03.09. 2007 č.25
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1DRUHÉ KOLO ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z PRV ODSTARTUJE V ZÁŘÍ

Program rozvoje venkova (PRV) a další programy Evropské unie patří k nejvýznamnějším podporám, které pomohou rozvinout podnikatelskou činnost zemědělcům a zkvalitnit život na českém venkově. Druhé kolo žádostí o podporu z PRV odstartuje v září.

Na semináři Podpory pro venkov, který byl součástí odborného doprovodného programu výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, význam PRV zdůraznil ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Program rozvoje venkova ČR byl spolu se švédským programem schválen Evropskou komisí jako první program rozvoje venkova pro období 2007 – 2013 ze 27 členských zemí a celkového počtu více než 90 programů.

„Ministerstvo zemědělství klade maximální důraz na informovanost veřejnosti o PRV jakožto hlavním finančním nástroji resortu. Od počátků vzniku programu jsme dbali na to, aby podpora z programu byla vyvážená jak pro zemědělství tak pro rozvoj života na venkově,“ uvedl ministr Petr Gandalovič.
Od 9. do 20. června letošního roku proběhlo první kolo žádostí, které se týkalo opatření Modernizace zemědělských podniků, Zahájení činnosti mladých zemědělců a Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Podle Gandaloviče byl ze strany žadatelů o podporu vysoký zájem, celkově bylo předloženo více než 1.300 žádostí, na které budou čerpány prostředky o celkové částce téměř 2 mld. korun.
Druhé kolo žádostí bude vyhlášeno v září, přičemž plánovaný příjem žádostí se uskuteční v říjnu.
Příjem žádostí se bude týkat naprosté většiny opatření PRV, jenž nebyla vyhlášena v rámci kola prvního, konkrétně:
 • I.1.2. - Investice do lesů
 • I.1.3. - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
 • I.1.4 - Pozemkové úpravy
 • I.3.1 - Odborné vzdělávání a informační činnost
 • III.1.1 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a)
 • III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
 • III.l.3 - Podpora cestovního ruchu
 • III.2.1 – Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
 • III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 • III.3.1 - Vzdělávání a informace
 • IV.1.1. - Místní akční skupina
Pro rok 2008 a následující připravuje MZe společně se SZIFem harmonogram pravidelných termínů příjmů žádostí, aby žadatelé měli možnost s dostatečným předstihem plánovat své investiční akce. Bude pokračovat proces zjednodušování administrace např. prostřednictvím kontroly řady údajů v registrech a databázích státních úřadů tak, aby žadatel nemusel předkládat tyto dokumenty v listinné podobě.

Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace

Zdroj: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=39140&ids=0
2INFORMAČNÍ SEMINÁŘE PROGRAMŮ LIFE+, EHP A NORSKO A REVOLVINGOVÝ FOND MŽP

Ministerstvo životního prostředí pořádá pracovní semináře, věnované problematice programu LIFE+. Program bude doplněn o prezentace zaměřené na Finanční mechanismy EHP a Norska a Revolvingový fond MŽP. Semináře jsou určeny zejména předkladatelům žádostí o dotace. Jednání budou koncipována tak, aby byla v maximální míře flexibilní a vyhovovala účastníkům semináře.

Místem jednání semináře konaného 10. září 2007 v Praze bude budova Ministerstva životního prostředí, místnost č. 959, Vršovická 65. 17. září 2007 proběhne seminář v Brně v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám 3/5. Poslední seminář se bude konat 26.9.2007 v Ostravě v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117. Zahájení seminářů bude jednotné v 10.00, ukončení pak předpokládáme přibližně v 15.00. Stravování nebude zajištěno. Místa jednání seminářů v Brně a Ostravě budou upřesněna registrovaným účastníkům, případně je bude možné nalézt na webové stránce Ministerstva životního prostředí www.env.cz.

V rámci pražského semináře 10. září 2007 povede hlavní prezentaci pracovník LIFE Unit, DG Environment Mgr. Martin Petrtýl, ostatní prezentace zajistí pracovníci ministerstva životního prostředí. Pozváni byli také pracovníci externího monitorovacího týmu programu LIFE. Pro základní informace o programech je možné nahlédnout na webové stránky : http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/life, http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm a http://www.env.cz/EHP.

Program:
10.00 – 10.15 Oficiální zahájení
10.15 – 11.30 Prezentace programu LIFE+
11.30 – 12.00 Diskuse
12.00 – 13.00 Přestávka
13.00 – 14.00 Poznámky MŽP k programu LIFE+, pokračující diskuse
14.00 – 14.30 Finanční mechanismy EHP a Norska
14.30 – 15.00 Revolvingový fond MŽP
15.00 Předpokládaný závěr jednání

Pořadatel : Odbor fondů EU MŽP ČR
Kontaktní osoby : Mgr. Michal Petrus
Tel : 267 122 898
Michal_Petrus(a)env.cz
Ing. Jan Kolařík
Tel. : 267 122 848
Jan_Kolarik(a)env.cz


Zdroj: http://www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPJKFLVJ2MV
3OZNÁMENÍ OBCÍM O ZMĚNĚ ČÍSLA ÚČTU PRO SPLÁCENÍ STÁTNÍCH PŮJČEK NA OPRAVY A MODERNIZACI BYTOVÉHO FONDU

Oznámení změny čísla účtu pro splacení státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu (tzv. desetiletých půjček) obcím, které návratnou finanční výpomoc získaly od MMR prostřednictvím okresních úřadů v letech 1997-2000 a poskytovaly je formou půjček z účelových fondů obcí.

Dle zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení v platném znění mezi příjmy SFRB patří i splátky státních půjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje číslo účtu, kam obce zapůjčené prostředky v termínu do deseti let od uzavření smlouvy musí vrátit:

Bankovní účet Státního fondu rozvoje bydlení u ČNB
 • číslo účtu: 9527001/0710
 • variabilní symbol: identifikační číslo obce
 • v poznámce na příkazu k platbě bude uveden název obce
Obce žádáme o zaslání avíza o platbě, kde budou uvedeny následující údaje:
 • bývalý příslušný okresní úřad
 • specifikace, zda se jedná o běžnou půjčku na obnovu a modernizaci bytového fondu nebo o půjčku získanou z důvodu povodní či povětrnostních podmínek
 • v kterém roce byly prostředky zapůjčeny
Avízo zašlete na níže uvedené adresy:

Státní fond rozvoje bydlení
Dlouhá třída 13
110 00 Praha 1

Ministerstvo pro místní rozvoj
odbor podpory bydlení
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Zdroj: http://www.mmr.cz/index.php?show=001026035055
4APLIKACE DOTACE UVEŘEJNĚNA NA NAŠICH STRÁNKÁCH BYLA ROZŠÍŘENA V PRŮBĚHU SRPNA O NÁSLEDUJÍCÍ DOTAČNÍ TITULY

MŠMT - "Podpora romských žáků středních škol" na období září - prosinec 2007Odkaz
MŠMT - Státní podpora sportu - Část A: Podpora státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentůOdkaz
MŠMT - Státní podpora sportu - Část B: Podpora oblasti „Tělovýchova“, tzv. Veřejně prospěšné programy (VPP)Odkaz
MŠMT - Státní podpora sportu - Část C: Oblast výdajů na programové financování reprodukce majetkuOdkaz
Program Culture - Dlouhodobé projekty (1.1 projekty víceleté spolupráce)Odkaz
Program Culture - Literární překlady (1.2.2)Odkaz
Program Culture - Projekty ve třetích zemích/se třetími zeměmi (v rámci 1.3 Zvláštní akce)Odkaz
Program Culture - Analýzy a studie (v rámci 3. podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce; podpora národních kanceláří)Odkaz
Program Culture - Organizace činné v oblasti kultury na evropské úrovni (v rámci Strand 2)Odkaz
Program Culture - Cena Evropské unie za literaturu (Organizace každoročního udělení Evropské literární ceny)Odkaz
Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond místního rozvojeOdkaz
Nadace VIA s podporou společnosti Procter & Gamble Czech Republic vyhlašuje 4. ročník programu „Procter & Gamble pro mateřská centra“ pro období 2007 – 2008Odkaz
Nadace VIA s podporou Nadace České spořitelny vyhlašuje 5. ročník programu: POMÁHÁME LIDEM ZLEPŠOVAT MÍSTO, KDE ŽIJÍOdkaz
Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond obnovy kulturního dědictví "Záchrana drobných památek místního významu"Odkaz
MŽP - Výběrové řízení na projekty NNO pro rok 2008 - Ostatní programy, sekce 300Odkaz
MŽP - Výběrové řízení na projekty NNO pro rok 2008 - Koordinační programy v ochraně přírody, sekce 600Odkaz
PGRLF - Program Pojištění - Podprogram: Podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním plodinOdkaz
PGRLF - Program Pojištění - Podprogram: Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním hospodářských zvířatOdkaz
MZČR -Zdravotnické vzdělávací programy na rok 2008 - PROGRAM A - Vzdělávací projekty zaměřené na celoživotní a specializační vzdělávání (okruh 1)Odkaz
MZČR -Zdravotnické vzdělávací programy na rok 2008 - PROGRAM B - Vzdělávací projekty zaměřené na přednáškovou a ediční vzdělávací činnost - (okruh 2)Odkaz

Aplikace „DOTACE“ slouží k získání základních informací o aktuálních dotačních programech v České republice. Obsahuje data a informace o dostupných dotačních programech podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů, které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny jen na určité území (např. programy krajů ČR). Databáze programů je doplňována průběžně a uživatel si ji může podle potřeby prostřednictvím internetu aktualizovat, více se dozvíte na stránkách RRA ÚK http://www.rra.cz/?a=rra&p=dotace
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: rra(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET