23.1. 2008 č.30
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2008

Dotační titul č. 1: Management EVVO v kraji a rozvoj průřezových aktivit EVVO
1.1. Podpora získávání prostředků na realizaci EVVO z vnějších zdrojů (např. příprava projektů a žádostí o podporu realizace EVVO z vnějších zdrojů,… ).
1.2. Podpora zajištění vlastních zdrojů k realizace programů EVVO podporovaných z jiných vnějších zdrojů (finanční spoluúčast kraje na realizaci významných projektů EVVO při čerpání podpůrných prostředků z vnějších zdrojů)

Dotační titul č. 2: Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních
2.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje
2.2. Podpora aktivní role škol při vytváření mimoškolních aktivit s environmentální tématikou (vlastní programy a projekty škol)
2.3. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery s přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů EU či partnerských států pro společné projekty zaměřené na ochranu přírody, její zpřístupnění a propagaci, na zlepšování stavu životního prostředí a na naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje.

Dotační titul č. 3: Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování veřejnosti
3.1. Podpora programů realizovaných za účelem naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje, především v oblasti nakládání s odpady, jejich třídění a využití, realizovaných středisky ekologické výchovy, neziskovými organizacemi, zájmovými sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými organizacemi (semináře, kurzy, diskusní programy, konkrétní akce)
3.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (Den Země, Světový den vody, Ukliďme svět, Otevírání studánek)

Dotační titul č. 4: Rozvoj projektů EVVO
4.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO určených k ochraně přírody, životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje se zaměřením na budování a péči o naučné stezky, obnovu studánek, revitalizaci vodních toků a zadržení vody v krajině, záchranné stanice pro hendikepované živočichy a záchranné programy pro ohrožené živočichy.

Druh podpory
Minimální spoluúčast žadatele činí 20 % celkových vynaložených nákladů.
Minimální výše požadované dotace je stanovena na částku 10.000,- Kč.

Termín uzávěrky
Žádost s projektem musí být doručena poštou nebo do podatelny pošty na Krajském úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem nejpozději do 29. 2. 2008 do 12 hodin. Žádost bude předložena v písemné podobě (1originál). Žádost včetně veškerých příloh musí být zpracována v českém jazyce. Žádost nesmí být psána rukou.

Zdroj: http://www.kr-ustecky.eu/cz/Stranky/DocumentTable.aspx?OID=1058&OnlyActual=1&Web
2PROGRAM OBNOVY VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních pamětihodností.

Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce a pořízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2008 budou podporovány:

Úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:
  • obecní úřady – havarijní stav nebo nevyhovující hygienické podmínky
  • školy – v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem
  • mateřské školy - v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem
  • drobné sakrální stavby a venkovská architektura, opravy hřbitovních zdí

2. Chodníky a místní komunikace

Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti provozu na nich. Součástí zaměření je také zlepšení stavu veřejných prostranství pro pohodlné a příjemné užívání všemi obyvateli a návštěvníky obce. V rámci této oblasti podpory budou podporovány:

1. opravy i výstavba chodníků a místních komunikací v současně zastavěném území obce
2. úprava veřejných prostranství
3. veřejné osvětlení – v případech, kdy budou využity zemní práce realizované v rámci kabelizace rozvodů nízkého napětí. Součástí žádosti musí být smlouva s příslušným energetickým podnikem o realizaci v roce 2008.

Žádost na komunikaci může být podána pouze pokud má obec schválený územní plán obce nebo urbanistickou studii a není s tímto dokumentem v rozporu.

3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady Opatření je zaměřeno na podporu místních aktivit, které přispívají ke zlepšení čistoty a vzhledu zeleně, vodních toků a ploch, k posílení jejich krajinotvorné funkce. Podporovány budou i projekty řešící nakládání s odpady – jejich odstraňování a třídění. Žádost může být podána pouze pokud má obec schválený územní plán obce nebo urbanistickou studii a není s tímto dokumentem v rozporu.

4. Integrované projekty venkovských mikroregionů Tato oblast podpory má sloužit k rozvoji spolupráce obcí v rámci mikroregionů. Projekty musí vycházet ze schválené strategie rozvoje mikroregionu.

Dotaci lze poskytnout na realizaci společných projektů obcí v rámci svazku obcí založeného podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (mikroregionů) nebo sdružení obcí založená podle zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podporujících rozvoj mikroregionu.

V rámci této oblasti bude podpořeno zpracování rozvojových dokumentů mikroregionu nebo zpracování dokumentace integrovaných projektů, do kterých budou zapojeny alespoň 3 obce.

5. Územně plánovací dokumentace V rámci této oblasti podpory bude podporováno pořízení nové územně plánovací dokumentace obcí nebo její změny vyvolané novým stavebním zákonem. Územní plán bude předán k využití Krajským úřadem Ústeckého kraje v digitální formě ve formátu ESRI v souřadném systému S – JTSK.

6. Soutěž Vesnice roku 2008 Cílem této oblasti podpory je odměna obcím, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2008 v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh: Zlatá stuha – pro vítěze krajského kola, Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, Modrá stuha – za péči o společenský život v obci, Bílá stuha – za činnost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Finanční podpora

Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu přímých nákladů spojených s realizací projektů podle předložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat s podporou z jiných programů Ústeckého kraje.

Minimální výše dotace25 000,-Kč
Maximální výše dotaceOblast podpory 1 – 3300 000,- Kč
Oblast podpory 4300 000,- Kč
Oblast podpory 5200 000,- Kč
Oblast podpory 6Zlatá stuha500 000,- Kč
další stuha200 000,- Kč


Oblast podporyIntenzita podporymax.
1u obcí do 999 obyvatel
1 000 a více obyvatel
65%
50%
2u obcí do 499 obyvatel
65%
50%
365%
4Zlatá stuha50%
5další stuha50%
Příjemci dotace mohou být u oblastí podpory 1-3, 5, obce do 2 000 obyvatel a u oblasti podpory 4 dobrovolné svazky obcí, zřízené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nebo sdružení obcí založená podle zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které leží v územním obvodu Ústeckého kraje. U oblasti podpory 6 – dle výsledků soutěže Vesnice roku 2008 v Ústeckém kraji.

Územní vymezení

Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na území Ústeckého kraje.

Příjemci mohou podat celkem jednu žádost v rámci oblastí podpory 1-3 a současně žádost do oblasti podpory 5, u oblasti podpory 4 maximálně 2 žádosti.

Termín podání Žádost musí být doručena nejpozději do 15.2.2008 do 14.00 hodin. Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou vyřazeny z dalšího hodnocení. Rozhoduje razítko podatelny. Do stejného termínu musí být proveden zápis žádosti do programu Kevis.

Další informace
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel : 47 56 57 561, 47 56 57 510
Fax: 47 52 00 245
E-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz, urbanova.m@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

Zdroj: http://www.kr-ustecky.eu/cz/SiteCollectionDocuments/Nová%20mapa%20stránek/EU,%20granty%20a%20dotace/Dotační%20politika/Dotace%20kraje/ProgramobnovyvenkovaÚsteckéhokraje2008.aspx?web
3PROGRAM NA ZÁCHRANU A OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK ÚSTECKÉHO KRAJE - 2008

I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je především:
1. záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek, záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji (např. opravy a rekonstrukce hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů … a dalších objektů prohlášených za kulturní památku);

2. zachování kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních památek.

II. Druh podpory

Minimální výše poskytované dotace v rámci Programu činí 50 tis. Kč na jednu realizovanou akci podanou v jednom kalendářním roce.

1) V rámci stanovených cílů Programu lze dotaci použít k úhradě zvýšených nákladů spojených se zachováním nebo obnovou kulturní památky s tím, že spoluúčast žadatele bude činit nejméně 30% celkových nákladů spojených se zachováním nebo obnovou kulturní památky.
2) V případě restaurování kulturní památky lze poskytnou dotaci až do výše 100% celkových nákladů.
3) Dotaci lze poskytnout i vlastníkům, kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit nutné náklady na zachování a obnovu kulturní památky. V takovém případě nemusí být zachována spoluúčast žadatele v uvedené výši. V případě obnovy lze však dotaci poskytnout pouze tehdy, je-li obnova kulturní památky podložena nařízením provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným územně příslušným stavebním úřadem, a u movité kulturní památky pak odborným posudkem zaměstnance Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem.
4) Do výše celkových nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který příjemce dotace může uplatnit podle zvláštních právních předpisů (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

III. Organizační zabezpečení

Žádost o poskytnutí dotace – příloha „A“ – spolu se všemi přílohami musí být doručena v zalepené obálce označené textem „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“ nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, , Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem s textem NEOTVÍRAT!

Žádosti došlé po datu 28.2. nebudou posuzovány a žadatelé budou o tomto vyrozuměni. Žádost a veškeré přílohy musí být zpracované v českém jazyce. Do výběru budou přijaté pouze kompletní žádosti se všemi přílohami. Pokud bude žádost o dotaci obsahovat formální nedostatky (absence dokladů a příloh, chybné nebo nepravdivé uvedení předepsaných údajů, numerické chyby v rozpočtu plánované akce), bude vyřazena z dalšího řízení. Rukou psané žádosti nebudou přijaty. Žádosti se archivují, dokumenty se nevracejí.

Kontakt: Mgr. Radek Spála e-mail: spala.r@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 446

Zdroj: http://www.kr-ustecky.eu/cz/SiteCollectionDocuments/Nová%20mapa%20stránek/EU,%20granty%20a%20dotace/Dotační%20politika/Dotace%20kraje/Ústeckýkrajvyhlašujedotačníprogramvoblastipamátkovépéčenarok2008.aspx?web
4NADACE PARTNERSTVÍ - GRANTOVÝ PROGRAM NA ZELENOU ZAMĚŘENÉHO NA PODPORU BEZPEČNÝCH CEST DO ŠKOL

I. Předmět a účel podpory

Projekt je založen na práci s dětmi, které do mapek okolí školy vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. Na základě souhrnné mapy problematických míst je zpracována dopravní studie navrhující opatření na zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí školy. Tato studie pak slouží obci jako podklad pro další kroky, jejichž konečným cílem je realizace návrhů obsažených ve studii. Škola může v rámci projektu sama navrhnout a uskutečnit celou řadu drobných opatření podporujících bezpečnou, zdravou a udržitelnou mobilitu (viz příručka Na zelenou – bezpečné cesty do školy. )

II. Druh podpory

Maximální výše jednoho grantu je 100.000,- Kč

Prostředky z grantu na školní projekt mohou být použity zejména na:

- provozní náklady spojené s přípravou a realizací projektu (mapky, letáčky, kopírování apod.)
- náklady na zpracování dopravní studie (studii musí vypracovat autorizovaný dopravní inženýr)
- náklady na opatření podporující udržitelnou dopravu, která může škola provést sama (např. organizování dopravních hlídek na přechodu, chodící autobus – „pěšibus“, stojany, přístřešky na kola, úschovna kol, sprchy apod.)
- náklady na odměnu za organizační a koordinační činnosti pro vedoucího projektu v maximální částce 5000 Kč
- pokud je příjemcem nevládní nezisková organizace, lze prostředky z grantu použít pouze na administrativní náklady a náklady spojené s prací konzultanta

Prostředky z grantu nelze použít na aktivity související s dopravní výchovu (příručky, zřízení dopravního hřiště apod.)

III. Organizační zabezpečení

Žádost o grant může být předložena v tištěné nebo elektronické podobě (na CD nebo zaslaná e-mailem). Uzávěrka žádostí o grant je 31.3.2008.

V rámci grantového programu může být podpořen projekt, který je navržen v souladu s metodikou Nadace Partnerství (viz příručka Na zelenou – bezpečné cesty do školy a jehož odborným garantem je konzultant autorizovaný Nadací Partnerství. Název projektu musí obsahovat slovní spojení „Na zelenou“, za nímž může následovat libovolný text o maximální délce 70 znaků včetně mezer.

Pokud škola, školské nebo dětské zařízení bude při přípravě a realizaci svého projektu spolupracovat s partnerem, který jí poskytne konzultační služby, může být finančně podpořen i tento partner (partnerem může být pouze nevládní nezisková organizace, např. Středisko ekologické výchovy). V takovém případě podá každý, škola i partner, žádost o grant na „svoji“ část projektu.

Zdroj: http://www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET