09.11. 2007 č.28
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1NEJZAJÍMAVĚJŠÍ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ TITULY PLATNÉ I PRO ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Název dotačního tituluDatum uzávěrkyOdkaz
MVČR - Vyhlášení programů na projekty NNO pro rok 2008 v oblasti integrace cizinců10.11.2007Odkaz
PRV - Osa I - I.1.2 Opatření - Investice do lesů - Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika26.11.2007Odkaz
PRV - Osa I - I.1.2 Opatření - Investice do lesů - Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven26.11.2007Odkaz
PRV - Osa I - I.1.2 Opatření - Investice do lesů - Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura26.11.2007Odkaz
PRV - Osa I - Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům26.11.2007Odkaz
PRV - Osa I - Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství26.11.2007Odkaz
PRV - Osa I - I.1.4 Pozemkové úpravy26.11.2007Odkaz
PRV - Osa I - Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 26.11.2007Odkaz
PRV - Osa III. - Opatření III 1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a)26.11.2007Odkaz
PRV - Osa III. - Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje26.11.2007Odkaz
PRV - Osa III. - Opatření III. l.3 Podpora cestovního ruchu26.11.2007Odkaz
PRV - Osa III. - Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic26.11.2007Odkaz
PRV - Osa III. - Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby26.11.2007Odkaz
PRV - Osa III. - Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 26.11.2007Odkaz
PRV - Osa III. - Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace 26.11.2007Odkaz
MZ ČR - Dotační program MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví: vyhlášení dotačního řízení pro rok 200830.11.2007Odkaz
Dotační program "Sport a volný čas 2008"26.11.2007Odkaz
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 20083.12.2007Odkaz
MZ ČR - Státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 200830.11.2007Odkaz
MK ČR - program Kulturní aktivity na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií na rok 200829.2.2008Odkaz
MK ČR - Podpora projektů profesionálního divadelního umění na rok 200830.11.2007Odkaz
MK ČR - Podpora projektů profesionálního hudebního umění na rok 200830.11.2007Odkaz
MK ČR - Podpora projektů profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla na rok 200830.11.2007Odkaz
MK ČR - Podpora projektů profesionálního výtvarného umění na rok 200830.11.2007Odkaz
MK ČR - Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice na rok 200830.11.2007Odkaz
MK ČR - Programu integrace příslušníků romské komunity na rok 20083.12.2007Odkaz
MK ČR - Projekty v oblasti podpory kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a podpory zdravotně postižených profesionálních umělců a podpory jejich tvorby v České republice.27.11.2007Odkaz
MK ČR - Podpora tradiční lidové kultury16.11.2007Odkaz
MK ČR - Program Kulturních aktivit na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit, jež specificky rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost20.12.2007Odkaz
MK ČR - Program Kulturních aktivit zaměřené na podporu zahraničních kontaktů30.4.2008Odkaz
MK ČR - Program podpory rozvoje zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit20.11.2007Odkaz
MK ČR - Program na podporu regionálních kulturních tradic 31.8.2008Odkaz
MK ČR - Program podpory integrace cizinců žijících v ČR v roce 20085.12.2008Odkaz
OPD ČR - Předběžná výzva v rámci oblasti podpory 5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze31.12.2007Odkaz
OPŽP - Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 200031.1.2008Odkaz
OPŽP - Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity31.1.2008Odkaz
OPŽP - Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur31.1.2008Odkaz
OPŽP - Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny31.1.2008Odkaz
OPŽP - Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny31.1.2008Odkaz
OPŽP - Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod31.1.2008Odkaz
2DRUHÁ VÝZVA - OBLASTI PODPORY

Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo 29. 10. 2007 druhou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí" podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008. Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Podmínky pro získání podpory naleznete ve Směrnici MŽP č. 7/2007 ve znění Dodatku č. 1 a Doplňků příloh. Všechny potřebné formuláře a dokumenty k vyplnění žádosti najdete v sekci Dokumenty.

Oblasti podpory ve druhé výzvě

PRIORITNÍ OSA 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY

Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

Podporované projekty

 • opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity

Podporované projekty

 • opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci,
 • zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ,
 • opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,
 • investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,
 • předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů,
 • realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,
 • investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).

Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

Podporované projekty

 • realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
 • příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
 • zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,
 • opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,
 • realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000.

Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny

Podporované projekty

 • realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.),
 • patření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).

Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

Podporované projekty

 • opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině,
 • zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci,
 • výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,
 • odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.

Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Podporované projekty

 • stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření,
 • přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva,
 • provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou,
 • vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží,
 • realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů,
 • zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí v návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES" ze dne 15.3.2006, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES,
 • provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací.

Vhodní žadatelé v prioritní ose 6 pro 2. výzvu:

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu Operačního programu Životní prostředí - kapitola 3.6.

Zdroj: http://www.opzp.cz/sekce/44/na-co-mohu-ziskat-dotaci/
3PRVNÍ INTERAKTIVNÍ MAPA HŘBITOVŮ A POHŘEBIŠŤ V ČR NA INTERNETU

Od listopadu funguje na Portálu veřejné správy první interaktivní mapová databáze provozovaných nebo nezrušených hřbitovů a pohřebišť v České republice. Jedná se o dílčí výstup výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro potřeby regionů z priority Problémy regionálních a místních správ, který v letech 2004-2006 realizovala Katedra pastorálních oborů Katolické teologické fakulty UK v Praze.

V roce 2006 MMR v nakladatelství Vyšehrad knižně vydalo Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR, ve kterém byla popsána mimo jiné i metoda sběru dat. Publikace byla rozeslána do krajských úřadů, prostřednictvím kterých je nadále databáze na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) aktualizována a doplňována.

Zmíněnou mapovou úlohu Hřbitovy a pohřebiště dnes na Portálu veřejné správy zveřejnila Česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Ke snadnému vyhledávání a kontrole aktuálnosti těchto geografických objektů je umístění mapy na Portálu veřejné správy nejvhodnější.

hroby.jpg, 20 kB

Obrázek (sejmutá webová stránka) odkazuje na cestu, kterou je možné se k databázi dostat: http://www.portal.gov.cz odkaz Mapy - kliknout nalevo na obrázek map (s popiskem Tématické úlohy v aktuálním výřezu) - odkaz Hřbitovy a pohřebiště.

Výsledný mapový přehled hřbitovů a pohřebišť uvádí v informaci o těchto objektech (nutno kliknout na křížek) údaje o výměře pohřebiště, jeho veřejném charakteru, informace o katastrálním území, místě určení a vlastníkovi pohřebiště. Mapa se doplňuje i o pietní místa a válečné hroby, jejichž evidence je podle zákona č. 122/2004 Sb. zajišťována Ministerstvem obrany.

První interaktivní mapa hřbitovů a pohřebišť v ČR na internetu je nástrojem určeným veřejné správě, především starostům, ke kontrole jimi provozovaných pohřebišť. Díky uvedeným majitelům příslušných hřbitovních parcel vnáší světlo do právně-nájemních vztahů k hrobovým místům. Z hlediska celého území ČR má mapa pohřebišť jedinečný význam pro řešení mnoha závažných krizových událostí až po katastrofy největšího rozsahu. Generální ředitelství Hasičských záchranných sborů ČR na ministerstvu vnitra se z výše zmíněného důvodu stalo prvním uživatelem centrální databáze veřejných pohřebišť ve státní správě. Aristokracii, občanům i zahraničním turistům mapa usnadní dohledání místa odpočinku jejich předků, jde-li o kulturní památku zároveň podpoří návštěvnost hřbitova a s tím související turistické služby. Je také dobrým pomocníkem pro archeology a další vědce zabývající se např. religiózní krajinou (tzv. nekrogeografy).

Ministerstvo pro místní rozvoj má ve své gesci pohřebnictví a provozování veřejných pohřebišť, které se řídí zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (ZP). Dozor nad obcí v oblasti provozování veřejného pohřebiště vykonává ministerstvo vnitra, dozor nad činností církve a náboženské společnosti v oblasti provozování neveřejného pohřebiště vykonává podle zákona o pohřebnictví územně příslušný krajský úřad.

Další informace je možné nalézt na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz pod odkazem Pohřebnictví nebo na adrese www.pohrebiste.cz.

Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail: tiskove(a)mmr.cz; www.mmr.cz.

Zdroj: http://www.mmr.cz/index.php?show=001021750
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET