Zpravodaj (3/ 2005)

Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

 

 

Dobrý den,

dovolujeme si Vám prostřednictvím našeho pravidelného zpravodaje zaslat aktuální informace využitelné pro správu a rozvoj Vaší obce.

 

Aktuální informace k 6. 4. 2005

 

1)      Vyhlášení nových dotačních programů:

 

Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením:

Předmětem podpory je poradenská, výchovná a pracovně-rehabilitační činnost zaměřená na prevenci negativních jevů skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Pozornost je vhodné věnovat seskupení techto jevů u vybraných skupin obyvatel a možnostem prevence prostřednictvím komunitních plánu.

Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením jsou:

·         osoby žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí

·         osoby dlouhodobě žijící v ústavní péci nebo opouštějící ústavní péči

·         občané bez přístřeší

·         etnické menšiny

Žádost musí být doručena nejpozději do 25.4. 2005.

Pro více informací o podmínkách programu můžete nahlédnout na tento odkaz.

 

Program podpory rozvoje obcí 2/2005

V rámci OP muže být spolufinancováno pouze zpracování územního plánu obce (včetně územního plánu pořizované s využitím ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování         a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisu, kdy při schvalování zadání bylo upuštěno od zpracování konceptu řešení, protože řešení bylo prověřeno projednanou urbanistickou studií)                    a zpracování změn územního plánu obce, pokud byly vyvolány objektivními změnami v území a nikoliv výhradní potřebou fyzických nebo právnických osob. Z prostředků Programu je podporováno vypracování územně plánovací dokumentace obcí.

Podpora bude poskytnuta formou nenávratné účelové investiční dotace.

Žádost spolu se všemi podpůrnými doklady musí být doručena nejpozději do 29. 4. 2005 do 14.00 hodin. Příjemci podpory mohou být pouze obce Ústeckého kraje.

Více informací můžete nalézt v zásadách programu zde

 

Protidrogová politika 2005

Předmětem podpory jsou:

• programy specifické primární prevence užívání drog zaměřené na děti a mládež (vyjma programu realizovaných v rámci školní výuky)

• programy specifické primární prevence užívání drog zaměřené na celou komunitu, zejména na rodiče a osoby pracující s dětmi a mládeží

• programy podporující meziresortní,nebo mezisektorovou spolupráci v oblasti primární prevence užívání drog

• programy zaměřené na časnou diagnostiku, intervenci a poradenství pro uživatele drog a jejich blízké realizované v nezdravotnických zařízeních

• terénní výměnné programy zaměřené na kontaktování skryté populace uživatelů drog a snižování rizik s užíváním drog spojených

• programy nízkoprahových zařízení zaměřené na práci s uživateli drog a jejich blízkými

• programy zaměřené na ambulantní/stacionární léčbu uživatelů drog a práci s jejich blízkými                    v nezdravotnických zařízeních

• programy střednědobé a dlouhodobé léčby a resocializace uživatelů drog v terapeutických komunitách

• ambulantní a rezidenční doléčovací programy pro uživatele drog

Podrobnější informace o programu naleznete zde

 

SROP - opatření 3.2 "Podpora sociální integrace v regionech"

Grantové schéma bude podporovat zejména následující aktivity:

• Intervence ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí

• Prevence sociálně patologických jevů

• Podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností

• Akce nestátních neziskových organizací pro začleňování sociálně vyloučených osob

s důrazem na venkovské oblasti

• Aktivity nestátních neziskových organizací podporující optimální sladění profesního

a rodinného života

• Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob

• Péče o osoby závislé na drogách

• Aktivity pro mladistvé, kteří opouští školská zařízení při ukončení ústavní výchovy

• Vzdělávání vedoucí k sociální integraci

Reintegrace občanů po ukončení výkonu trestu

• Zajištění bezpečnosti obyvatel

• Volnočasové aktivity pro ohroženou skupinu dětí

• Vzdělávací, kulturní a sociální akce pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionu

• Zpracování komunitních plánu a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni

• Vytváření místních partnerství a budování místních komunit

Více informací naleznete na tomto odkazu

 

Zdravotnické programy 2005

Předmětem podpory jsou:

• programy primární péče (programy zaměřené na zvýšení informovanosti o zdravotní péči a na preventivní péči např. kardiovaskulárních onemocnění, karcinomu prsu atd.)

• programy integrace zdravotně postižených občanů (programy zaměřené na zdravotní péči                    o nevidomé a neslyšící občany apod.)

• tísňové služby (programy horské a vodní záchranné služby)

• programy péče o seniory a zdravotně postižené občany (následná a ošetřovatelská péče)

• programy paliativní péče

• programy respitní péče

• tuzemské rekondiční programy pro zdravotně postižené (pouze programy s odbornou lékařskou garancí – je třeba doložit v projektu)

• programy péče o onkologicky nemocné

• dobrovolnické programy zaměřené na práci se zdravotně postiženými

Žádost musí být doručena bud osobně na podatelnu krajského úřadu nejpozději do 15.dubna 2005.

Chcete-li znát podrobnosti o tomto dotačním programu, poslouží Vám tento odkaz

 

Všechny potřebné informace o výše uveřejněných dotačních programech naleznete na připojených odkazech či se můžete obracet s Vašimi dotazy na RRA ÚK. Kontaktní osoba: Kateřina Jachková, DiS. Tel.: 476 206 538 linka 205 jachkova(a)rra.cz

 

2)      Regionální odpadové centrum Ústeckého kraje nabízí technickou pomoc obcím při plnění zákonné povinnosti zpracování Plánu odpadového hospodářství obce (města).

Ve smyslu § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je původce odpadů který produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu povinen zpracovat Plán odpadového hospodářství. Ve smyslu uvedeného zákona je původce odpadů obec (město).

Původce odpadů, který ke dni vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny produkuje množství odpadů nad uvedený limit stanovený, je povinen zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. Ostatní původci jsou povinni zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od dosažení produkce odpadů nad limit stanovený v odstavci.

Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství kraje byla v Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválena dne 26.1.2005, v těchto dnech začíná běžet zákonná lhůta 1 roku pro zpracování plánu odpadového hospodářství obcí a měst našeho kraje.

 

3)       Informace k zahájenému projektu „Komplexní likvidace vyřazených výrobků domácího chlazení z území Ústeckého kraje“

Obecný úvod:   

Severočeské sdružení obcí  (SESO) v březnu tohoto roku zahajuje realizaci projektu s názvem: „Komplexní likvidace vyřazených výrobků domácího chlazení z území Ústeckého kraje“.

Projekt řeší komplexní zneškodnění vyřazených lednic, včetně odsátí a následné recyklace regulovaných látek v nich (freonů).Tato likvidace představuje nákladnou záležitost, která je velkou finanční zátěží pro řadu obcí. Z tohoto důvodu SESO předložilo Státnímu fondu životního prostředí ČR uvedený projekt, ve kterém zažádalo o příspěvek na ekologickou likvidaci 8 100 ks lednic. Projekt byl schválen Radou fondu a bylo podepsáno Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Cíle:

¨        maximálně ulehčit obcím řešení této finančně nákladné povinnosti (tato povinnost pro obce plyne ze zákona O odpadech, č. 185/2001 Sb.)

¨        zachytit co nejvíce vyřazených lednic obsahujících regulované látky,

¨        snížit riziko úniku regulovaných látek

¨        ověřit funkčnost systému sběru nebezpečného odpadu (jedná se o pilotní projekt v rámci Regionálního odpadového centra Ústeckého kraje)

¨        zvýšit ekologické povědomí obyvatelstva

Pokyny:

S ohledem na  výběr dodavatele  pozdrželo SESO propagaci celého projektu do té doby, než byla uzavřena smlouva s firmou pověřenou likvidací vyřazených výrobků domácího chlazení.

Nyní si Vás tedy dovolujeme upozornit na možnost předání Vašich lednic k recyklaci. Zároveň Vás žádáme a považujeme za důležité, abyste vždy před odvozem lednic kontaktovali příslušný sběrný dvůr a ověřili si jeho volnou kapacitu. Seznam sběrných dvorů s kontakty a mapka rozmístění sběrných dvorů jsou v příloze.

Trvání projektu:

Projekt byl zahájen v březnu 2005 a bude ukončen v prosinci 2005. Po ukončení projektu bude již v platnosti nařízení zákona o odpadech (185/2001 Sb.) o povinnosti zpětného odběru vyjmenovaných výrobků a mezi nimi i lednic (§ 38 uvedeného zákona), další recyklace lednic by měla být zajištěna.

Náklady na recyklaci lednic budou tedy po ukončení projektu hradit výrobci lednic (povinnost plynoucí z nové legislativy) a nebudou již pro obce představovat finanční břemeno.

Financování:

            Projekt je financován s podporou Státního fondu životního prostředí.

            Náklady na recyklaci lednic jsou hrazeny ze strany SFŽP ze 100 %.

            Dopravu do sběrných míst si hradí obce sami.

Obce tedy ušetří veškeré náklady na recyklaci lednic.

 

V případě jakýchkoli problémů se neváhejte obrátit na sekretariát projektu RRA ÚK a.s.

Tel: 476 206 538, Fax: 476 706 331, Email: stefan(a)rra.cz

 

4)     Přehled Operačních programů, jejich priorit a opatření platných do roku 2006

 

Operační program

Priorita

Opatření

OP PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

Priorita 1 - Rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru

 

Opatření 1.1 - Rozvoj malého a středního podnikání

Opatření 1.2 - Podpora inovačních činností v průmyslu, včetně spolupráce s vědeckovýzkumnými a vysokoškolskými institucemi

Opatření 1.3 - Podpora infrastruktury pro využití lidského kapitálu pro zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu

Priorita 2 - Restrukturalizace průmyslové výrobní základny

Opatření 2.1 - Restrukturalizace oblastí s významnou koncentrací průmyslové produkce

Opatření 2.2 - Restrukturalizace podniků, oborů a odvětví

Priorita 3 - Zvýšení energetické účinnosti získávání, přeměny a užití energetických zdrojů a orientace na úspory energie

 

Opatření 3.1 - Zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů

Opatření 3.2 - Snižování energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie

Opatření 3.3 - Podpora opatření ke zvyšování efektivnosti užití energie v průmyslu a podnikatelských službách

OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Priorita 1 - Aktivní politika zaměstnanosti

Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

Priorita 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí

Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb

Priorita 3 - Rozvoj celoživotního učení

Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání
Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Priorita 4 - Adaptabilita a podnikání

Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti
Opatření 4.2 Specifické vzdělávání

OP INFRASTRUKTURA

Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů
Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy
Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu
Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí
Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy
Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv
Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí

Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury

Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území
Opatření 3.2. Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství
Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

OP ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Priorita 1 - Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství

Opatření 1.1. - Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků
Opatření 1.2. - Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
Opatření 1.3. - Lesní hospodářství

Priorita 2 - Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

Opatření 2.1. - Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
Opatření 2.2. - Odborné vzdělávání
Opatření 2.3. – Rybářství

SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Priorita 1 - Regionální podpora podnikání

Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

Priorita 2 - Regionální rozvoj infrastruktury

Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech
Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst

Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech

Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu

Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

 

Bližší informace můžete získat na http://www.strukturalni- fondy.cz./

 

 

Bude- li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

                                          

      Přejeme mnoho úspěchů 

 

                                                                                                        

  Váš projektový tým RRA ÚK

 

 

Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje, odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.