1.2. 2008 č.31
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1STARTUJE TŘETÍ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Název dotačního tituluTermín uzávěrkyInternetový odkaz
MZE - PRV - I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti.17.3.2008http://81.0.228.70/attachments/1.3.3..pdf
MZE - PRV - I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců14.3.2008http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=39947&ids=0
MZE - PRV - I.1.1 Modernizace zemědělských podniků17.3.2008http://81.0.228.70/attachments/I.1.1_.pdf
MZE - PRV - II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích17.3.2008http://81.0.228.70/attachments/Podopatreni_2_4_2.pdf
MZE - PRV - II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření17.3.2008http://81.0.228.70/attachments/Podopatreni_2_4_1.pdf
MZE - PRV - III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje17.3.2008http://81.0.228.70/attachments/III.1.2.pdf
MZE - PRV - III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy17.3.2008http://81.0.228.70/attachments/III.1.1.pdf

Příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro opatření 3. kola bude zahájen 26. února 2008. Žadatelé mohou předkládat projekty na modernizaci zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy nebo podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Dostane se také na obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.

„Na třetí kolo příjmu žádostí pro opatření osy I, II a III je vyčleněna částka téměř devadesát čtyři miliony euro, tedy přibližně dvě a půl miliardy korun,“ vysvětluje 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. „Na rozdíl od prvního a druhého kola příjmu žádostí nebude uplatněna výjimka ministra zemědělství týkající se stavebního povolení, takže žadatelé v souladu s pravidly žádostí o dotaci a podle seznamu povinných příloh musejí při registraci žádosti předložit platné a pravomocné stavební povolení,“ upozorňuje náměstek Hlaváč.

12. prosince 2007 schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič nová Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla) pro opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů. Toto se skládá ze dvou podopatření. Hlavním cílem podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření je prevence před kalamitou a odstraňování následků kalamit v lesích, např. po orkánu Kyrill. Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích bude podporovat projekty ke zvyšování společenské hodnoty lesů.

Ministr zemědělství schválil také zpřesnění Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, která byla poprvé spuštěna v červenci roku 2007.

Aktuální Pravidla jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz (Podpora z EU a národní dotace/ EAFRD – Program rozvoje venkova/ Pravidla a Nařízení vlády k opatření PRV) a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

Alokace finančních prostředků na třetí kolo pro jednotlivá opatření shrnuje následující tabulka.
opatřeníalokované prostředky pro rok 2008
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků41,5 mil. € (tj. cca 1 mld Kč)
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců8 mil. € (tj. cca 213 mil Kč)
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 19,9 mil.€ (tj. cca 530 mil Kč)
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoj13,3 mil € (tj. cca 353 mil. Kč )
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 4,9 mil € (tj. cca 130 mil Kč)

Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude podle schváleného a zveřejněného harmonogramu probíhat od 26. února do 17. března 2008, do 13 hodin ( výjimku tvoří opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od 3. března do 14. března 2008, do 13 hodin) na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2Název RO SZIFAdresa
Střední ČechyPraha a Střední Čechybudova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
JihozápadČeské Budějovice Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Severozápad Ústí nad Labem Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno
Střední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc
Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, 746 57 Opava


Zdroj: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=39947&ids=0
2AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ TITULY Z MMR

Název dotačního tituluTermín uzávěrkyInternetový odkaz
MMR - Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití: titul č. 1 – Infrastruktura a rekonstrukce28.3.2008http://www.mmr.cz/podpora-uprav-byvalych-vojenskych-arealu-k-obecnimu-vyuziti
MMR - Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití: titul č. 2 – Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí.28.3.2008http://www.mmr.cz/podpora-uprav-byvalych-vojenskych-arealu-k-obecnimu-vyuziti
MMR - Program obnovy venkova - Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku28.3.2008http://www.mmr.cz/podpora-obnovy-venkova
MMR - Program obnovy venkova - Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci28.3.2008http://www.mmr.cz/podpora-obnovy-venkova
MMR - Program obnovy venkova - Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova28.3.2008http://www.mmr.cz/podpora-obnovy-venkova
MMR - Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 200831.3.2008http://www.mmr.cz/podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvodu-pro-rok-2008
MMR - Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 200831.3.2008http://www.mmr.cz/podpora-vystavby-technicke-infrastruktury-pro-rok-2008
MMR - Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 200831.3.2008http://www.mmr.cz/podpora-vystavby-podporovanych-bytu-pro-rok-2008
MMR - Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 200831.3.2008http://www.mmr.cz/podpora-regenerace-panelovych-sidlist-pro-rok-2008

MMR - Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití: titul č. 1 – Infrastruktura a rekonstrukce

I. Předmět a účel podpory

Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití v rámci:
- dotačního titulu č. 1 – Infrastruktura a rekonstrukce
- dotačního titulu č. 2 – Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí.

Dotační titul č.1 - Infrastruktura a rekonstrukce
Budou podporovány akce zaměřené na:
- rekonstrukci převzatých kasárenských areálů, popřípadě dalších objektů a ploch pro nové civilní využití (podnikání, vzdělávání, sociální služby, zařízení pro rozvoj obce a pod.),
- rekonstrukci, příp. vybudování nové infrastruktury v kasárnách nebo vojenských areálech související s novým využitím bývalých vojenských objektů a ploch nebo související infrastruktury umožňující napojení na nadřazené sítě, obnovu místních komunikací, parkovacích ploch a veřejného osvětlení,
- využití převzatých objektů, zařízení a pozemků pro účely rozvoje cestovního ruchu, rekreace a sportu,
?provedení demolic devastovaných nebo nevyužitelných objektů bránících provedení revitalizace areálů a uvolněných ploch.

II. Druh podpory

U dotačního titulu č. 1 je státní podpora poskytována jako systémová investiční a neinvestiční dotace (dále jen "dotace") až do výše 75 % skutečně vynaložených nákladů akce v daném roce. U dotačního titulu č. 1 nelze dotaci použít na úhradu projektové dokumentace a inženýrských činností.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti podané v rámci této výzvy musí být zpracovány dle Zásad programu pro poskytování dotací v roce 2008 (dále jen „Zásady programu“)zveřejněných na internetové adrese: http:// www.mmr.cz. Žádosti je možné podávat kontinuálně počínaje dnem 11.2.2008, kdy bude zpřístupněna elektronická Žádost o poskytnutí dotace na internetové adrese: http://www3.mmr.cz/zad2008.

Kontakt:
Ing. Miloš Mojžíš, email: Milos.Mojzis@mmr.cz , tel: 234 154 568
Ing. Jiří Peřka , email: Jiri.Perka@mmr.cz , tel: 234 154 102


Zdroj: http://www.mmr.cz/podpora-uprav-byvalych-vojenskych-arealu-k-obecnimu-vyuziti


MMR - Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití: titul č. 2 – Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí.

I. Předmět a účel podpory

Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití v rámci:
- dotačního titulu č. 1 – Infrastruktura a rekonstrukce
- dotačního titulu č. 2 – Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí.

Dotační titul č.2 - Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí
Budou podporovány akce zaměřené na:
- ?aktualizaci rozpracované územně plánovací dokumentace,
- pořízení změn platné územně plánovací dokumentace,
- pořízení nové územně plánovací dokumentace - pouze v případě výrazně postižených obcí.
Pro účely tohoto dotačního titulu se za územně plánovací dokumentaci považuje územní plán, regulační plán a územní plán sídelního útvaru.

II. Druh podpory

U dotačního titulu č. 2 je podpora poskytována až do výše 75 % skutečně vynaložených nákladů v daném roce.1

III. Organizační zabezpečení

Žádosti podané v rámci této výzvy musí být zpracovány dle Zásad programu pro poskytování dotací v roce 2008 (dále jen „Zásady programu“)zveřejněných na internetové adrese: http:// www.mmr.cz.
Žádosti je možné podávat kontinuálně počínaje dnem 11.2.2008, kdy bude zpřístupněna elektronická Žádost o poskytnutí dotace na internetové adrese: http://www3.mmr.cz/zad2008.

Kontakt:
Ing. Miloš Mojžíš, email: Milos.Mojzis@mmr.cz , tel: 234 154 568
Ing. Jiří Peřka , email: Jiri.Perka@mmr.cz , tel: 234 154 102

Zdroj: http://www.mmr.cz/podpora-uprav-byvalych-vojenskych-arealu-k-obecnimu-vyuziti


MMR - Program obnovy venkova

I. Předmět a účel podpory

Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Budou podporovány akce zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby) s výjimkou bytového fondu ve vlastnictví obce, komplexní úpravu veřejných prostranství,
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,
• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

4.2 Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, drobné sakrální stavby a památky),
• úpravu veřejných prostranství,
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,
• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

4.3 Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova
• podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.

II. Druh podpory

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) na realizaci schválených akcí.

Investiční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, případně i na náklady na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součástí investiční akce.

Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a opravou majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku.

U dotačního titulu č. 1 je dotace poskytována až do výše 80 % celkové výše skutečně vynaložených přímých nákladů akce.

U dotačního titulu č. 2 je dotace poskytována až do výše 70 % celkové výše skutečně vynaložených přímých nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč.

U dotačního titulu č. 3 je dotace poskytována až do výše 70 % celkové výše skutečně vynaložených přímých nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.

Dotaci nelze použít na úhradu projektové dokumentace, inženýrských činností a na odměny manažerů.
Dotace bude vyplácena na základě předložených faktur souvisejících s realizací akce. Budou propláceny pouze faktury vystavené nejdříve v den následující po dni podání žádosti.

III. Vymezení příjemce podpory

U dotačního titulu č. 1 je účastníkem programu obec (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), která získala ocenění modrou, zelenou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2007 nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže. Na základě výjimky ministra může být účastníkem programu i obec oceněná v předchozích ročnících soutěže, pokud dotace nebyla v minulosti poskytnuta.

U dotačního titulu č. 2 je účastníkem programu:
•?obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba),
•?svazek obcí 1), který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že akce zasahuje do katastrálního území více obcí.

U dotačního titulu č. 3 je účastníkem programu:
•?obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba),
•?svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.

Zdroj: http://www.mmr.cz/podpora-obnovy-venkova


MMR - Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2008

I. Předmět a účel podpory

Cílem podprogramu „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“ je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Tento požadavek vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají obsahu olova v pitné vodě. Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu stanoví minimální požadavky pro vodu určenou pro lidskou spotřebu a hodnota ukazatele pro obsah olova v litru pitné vody je 10 ?g. Tato hodnota ukazatele musí být docílena nejpozději do listopadu 2013, tj. do 15 let od nabytí účinnosti Směrnice.

II. Druh podpory a) Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované žadatelům. Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě.
b) Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství1 podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni vystavení Registračního listu akce.

III. Příjemce dotace

Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, nebo vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo (dále jen „žadatel“).

Zdroj: http://www.mmr.cz/podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvodu-pro-rok-2008

MMR - Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2008

I . Cíl podpory

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů.

II. Parametry podprogramu

Parametrem podprogramu je počet bytových jednotek, pro které je tato technická infrastruktura budovaná.

III. Vymezení pojmů

Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou:
a) pozemní komunikace, tj.
1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,
3. účelové komunikace;
b) vodovod, tj.
1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě;
c) kanalizace, tj.
1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,
2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, pokud nejsou uhrazeny provozovatelem sítí.

IV. Charakter a výše podpory

Podpora je poskytována obcím jako účelová investiční dotace na realizaci vybraných akcí na výstavbu technické infrastruktury. Maximální výše dotace je 50 tis. Kč na jeden byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu.

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých obci podle pravidla „de minimis“ nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR přepočtených kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni vystavení Registračního listu akce.

V. Příjemce dotace

Příjemcem dotace a současně stavebníkem technické infrastruktury je obec. Zdroj: http://www.mmr.cz/podpora-vystavby-technicke-infrastruktury-pro-rok-2008


MMR - Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2008

I. Cíl podpory

Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života (dále jen „cílová skupina“).

II. Parametry podprogramu

Parametrem podprogramu je počet bytových jednotek, které vznikly novou výstavbou, popř. nástavbou nebo přístavbou nebo stavebními úpravami (specifikováno v oddíle III.).

III. Vymezení pojmů

Pro účely tohoto podprogramu se rozumí:
a) podporovaným bytem nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle tohoto podprogramu;
b) pečovatelským bytem podporovaný byt v domě zvláštního určení, který je určený k uspokojování bytových potřeb osob v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobena věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické podmínky upravitelného bytu uvedené v příloze tohoto podprogramu;
c) vstupním bytem podporovaný byt, který je určený k uspokojování bytových potřeb osob, které ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopné plnit povinnosti vyplývajících z nájemního vztahu;
d) upravitelným bytem byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod., a který splňuje podmínky uvedené v příloze tohoto podprogramu;
e) výstavbou
1. výstavba bytového domu nebo rodinného domu se dvěma nebo třemi byty,
2. stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení,
3. nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt,
4. stavební úpravy bytu, kterými vznikne vstupní byt, nebo
5. stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy;
f) podlahovou plochou bytu součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu. Podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

IV. Charakter a výše podpory

Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je výstavba podporovaných bytů podle jednotlivých dotačních titulů. Jednotlivé dotační tituly jsou vymezeny v oddílu VIII. tohoto podprogramu.

Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky uvedené v odstavcích 1 až 4:
1. Jedná-li se o výstavbu podle oddílu III. písm. e) bodů 1, 2, 3 a 5, činí finanční částka 550000 Kč na jeden byt.
2. Jedná-li se o výstavbu podle oddílu III. písm. e) bod 1 a žadatel prokáže, že výstavba dosahuje nízkoenergetického standardu podle platných technických norem6, kdy potřeba tepla na vytápění budovy je menší než 50 kWh/m2/rok, činí finanční částka 600 000 Kč na jeden byt.
3. Jedná-li se o výstavbu podle oddílu III. písm. e) bod 4, poskytuje se dotace pouze na stavební úpravy investičního charakteru a finanční částka činí 250 000 Kč na jeden byt.
4. Vznikne-li výstavbou podle oddílu III. písm. e) body 1 až 5 upravitelný byt, zvyšují se finanční částky uvedené v odstavci 1 až 3 vždy o 50 000 Kč na jeden byt. Stanovení výše dotace je upraveno pomocí „souhrnného indikátoru míry potřebnosti podpory (dále indikátor)“. Indikátor je nastaven tak, že bere v úvahu ekonomickou úroveň obce, její strukturu, polohu, vybavenost obcí infrastrukturou, demografický vývoj a další specifická kriteria a je stanoven pro všech 6 249 obcí České republiky. Sestavení indikátoru a zařazení obcí do kategorií je zveřejněno na webových stránkách ministerstva.

Na základě hodnoty tohoto indikátoru jsou obce zařazeny do pěti kategorií. Obce zařazené do základní kategorie (I. kategorie) mohou získat maximální výši dotace podle základního výpočtu uvedeného v odstavci 1 až 4 tohoto oddílu. Každá další kategorie zohledňuje marginalizované obce a navyšuje postupně základní částku dotace na jednu bytovou jednotku o 50 000 Kč oproti o jednu nižší kategorii. Maximální možná výše dotace je v rámci tohoto podprogramu 850 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Přehled výše dotace v závislosti na typu výstavby a dotačním titulu uvádí tabulka v příloze podprogramu.

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství7 podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR přepočtených kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni vydání Registračního listu akce.

V. Příjemce dotace

Příjemcem dotace je obec.

Zdroj: http://www.mmr.cz/podpora-vystavby-podporovanych-bytu-pro-rok-2008


MMR - Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2008

I. Předmět a účel podpory

Cílem podprogramu „Podpora regenerace panelových sídlišť“ je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť,

II. Druh podpory

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí.

III. Organizační zabezpečení

Formulář žádosti o poskytnutí dotace včetně upřesnění způsobu jeho podání bude uveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nejpozději do 15. února 2008.

Stručný přehled postupu spojeného s poskytováním dotace:
- Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 18. února 2008 a končí 31. března 2008.

Zdroj: http://www.mmr.cz/podpora-regenerace-panelovych-sidlist-pro-rok-2008

Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET