01.10. 2007 č.26
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1EVROPSKÉ PENÍZE PRO ÚSTECKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ UŽ JSOU NA DOSAH

První výzvy na podávání projektů do Regionálního operačního projektu Severozápad půjdou už na začátku prosince.

Regionální operační program Severozápad uvádí 5 prioritních os včetně hlavních oblastí podpory.

Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory 1.1. Podpora rozvojových pólů regionu
Oblast podpory 1.2. Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory 1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory 2.1. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
Oblast podpory 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost
Oblast podpory 3.1. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
Oblast podpory 3.2. Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu
Oblast podpory 4.2. Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení
Oblast podpory 4.3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Prioritní osa 5 Technická asistence
Oblast podpory 5.1. Podpora implementace ROP Severozápad
Oblast podpory 5.2. Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

„Uvedené prioritní osy a oblasti podpory budou nástrojem ke splnění tzv. globálního cíle ROPu. Tím je zvýšení kvality prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur našeho regionu a následným zvýšením atraktivity regionu pro život našich obyvatel. Tohoto cíle, doufám, dosáhneme společným úsilím do roku 2013, kdy končí současné programovací období, ve kterém máme možnost na regionální projekty využít bezmála 746 milionů eur, tedy 21 miliard korun,“ uvedl předseda Regionální rady Jiří Šulc a doplnil: „Je to nejvyšší částka, jaká byla pro region v české republice uvolněna. Jde o 16 procent z celkové částky, kterou získaly všechny regiony soudržnosti v České republice dohromady. Nesmíme si proto dovolit žádné zaváhání.“

Ředitel úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Vráblík k tomu ještě dodal: „Z toho důvodu svolal předseda Regionu soudržnosti Severozápad na 25. září zasedání v Kadani a na 8. října v Klášterci nad Ohří. Zde se schválí konečná a definitivní verze Regionálního a operačního programu a odešle do Bruselu. První výzvy na podání projektů a čerpání evropských peněz půjdou na počátku prosince do oblasti prioritní osy rozvoj dopravní infrastruktury.“

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo5/dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018&id=1391161&p1=84858
2EVROPSKÁ KOMISE PODEPÍŠE PRVNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY

Tři ze 24 operačních programů budou Evropskou komisí podepsány v nejbližší době. Evropská komise o tom informovala vyjednávací tým při ministerstvu pro místní rozvoj.

Jedná se o operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita. Tyto programy dohromady disponují částkou 3,8 miliard eur z celkových 26,69 miliard eur evropské pomoci určené České republice pro roky 2007-2013. Pro letošní rok je z těchto programů alokováno 469,9 milionů eur, které bude možné čerpat další tři roky.

Informace o evropských fondech jsou veřejnosti k dispozici na internetové stránce www.strukturalni-fondy.cz. Na této adrese jsou také k nalezení odkazy na texty jednotlivých operačních programů a schválená verze NSRR.

Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail: tiskove(a)mmr.cz; www.mmr.cz.

Zdroj: http://www.mmr.cz/index.php?show=001021725
3MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ POŘÁDÁ SEMINÁŘE K PPP

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá cyklus regionálních seminářů k PPP (Public Private Partnership), kterých se budou účastnit představitelé úřadů krajské a místní samosprávy, dále představitelé veřejné správy, kteří zajišťují fungování veřejných služeb a veřejné infrastruktury a podnikatelé daného regionu.

Semináře se budou konat v těchto krajských městech a termínech:
  • Hradec Králové - 18. 10. 2007
  • Olomouc - 25. 10. 2007
  • Karlovy Vary - 8. 11. 2007
  • Pardubice - 14. 11. 2007
  • Liberec - 15. 11. 2007
Kontaktní adresa, na níž je možné zasílat přihlášky na semináře, je: petra.pernerova(a)pppcentrum.cz. S případnými dotazy se obracejte ne telefonní číslo 234 155 342.

Podrobné informace o seminářích je možné nalézt na portálu o veřejných zakázkách a koncesích http://www.portal-vz.cz/ v sekci Vzdělávání.

Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail: tiskove(a)mmr.cz; www.mmr.cz.

Zdroj: http://www.mmr.cz/index.php?show=001021727
4OD 2. ŘÍJNA 2007 BUDE SPUŠTĚN NOVÝ PROGRAM EU, JEHOŽ CÍLEM JE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI MSP.

Eurostars je první evropský program na podporu výzkumu a vývoje, který se specificky zaměřuje na malé a střední podniky (MSP). Týká se všech technologických oblastí. Je určen výhradně pro civilní účely, přičemž se musí zaměřovat na vývoj nového produktu, procesu nebo služby. Projekty by neměly trvat déle než tři roky. Během dvou let od ukončení projektu by měl být produkt výzkumu připraven k uvedení na trh.

Eurostars je program spolupráce, což znamená, že se musí do projektů řešených v rámci Eurostars zapojit minimálně dva MSP ze dvou různých zemí zúčastňujících se programu Eurostars. V současné době je do programu Eurostars zapojeno 27 zemí a to přes síť národních úřadoven programu Eureka. Projekty do programu Eurostars se budou podávat elektronicky přes sekretariát Eureka. (Pozn.: Na rozdíl od ostatních zemí ČR neuvádí kontaktní osobu pro program Eurostars.)

Program Eurostars bude spuštěn 2. října 2007. Finanční prostředky vyčleněné na projekty programu Eurostars.

MSP přivítaly nový program pro vědu a výzkum.

Zdroj: http://www.infovenkov.cz/default.asp?ch=507&typ=1&val=63610&ids=3301
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET