4.8. 2008 č.33
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1DOTACE PRO OBCE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V průběhu srpna a září 2008 je plánováno vyhlášení výzev z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) v následujících oblastech podpory:

1.1.3 Snížení znečištění způsobující eutrofizaci
1.3 Omezování rizika povodní
4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
5.1 Omezování průmyslového znečištění
6.2 Podpora biodiverzity
6.3 Obnova krajinných struktur
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
6.6 Prevence sesuvů a sklaních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Od ledna 2009 bude možné získat dotace v těchto oblastech podpory:

1.1 Snížení znečištění vod
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

V těchto výzvách jsou podporovány následující projekty:

Oblast podpory 1.1. – Snížení znečištění vod

V rámci podoblasti podpory 1.1.1. – Snížení znečištění z komunálních zdrojů bude možno podporovat následující projekty nebo jejich kombinaci:
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny, v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO,
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny.

V rámci podoblasti podpory 1.1.3. – Snížení znečištění způsobující eutrofizaci bude možno podporovat následující projekty nebo jejich kombinaci:
 • technická opatření vedoucí k trvalému snížení vnosu nutrientů způsobujících eutrofizaci povrchových vod, zejména v povodích nádrží využívaných k vodárenským účelům a ke koupání (odstraňování nutrientů na komunálních ČOV, vodní díla k zachycení sedimentů),
 • biologická a další technická opatření k dlouhodobému snížení eutrofizace povrchových vod realizovaná zejména v nádržích využívaných k vodárenským účelům a ke koupání,
 • investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti pro komplexní vyhodnocení stavu a řešení ohroženosti jednotlivých ucelených územních celků (povodí) z pohledu rizikovosti vnosu látek způsobujících eutrofizaci vod. Podpora tvorby webového portálu zpřístupňujícího vhodné návrhy opatření pro veřejnost i žadatele o podporu.

Oblast podpory 1.2. – Zlepšení jakosti pitné vody

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat následující projekty nebo jejich kombinaci:
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel,
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel,
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu , tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny.
V oblasti podpory 1.2 budou přijímány pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána žádost do podoblasti podpory 1.1.1.

Oblast podpory 1.2. – Zlepšení jakosti pitné vody

V rámci výzvy budou přijímány projekty v rámci podoblasti podpory 1.3.2. Eliminace povodňových průtoků, v rámci které bude možno podporovat následující projekty nebo jejich kombinaci:
 • úprava koryt v současně zastavěných územích obcí prováděná přírodě blízkým způsobem*,
 • výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3.
* jedná se např. o odstranění migračních překážek a nahrazení kamennými skluzy, různými schodišťovými konstrukcemi; úplné či částečné odstranění opevnění koryt a morfologie intravilánového koryta; zvětšení či zachování průtočného profilu architektonicky hodnotnějším provedením sklonů břehů a břehových zdí; nahrazení nedostatečně členitého koryta kamenným dnem; vložení členité kynety pro běžné průtoky; sklápění zemních břehů koryta do mírnějších a proměnlivých sklonů; výstavba prvků přibližující vodní tok lidem (přístupy k vodě, plošiny nízko nad hladinou, rekonstrukce starých brodů); otvírání nivních ploch pro povodňové rozlivy a jejich vhodné parkové úpravy – povodňové parky; využití povodňových berem v korytech složených průřezů – jejich prohlubování na některých místech tvorba mokřin a tůní a doplnění městkou zelení; obnova meandrů; tvorba umělých postranních ramen, zátok; plošné snížení terénu nivy pro zlepšení odtékání velkých vod z města; v kombinaci s některým z uvedených opatření dále celkové úpravy příměstských potoků, příležitostně vystavěných průtokům z městských dešťových kanalizací – odstraňování jejich opevnění rehabilitace nivy odstraněním nevhodných stavebních objektů, navážek, skládek)

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 1 mil. Kč.
Maximální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 50 mil. Kč.

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Oblast podpory 4.1. – Zkvalitnění nakládaní s odpady

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat následující projekty nebo jejich kombinaci:
 • integrované systémy nakládání s odpady:
  • regionální systém pro využití bioodpadů,
  • regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu KO,
  • speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech jež jsou v souladu s POH ČR/kraje,;
 • systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady:
  • systémy pro separaci a svoz odpadů,
  • systémy pro separaci bioodpadů,
  • sběrné dvory,
  • překladiště a sklady KO,
  • systémy pro separaci nebezpečných KO,
  • systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů;
 • zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů:
  • třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi,
  • úpravny odpadů,
  • zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů,
  • zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů,
  • zařízení na úpravu elektroodpadů,
  • zařízení na úpravu stavebních odpadů,
  • kompostárny,
  • bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů,
  • biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů,
  • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení);
 • rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek:
  • rekultivace starých skládek,
  • odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích.
Oblast podpory bude realizována prostřednictvím individuálních a velkých projektů.

Oblast podpory 4.2. – Odstraňování starých ekologických zátěží

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:
 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci;
 • realizace průzkumných prací, analýz rizik:
  • realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
  • realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo;
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou):
  • jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod
  • sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností
  • odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.
  • monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst
  • sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.
Oblast podpory bude realizována prostřednictvím individuálních a velkých projektů.

Oblast podpory 5.1 – Omezování průmyslového znečištění

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:
 • vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy) (souvislost s BAT a IPPC),
 • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC),
 • vytvoření regionálního informačního systému prevence závažných havárií,
 • výstavbu nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem 59/2006),
 • vytvoření výukového a expertního centra REACH

Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:
 • opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci,
 • zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ,
 • opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,
 • investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,
 • předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů,
 • realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,
 • investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).
Oblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:
 • realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
 • příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
 • zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,
 • opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,
 • realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000.
Oblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:
 • realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.),
 • opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).
Oblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:
 • opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině,
 • zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci,
 • výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,
 • odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.
Oblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:
 • stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření,
 • přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva,
 • provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou,
 • vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží,
 • realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů,
 • zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí v návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15.3.2006, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES,
 • provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací.
Oblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

Podrobnější informace:
http://www.sfzp.cz/sekce/88/op-zivotni-prostredi/
http://www.opzp.cz/sekce/254/aktuality/
2DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI V RÁMCI PROGRAMU CÍL 3 / ZIEL 3
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR – SASKO

Upozorňujeme na plánované zahájení příjmu žádostí v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, v rámci kterého je možné připravovat projekty nejrůznějšího zaměření s prokazatelným přeshraničním efektem (např. v oblasti cestovního ruchu, infrastruktury obcí, vzdělávání, sociálních služeb apod.). První výzvy k předkládání žádostí o dotaci je možné očekávat v první polovině srpna tohoto roku.

Atraktivními projektovými záměry pro obce a jimi zřizované organizace jsou například:

 • Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy
 • Podpora přeshraniční veřejné regionální osobní dopravy
 • Podpora inovačních procesů v dětských zařízeních
 • Podpora společných opatření z důvodů demografických změn v pohraničí
 • Přeshraniční aktivity v oblasti regionálního plánování a mezikomunální kooperace (spolupráce mezi obcemi) a regionálního rozvoje
 • Podpora školských projektů
 • Podpora iniciativ přeshraničního vzdělávání, kvalifikace a příslušných sítí
 • Podpora pro osoby s postižením
 • Podpora opatření pro mladé
 • Podpora opatření v oblasti muzeí, současné kultury a umění, zprostředkování umění a kultury veřejnosti, recepce umění a kultury
 • Podpora revitalizace a zachování uměleckých a kulturních objektů přeshraničního významu
 • Rozvoj partnerské spolupráce
 • Přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti
 • Přeshraniční koncepce v oblasti záchranných služeb, ochrany proti katastrofám a požární ochrany
 • Investiční opatření v oblasti turistické infrastruktury
 • Podpora společného vývoje koncepcí a produktů a realizace společných marketingových opatření v oblasti cestovního ruchu
 • Iniciativy k propojení turistických zařízení, vytvoření a používání systémů pro společný přeshraniční turistický management
 • Rozvoj lázeňství
 • Podpora opatření v oblasti hospodářství s druhotnými surovinami a odpadového hospodářství
 • Podpora ekologického uvědomění, environmentálního vzdělávání a managementu
 • Společná opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství, vodních staveb a ochrany vod

Podrobnější informace:
http://www.ziel3-cil3.eu/servlet/PB/menu/-1_l1/index.html
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET