saskými subjekty. Předpokladem pro získání dotačních prostředků pro přeshraniční projekt je splnění následujících kritérií:
 • na společném projektu se podílí z každé země alespoň jeden partner
 • jeden z projektových partnerů převezme jako tzv. lead-partner vedoucí roli a tím i odpovědnost za realizaci společného přeshraničního projektu
 • partneři splní minimálně dva z těchto čtyř požadavků:
  • společná příprava, resp. plánování projektu
  • společná realizace projektu
  • společný personál projektu
  • společné financování projektu
Nadřazeným cílem poskytování podpory je trvalý rozvoj česko-saského dotačního území http://www.ziel3-cil3.eu/servlet/PB/menu/1037236_l11/index.html pomocí vytváření a realizace hospodářských, sociálních a ekologických přeshraničních aktivit a pomocí společných strategií.

Podporovány jsou projekty pro rozvoj přeshraničních hospodářských, kulturních, sociálních a ekologických činností společnými strategiemi pro udržitelný územní rozvoj a projekty spolupráce mezi resortem spravedlnosti, policie a správními orgány, k přeshraniční integraci trhu práce, místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, pro rovné postavení mužů a žen a rovnosti šancí, pro další vzdělávání a sociální začlenění a ke společnému rozvoji a využívání lidských zdrojů a zařízení v oblasti výzkumu a vývoje technologií.

Podrobné členění podporovaných aktivit v rámci jednotlivých oblastí podpory:1PRIORITNÍ OSA 1 - ROZVOJ SPOLEČENSKÝCH RÁMCOVÝCH PODMÍNEK V DOTAČNÍM ÚZEMÍ

1.1. Oblast podpory 1 - Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje
1.1.1. Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy
 • Novostavba a modernizace plánovaných hraničních přechodů
 • Novostavba a modernizace přístupových komunikací (např. silnic, mostů a s nimi spojených cest pro pěší, cyklostezek) k hraničním přechodům
 • Novostavba a modernizace důležitých přivaděčů k přeshraničním dopravním osám
 • Zpracování dopravních průzkumů s přeshraničním významem

1.1.2. Podpora přeshraniční veřejné regionální osobní dopravy
 • Koncepce a studie proveditelnosti pro přípravu projektů v oblasti přeshraniční veřejné regionální osobní dopravy
 • Výstavba, modernizace a rozšíření propojovacích bodů1 (podpora společného integrovaného dopravního systému)
 • Vícejazyčná informační a odbavovací technika minimálně v češtině a v němčině
 • Vytváření přeshraničních tarifních systémů
 • Výstavba a modernizace doprovodné infrastruktury železničních a tramvajových cest
 • Vytvoření přeshraničních dopravních spojení (např. autobus, tramvaj, železnice)

1.1.3. Podpora informační společnosti, především z hlediska vícejazyčnosti
 • Rozvoj a implementace elektronických rozhraní pro výměnu dat
 • Společné inovativní internetové aplikace
 • Vývoj a rozvoj společných databází
 • Technické propojení a vícejazyčné informační systémy (minimálně v češtině a v němčině), zejména muzeí a knihoven

1.1.4. Podpora sítí pro geografické informační systémy (GIS) jako základu pro společné úkoly v oblasti plánování a monitoringu
 • Zpracování kartografických podkladů pro přeshraniční geografické informační systémy
 • Vytváření mezinárodních internetových geografických informačních systémů a jejich rozhraní jako základu pro společné úkoly v oblasti plánování a monitoringu
 • Sběr, vyhodnocení a homogenizace společných geografických dat včetně potřebných metadat
 • Tvorba a společné využívání přeshraniční infrastruktury geografických dat - infrastruktura geodat

1.1.5. Podpora inovačních procesů v dětských zařízeních
 • Podpora přeshraniční spolupráce dětských zařízení (například výměnou personálu a stážemi pedagogů, společnou jazykovou výukou pedagogických pracovníků, mimo jiné zvyšováním kvalifikace v oblasti metodiky osvojení si jazyka a cizích jazyků v raném věku, setkávání dětí a rodičů za účelem odbourávání předsudků a rozvoji jazykových znalostí)
 • Zřizování, sanace a modernizace dětských zařízení, které budou navštěvovat děti z obou stran hranice
 • Rozvoj, podpora a otestování nových obsahových koncepcí v dětských zařízeních (například nabídka konzultací ke spolupráci dětských zařízení, zpracování materiálů pro výuku cizích jazyků, organizace a zprostředkování výměny zkušeností, projekty dalšího vzdělávání, konzultace rodičům)

1.1.6. Podpora společných opatření z důvodů demografických změn v pohraničí
 • Analýza stávající situace oblasti zdravotní, sociální a bytové
  • Pořádání odborně zaměřených vzdělávacích a informačních seminářů
  • Rozvoj metodických a obsahových koncepcí zejména v celkové problematice seniorů, pomoci a péče ve stáří
 • Příprava a realizace projektů, především v oblasti
  • rozvoje nabídek odpovídajících potřebám rostoucímu podílu seniorů
  • rozvoje venkova přátelského k rodině
  • životních a profesních perspektiv pro ženy
  • alternativních sociálních nabídek v oblasti infrastruktury při klesajícím počtu a stárnutí obyvatelstva
  • potřebných změn v oblasti dobrovolných činností

1.1.7. Přeshraniční aktivity v oblasti regionálního plánování a mezikomunální kooperace (spolupráce mezi obcemi) a regionálního rozvoje
 • Zintenzívnění přeshraniční spolupráce institucí z oblasti územního a regionálního plánování
 • Zpracování regionálních rozvojových koncepcí a koncepcí sítí měst a integrovaných koncepcí rozvoje venkova
 • Vypracování koncepcí k propojení měst a jejich přilehlých venkovských oblastí (koncepce město - okolí města)
 • Zpracování adaptačních a rozvojových strategií, které zohledňují požadavky vyplývající z demografické změny
 • Zřizování managementu za účelem realizace klíčových projektů, identifikovaných v akčních koncepcích
 • Modelové záměry z oblasti územního plánování, jako jsou například regionální management území, udržitelný rozvoj sídelních území, zajištění veřejného zaopatření infrastrukturou
 • Koordinace územních plánů sousedících obcí
 • Podpora přípravných opatření pro vypracování společných plánů rozvoje území a územních plánů, např. zpracování kartografických podkladů včetně přeshraničních geografických informačních systémů
 • Vypracování společných plánů rozvoje území a územních plánů - při existenci zákonných podkladů
 • Práce s veřejností
1.2. Oblast podpory 2 - Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce
1.2.1. Podpora školských projektů
 • Podpora přeshraniční spolupráce škol, vytváření školních partnerství a vytváření sítí včetně s tím spojených infrastrukturních opatření
 • Iniciativy k interkulturnímu učení
 • Vývoj a používání společných výukových a studijních materiálů
 • Organizace a realizace společných opatření dalšího vzdělávání
 • Podpora výměny zkušeností, rovněž formou stáží
 • Zlepšení jazykových dovedností češtiny a němčiny popř. lužické srbštiny

1.2.2. Podpora iniciativ přeshraničního vzdělávání, kvalifikace a příslušných sítí
 • Opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí za účelem transferu znalostí na rozhraní mezi společností a hospodářskou sférou včetně praxí
 • Zpracování studií a koncepcí za účelem etablování společných studijních programů na českých a saských vysokých školách a dalších vzdělávacích institucích terciárního vzdělávání
 • Podpora mobility a zahraničních pobytů studentů v rámci kooperativních studijních programů s povinnými střídajícími se úseky studia v sousední zemi, časově omezeno na počáteční fázi, tzn. na první turnus (1. imatrikulované studenty celého studijního programu) příslušného studijního programu
 • Vývoj, tvorba a rozvoj akademických a vědeckých kooperačních sítí
 • Vývoj společných, rovněž virtuálních výukových a studijních materiálů pro kooperativní studijní programy
 • Zpracování studií a koncepcí pro budoucí tvorbu společných opatření v oblasti vzdělávání a trhu práce při zohlednění platné legislativy
 • Zlepšení jazykových dovedností češtiny, němčiny, popř. lužické srbštiny

1.2.3. Podpora pro osoby s postižením
 • Podpora společných opatření pro integraci a rovné příležitosti znevýhodněných skupin obyvatelstva prostřednictvím:
  • integračních projektů pro zapojení lidí s postižením na trh práce a aktivity chráněných dílen pro lidi s postižením
  • společných česko-saských projektů v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace lidí s postižením a pracovníků v oblasti pomoci postiženým
  • projektů svépomoci
  • projektů bezbariérového komunikování
  • modelových záměrů, které přispějí k podpoře pro osoby s postižením

1.2.4. Podpora opatření pro mladé
 • Investice v zařízeních pro mládež pro volnočasové aktivity, pro programy mimoškolního vzdělávání a poradenství (například sanace a přestavby)
 • Projekty v oblastech
  • mimoškolního vzdělávání
  • volného času a setkávání
  • sociální práce s mladými/ předcházení sociálním rizikům
  • výměny odborných pracovníků
  • opatření v oblasti preventivní ochrany dětí a mládeže

1.2.5. Podpora opatření v oblasti muzeí, současné kultury a umění, zprostředkování umění a kultury veřejnosti, recepce umění a kultury
 • Vývoj a realizace koncepcí muzeí, sbírek a výstav a memoriálních výstav, společně s nezbytnými doprovodnými úpravami prostor, včetně zajištění (např. uložení, údržba, konzervace, restaurování) hodnotných a ohrožených uměleckých muzejních předmětů a předmětů v muzejních sbírkách a vícejazyčná úprava výstav (například popisky, audio-guide, internetová prezentace), putovních výstav a muzeálně - pedagogických opatření
 • Konference a akce, které podporují kulturní vzdělávání
 • Projekty v oblasti dramatického umění a hudby, jako jsou festivaly, divadelní, taneční a hudební slavnosti a soutěže
 • Projekty současné umělecké tvorby v oblasti výtvarného umění, jako jsou výstavy, soutěže či workshopy
 • Akce k šíření literatury, jako jsou např. dny literatury
 • Opatření na podporu přeshraničního filmového umění, především tvorba filmů, vícejazyčné titulky a prezentace, filmové festivaly a filmové týdny
 • Projekty socio-kulturních zařízení, podporujících umělecké a kulturní vzdělávání
 • Modelové záměry k propojení (do sítí) kulturních zařízení a nabídek v případě, je - li možno očekávat trvalé efekty

1.2.6. Podpora revitalizace a zachování uměleckých a kulturních objektů přeshraničního významu
 • Podpora tradiční lidové kultury
 • Opatření k podpoře krajiny podstávkových domů
 • Podpora přeshraničního přístupu ke kulturnímu dědictví
 • Sanace a rekonstrukce kulturních objektů včetně uměleckých a technických objektů

1.2.7. Rozvoj partnerské spolupráce
 • Podpora spolupráce správních orgánů, odborů a hospodářských a sociálních partnerů, sdružení, svazů a dalších nevládních organizací
 • Euroregionální projektová práce výměny zkušeností a práce s veřejností včetně akvizice projektů
1.3. Oblast podpory 3 - Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochraně proti katastrofám a požární ochrany
1.3.1. Přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti
 • Další rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti, včetně spolupráce v oblasti policie
 • Spolupráce při zvládání společných výzev při prevenci, dopravní bezpečnosti a potírání kriminality včetně vhodných opatření ke zlepšení pocitu bezpečí obyvatel v příhraničním prostoru
 • Optimalizace přeshraničního krizového managementu odvrácení nebezpečí, které spadá do kompetence policejních složek

1.3.1. Přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti
 • Vývoj systémů pro prevenci havárií
 • Opatření pro další optimalizaci přeshraniční spolupráce záchranných služeb, protipožární ochrany a ochrany před katastrofami s cílem chránit život a majetek obyvatelstva a vytváření, resp. zlepšení rámcových podmínek pro propojení záchranných služeb, nemocnic, ochrany před katastrofami a protipožární ochrany
  • přeshraniční výměna informací
  • vzdělávání a další vzdělávání personálu ve vztahu k přeshraniční činnosti pro protipožární ochranu, záchrannou službu a ochranu před katastrofami
  • potřebné investice do stavebních opatření a pořízení vozidel vybavených speciální technikou, zařízení, výstroje a výzbroje a pozemků, pokud to vede ke zlepšení přeshraniční spolupráce nebo k pořízení potřebných kapacit s cílem zajištění bezpečnosti v dotačním území
  • potřebné investice pro získání budov (včetně pozemků), pokud je to nutné pro přeshraniční spolupráci
 • Optimalizace přeshraničního krizového managementu k zajištění odvracení nebezpečí, které nespadá do kompetence policejních složek Sem patří zejména také zřizování informačních systémů krizového managementu pro úřady odpovědné za krizové řízení regionů, plánování krizových opatření, řešení krizových situací, přeshraniční cvičení, soutěže a sympozia

1.4. Oblast podpory 4 - Společný fond malých projektů
 • Správa a realizace Společného Fondu malých projektů
 • Podrobné informace o vhodných aktivitách poskytnou pracovníci Euroregion Labe a Krušnohoří
22. PRIORITNÍ OSA 2 - ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

2.1. Oblast podpory 1 - Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur
2.1.1. Podpora kooperačních sítí hospodářství a vědy, vývoje a transferu technologií - Výměny zkušeností, workshopy
 • Rozvoj, stabilizace a výstavba kooperací a sítí
 • Studie proveditelnosti zpracovávané externími třetími subjekty
 • Podpora integrovaných projektů výzkumu a vývoje - podpora integrovaných projektů - přednostně v oblastech technologií budoucnosti - mezi saskými a českými podniky a/nebo českými a saskými výzkumnými zařízeními
 • Podpora transferu technologií v MSP - přednostně v oblastech technologií budoucnosti, přenosů dosud vyvinutých inovací v oblasti produktů a procesů, a to přímo od poskytovatele technologie nebo s podporou zprostředkovatele technologie jednomu nebo vícero příjemcům technologie (MSP)

2.1.2. Rozvoj společných marketingových strategií
 • Marketingové koncepce zpracovávané externími třetími subjekty
 • Aktivizace a realizace marketingových opatření, jako je jako corporate identity, letáky, reklamní bannery, prezentace na výstavách, bez účasti na veletrhu
2.2. Oblast podpory 2 - Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního ruchu
2.2.1. Investiční opatření v oblasti turistické infrastruktury
 • Stavba, výstavba a rozšiřování přeshraničních turistických cest a jejich vybavení
 • Vytvoření možností přístupu pro postižené k turistickým cílům
 • Organizace systému kvalifikované koordinace a vyznačení sítí turistických stezek
 • Zařízení cestovního ruchu, zejména turistická informační centra

2.2.2. Podpora společného vývoje koncepcí a produktů a realizace společných marketingových opatření v oblasti cestovního ruchu
 • Zpracování společných marketingových koncepcí
 • Zpracování rozvojových koncepcí pro udržitelný cestovní ruch ve společném pohraničí
 • Vývoj inovativní turistické nabídky
 • Realizace společných reklamních akcí včetně společných prezentací a zpracování vícejazyčných informačních materiálů, orientovaných na cílové skupiny
 • Realizace studií, analýz a modelových záměrů, které mají zvláštní význam pro další vývoj přeshraničního cestovního ruchu, včetně agroturistiky

2.2.3. Iniciativy k propojení turistických zařízení, vytvoření a používání systémů pro společný přeshraniční turistický management
 • Vytvoření přeshraničních turistických sítí
 • Vytvoření společného destinačního managementu
 • Zavádění společných standardů kvality a systémů jakosti
 • Workshopy a výměny zkušeností, především k odbourávání informačních deficitů
 • Profesionální opatření dalšího vzdělávání pro zajištění kvality v oblasti turistiky

2.2.4. Rozvoj lázeňství
 • Přestavba, modernizace a nová orientace nabídky stávajících lázeňských zařízení včetně s tím spojených investic
 • Přeshraniční propojení (vytvoření sítě) lázeňských zařízení
 • Prioritní osa 3 - Zlepšení situace přírody a životního prostředí

33. PRIORITNÍ OSA 3 – ZLEPŠENÍ SITUACE PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3.1. Oblast podpory 1 - Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesů a přírody, péče o krajinu a odpadového hospodářství
3.1.1. Podpora opatření v oblasti ochrany klimatu, lesů, přírody a péče o krajinu včetně území NATURA 2000
 • Plánování, management a provádění opatření v oblasti ochrany klimatu, ochrany kvality ovzduší, ochrany lesa a v oblasti radioaktivity v životním prostředí
 • Podpora spolupráce při využívání obnovitelných zdrojů energie včetně investičních opatření, s výjimkou větrných elektráren
 • Plánování, management a realizace opatření v oblasti ochrany přírody (včetně biotopů a biodiverzity) a péče o krajinu včetně území NATURA 2000

3.1.2. Podpora opatření v oblasti hospodářství s druhotnými surovinami a odpadového hospodářství
 • Opatření k zamezení a snížení znečištění krajiny odpady
 • Koncepční opatření, především zpracování společných koncepcí odpadového hospodářství, zpracování studií, plánů a programů k rozvoji odpadové politiky a politiky zdrojů orientované na budoucnost
 • Pořádání společných školících a vzdělávacích akcí k tématům odpadového hospodářství a odpadové legislativy EU

3.1.3. Podpora ekologického uvědomění, environmentálního vzdělávání a managementu
 • Práce s veřejností
 • Vzdělání a zvyšování kvalifikace v oblastech, které souvisejí se životním prostředím
 • Akce (výměny informací a zkušeností, odborné konference a symposia)
 • Studie proveditelnosti, výzkumné a modelové záměry
 • Vytváření ekologických sítí a propojování (do sítě) existujících struktur
 • Zavádění systému environmentálního managementu a integrovaných systémů managementu v hospodářství a v zemědělství a lesnictví
3.2. Oblast podpory 2 - Opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství a vodních staveb, ochrany vodních toků
3.2.1. Společná opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství, vodních staveb a ochrany vod
 • Koncepční a investiční opatření v oblasti přeshraniční protipovodňové ochrany; opatření ke zlepšení retence na plochách (včetně rozšiřování lesa a změny druhové skladby lesních porostů) v oblastech vzniku povodní; výzkumné a modelové záměry v oblasti ochrany proti povodním
 • Novostavby, výstavby a přestavby společných zařízení v oblasti odpadních vod s přeshraničním účinkem
 • Novostavby a rozšiřování přeshraničních zařízení pro zásobování veřejnosti pitnou vodou v jednotlivých obcích v blízkosti hranic
 • Revitalizace vodních toků
 • Výzkumné a modelové záměry v oblasti kvality vod (monitoring kvality vod) a snížení vstupu škodlivin z ploch
 • Spolupráce v oblasti přeshraničních zdrojů podzemních a povrchových vod (plánování obhospodařování, program opatření)
 • Výměna informací a zkušeností
 • Práce s veřejností ke zvýšení uvědomění si problémů

Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET