04.10. 2007 č.27
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1NOVÝ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z NÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Státní fond životního prostředí ČR přijímá žádosti o podporu do Národních programů ve vyhlášených programech dle Příloh I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zájemci se mohou ucházet o podporu v následujících vyhlášených programech:

1. oblast ochrany vod
2. oblast ochrany ovzduší
3. péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů
4. oblast nakládání s odpady
8. podpora environmentálního vzdělávání a osvěty
9. neinvestiční podpora poradenství v oblasti REACH


Zdroj: http://www.sfzp.cz/cs/narodni-programy/dokumenty/
21. PROGRAMY V OBLASTI OCHRANY VOD

1.2.1. Program – Malé a střední zdroje

Opatření u aglomerací velikosti od 1000 do 2000 ekvivalentních obyvatel, u nichž dosud není vybudována čistírna odpadních vod, nebo kde bude stávající čistírna odpadních vod rozšířena nebo rekonstruována na kapacitu uvedené velikosti (vztahuje se i na vybudování veřejné části kanalizace).

1.2.2. Program - Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

Opatření u aglomerací do 2000 ekvivalentních obyvatel, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.

1.5. Program - Rozšíření kanalizačních systémů

Opatření u zdrojů znečištění, kde se na vybudovanou kanalizaci (týká se oddílné splaškové nebo jednotné kanalizace), jejíž součástí je kapacitně vyhovující čistírna odpadních vod, připojuje další zdroj znečištění velikosti od 150 ekvivalentních obyvatel.

1.6. Program podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod pro rok 2007

Dílčí program 1.6.1
Podpora sledování a zjišťování stavu vod v programech situačního a provozního monitoringu pro zjištění stavu vod v monitorovaných profilech stanovením sledovaných ukazatelů fyzikálně-chemické složky vod, sledovaných ukazatelů biologické složky vod a zhodnocením stavu hydromorfologie ve sledovaných úsecích toků, včetně odběru a dopravy vzorků.

Dílčí program 1.6.2
Podpora pořízení laboratorní techniky nutné pro speciální postupy analýz nebezpečných a zvláště nebezpečných látek fyzikálně-chemické složky vod a optických přístrojů pro stanovení hodnot biologické složky vod.

Cílem programu je podpořit zajištění sledování, zjišťování a hodnocení chemického a ekologického stavu vod v souladu s požadavky Rámcové směrnice o vodách č. 2000/60/ES v následujících oblastech:

- podpora komplexního sledování a zjišťování chemického a ekologického stavu povrchových vod včetně technického vybavení provozovatelů monitorovacích systémů nutného pro chemické a biologické analýzy.

Zdroj: http://www.mmr.cz/index.php?show=001021725
32. PROGRAMY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ

2.1. Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností

Program je určen pro provozovatele malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, v případech, kdy je zdroj provozován za účelem dodávky tepla pro vytápění a TUV pro školy, mateřské školy, zdravotnická zařízení, veřejně správní budovy, domovy důchodců, ústavy mentálně a tělesně postižených osob a další zařízení s charitativní činností. Podmínkou zařazení do programu je energeticky úsporné řešení s úsporou ve spotřebě paliv minimálně 20 %.

Podpora se vztahuje i na přípojky zajišťující dodávky zemního plynu pro rekonstruované zdroje tepla a případné rozvody centrálním zásobováním teplem (CZT) včetně předávacích a výměníkových stanic. Úspora ve spotřebě paliv bude doložena energetickým auditem dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a vyhláškou MPO ze dne 14. června 2001 č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, v platném znění. Energetický audit je povinnou přílohou žádosti v případě, že současná spotřeba energií v rekonstruovaném zdroji přesahuje 700 GJ ročně bez ohledu na celkovou spotřebu energií vlastníka rekonstruovaného zdroje.

2.2. Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně ovzduší

Cílem programu je snížení emisí látek znečišťujících ovzduší rekonstrukcí středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně rozvodů CZT za účelem plnění podmínek zákona o ochraně ovzduší a zavádění nejlepších dostupných technik dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znění.

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země

Program napomáhá plnění Montrealského protokolu o látkách poškozujících ozónovou vrstvu země. Cílem programu je komplexní zabezpečení zneškodnění regulovaných látek a výrobků, vyřazených z používání s obsahem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země. Jedná se o látky uvedené v příloze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Program je určen pro územní samosprávné celky, svazky územních samosprávných celků, příspěvkové organizace nebo organizační složky zřizované územními samosprávnými celky a podnikatelské subjekty. Příjemce podpory může realizovat opatření sám, nebo prostřednictvím organizace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předmětem podpory programu ochrany ozonové vrstvy Země je:

1. svoz výrobků vyřazených z používání s obsahem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země do sběrného místa (sběrné dvory, plochy, budovy, kontejnery zabezpečené proti zneužití),
2. roztřídění a skladování výrobků vyřazených z používání s obsahem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země zajišťující minimální únik regulovaných látek,
3. odsátí regulovaných látek,
4. náhrada regulovaných látek alternativními hasivy ve stabilních hasicích systémech,
5. odvoz odpadů vzniklých z výrobků s obsahem regulovaných látek ale neobsahujících regulované látky k sešrotování,
6. ekologické zneškodnění látek a výrobků vyřazených z používání včetně jejich komponentů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země,
7. náhrada regulovaných látek v chladicích a klimatizačních zařízeních (nad 100 kg regulované látky) přírodními chladivy.

2.7. Program k dosažení kvality ovzduší ve vztahu k požadavkům Evropské unie

Cílem programu je na základě stanovené kvality ovzduší se zřetelem k lidskému zdraví a životnímu prostředí připravit programy ochrany ovzduší a klimatu Země včetně jejich postupné realizace. Toho má být dosaženo použitím společných metod a kriterií, získáváním a dostupností informací o ovzduší a udržováním kvality ovzduší v místech s přijatelným znečištěním a zlepšování kvality ovzduší všude tam, kde je nadměrně znečištěno. Opatření jsou podle charakteru zařazena do dílčích programů:

2.7.1. Zpracování místních programů ke zlepšení kvality ovzduší

Cílem programu je podpořit zpracování místních programů ke zlepšení kvality ovzduší, přičemž preferovány budou žádosti zahrnující řešení v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Program je určen pro úřady místní správy a samosprávy. Program bude zpracován v souladu s Komentovaným metodickým pokynem odboru ochrany ovzduší MŽP pro zpracování místních programů ke zlepšení kvality ovzduší.

2.7.2. Program realizace programů ke zlepšení kvality ovzduší a v zónách a aglomeracích a na místní úrovni a programů snižování emisí

Cílem programu je podpora realizace projektů, které jsou v souladu se zpracovaným programovým dodatkem programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny a aglomerace nebo s místním programem ke zlepšení kvality ovzduší. Podmínkou pro zařazení projektu do programu je jeho zahrnutí v programovém dodatku či zpracovaném místním programu ke zlepšení kvality ovzduší a dále realizace projektu v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

2.8. Program posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů

Program napomáhá plnění Národního programu ke zmírnění změny klimatu Země pro zajištění hlavních úkolů Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a s Rozhodnutím Rady 1999/296/EC.

Specifickým cílem programu je posouzení navrhovaných opatření a na jeho základě stanovení konkrétních podmínek pro realizaci společných projektů v souladu s přijatými mezinárodními závazky v rámci Kjótského protokolu a mezinárodními požadavky na jejich implementaci, které umožní následný převod snížení emisí skleníkových plynů za předpokladu plnění národního redukčního cíle pro emise skleníkových plynů.

Cílem programu je umožnit domácím investorům přímý nebo zprostředkovaný převod dohodnutého množství skutečně realizovaného snížení emisí skleníkových plynů s využitím mechanizmů Kjótského protokolu při realizaci společných projektů (projektů JI) a stanovit podmínky jeho realizace.

Opatření navrhovaná k převodu emisních kreditů na zahraniční subjekt budou vyhodnocena na základě ekonomických a ekologických ukazatelů a technické úrovně řešení a musí současně zajišťovat snížení emisí skleníkových plynů z dané technologie, ke kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít. Opatření, s dostatečnými ekologickými přínosy, které splňuje podmínku adicionality a je navrhováno ke společné implementaci, může být podpořeno v rámci příslušných investičních programů Fondu. Předpokladem podpory z Fondu je, že žadatel prokázal nedostatek disponibilních finančních zdrojů, ale je ekonomicky způsobilý opatření provést.
43.1. PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ (OPATŘENÍ JSOU PODLE CHARAKTERU ZAŘAZENA DO DÍLČÍCH PROGRAMŮ)

3.1.1. Zakládání prvků územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES)
3.1.2. Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků


Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s mimořádnými opatřeními:

a) k obnově alejí, které jsou registrovány jako významné krajinné prvky a nebo je alej vyhlášena jako alej památných stromů, a to na ošetřování stromů a na náhradní výsadby za odumřelé dřeviny,
b) k ošetřování památných a cenných starých stromů,
c) k obnově historicky cenných nebo památkově chráněných parků a okrasných zahrad, a to odstraňováním náletových dřevin, ošetřováním cenných stromů a výsadbou dřevin,
d) k obnově extenzivních sadů, které jsou registrovány jako významné krajinné prvky, a to na ošetřování stromů a na náhradní výsadby za odumřelé dřeviny. Extenzivním sadem se rozumí vysokokmenný sad o výměře minimálně 0,3 ha, starší 50 let. Sad nesmí být registrován jako intenzivní sad v registru ÚKZÚZ. Sad musí obsahovat staré odrůdy ovocných dřevin. U extenzivních sadů budou jako podnože dosazovány staré vysokokmenné odrůdy a na ně roubovány místní staré odrůdy. Sad musí dosahovat minimálně hustoty 60 stromů na 1 ha. Na ploše extenzivního sadu nesmí být aplikovány biocidy. Sad nesmí být využíván k podnikání.

3.1.4. Péče o zamokřená území a vodní plochy
3.1.5. Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území
3.1.6. Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích
3.1.7. Realizace schválených záchranných programů
3.1.8. Program péče o půdu


Předmětem podpory je úhrada mimořádných nákladů na biotechnická opatření:

a) na ochranu proti vodní erozi, a to na založení a nebo na obnovu stávajících protierozních mezí, zasakovacích pásů a průlehů, které budou zatravněny nebo osázeny dřevinami a dále na založení drobných poldrů,
b) na ochranu proti větrné erozi, a to na založení a nebo obnovu stávajících větrolamů.
54. OBLAST NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

4.5. Program na podporu ekologizace odpadového hospodářství budov

Cílem programu je podpořit ekologizaci odpadového hospodářství budov ve veřejném a neziskovém sektoru a ve školství.

Z tohoto programu bude podporováno:

a) vybavení interiéru budov kontejnery na oddělený sběr, a to pokud je zajištěno vytřídění min. 3 druhů komodit, a to pokud areál budovy je nebo bude vybaven venkovními kontejnery na shromažďování vytříděných komodit
b) vybavení areálu budovy venkovními kontejnery na shromažďování vytříděných komodit, včetně stavební úpravy sběrných míst, a to pokud je účel těchto kontejnerů jednoznačně navázán na projekt zavedení odděleného sběru v interiéru budovy
68. PROGRAM PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

8.1. Program neinvestiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty

Cílem programu je poskytnutí příspěvku na realizaci následujících opatření, vedoucích k dostupnosti environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a environmentálního poradenství na celém území České republiky:

a) realizace environmentálních vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie zaměstnanců veřejné správy a pro členy samospráv v rámci jejich vzdělávání, včetně pilotních vzdělávacích programů pro budoucí školitele;
b) realizace celostátních, krajských, regionálních nebo městských environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a poradenství;
c) podpora konkrétních akcí ekologického významu připravovaných regionálními nebo obecními centry a středisky environmentální výchovy a environmentálními poradnami;
d) podpora vydávání odborných publikací zaměřených na ekologickou tematiku.


Předmětem podpory je příspěvek na úhradu nákladů na realizaci environmentálních vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie zaměstnanců veřejné správy a pro členy samospráv včetně pilotních vzdělávacích programů pro budoucí školitele:

a) příspěvek na úhradu nákladů spojených s realizací celostátních, krajských, regionálních nebo městských environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a poradenství;
b) příspěvek na úhradu nákladů na konkrétní ekologické akce regionálních nebo obecních center a středisek environmentální výchovy a environmentálních poraden;
c) příspěvek na úhradu nákladů související s vydáváním odborných publikací zaměřených na environmentální tématiku.


8.2. Program investiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty pro region NUTS II Praha

Cílem programu je podpora infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden v regionu NUTS II Praha.

O podporu je možno žádat na výstavbu, rekonstrukci a technické vybavení objektů environmentálních center a poraden, které jsou buď ve vlastnictví žadatele nebo v dlouhodobém pronájmu (nejméně 10 následujících let), v případě, že je po dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti za uplynulý rok.
78. PROGRAM PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

Cílem programu je neinvestiční podpora poradenství za účelem rozvoje alternativních metod hodnocení rizik chemických látek a tím minimalizace významných nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí.

Program je zaměřen na:

- vybudování poradenství a metodické vedení pro zavádění nařízení REACH pro chemické podniky
- vybudování poradenství pro vypracování mandatorní dokumentace k chemickým látkám, tak aby byly v souladu s prováděcími předpisy programu REACH
- zabezpečení plošné dostupnosti informací o rizicích chemických látek pro zdraví a životní prostředí
- minimalizaci veškerých rizik tam kde hrozí, že by chemické látky nebyly náležitě kontrolovány
- respektování nejnovějších poznatků vlivu chemických látek na životní prostředí a zdraví člověka
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET