03.07. 2007 č.24
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1DOTACE Z ROZPOČTU MŽP PRO MA21 – 2007

Ministerstvo životního prostředí podpoří z rozpočtu na rok 2007 částkou 1 000 000,- Kč zavádění místních Agend 21 v municipalitách. Dotace je určena pro municipality registrované v oficiální Databázi MA21 ke dni 30. července 2007, její výše je vázána na dosaženou úroveň dle kategorií MA21 schválených RVUR.

Objem financí: 1 mil. Kč
Časový rámec: srpen – listopad 2007

Harmonogram:
Do 31.8. 2007 – sběr poptávky (žádosti)
Září - listopad 2007 – realizace kriterií
Listopad 2007 – doložení naplnění kritéria + dokladování výdajů za jeho splněni

RÁMCOVÝ PŘEHLED AKTIVIT K PODPOŘE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

Kategorie B (podpora aktivit k dosažení kategorie A): 120 000,- Kč
- zpracování SEA ke strategii rozvoje municipality
- zavedení certifikovaného systému řízení kvality v rámci činnosti úřadu (např. EMAS)

Kategorie C (podpora aktivit k dosažení kategorie B): 40 000,- Kč
- zpracování min. 1 standardizovaného mezinárodního indikátoru UR
- zpracování vlastních indikátoru MA21 (ankety, …)

Kategorie D (podpora aktivit k dosažení kategorie C): 20 000,- Kč
- uspořádání kampaně/osvětové akce k UR pro veřejnost
- veřejné projednání k celkovému rozvoji města

Kategorie z (podpora aktivit k dosažení kategorie D): 5 000,- Kč
- propagace a medializace MA21
- webové stránky k MA21
- aktivní zapojování veřejnosti (kulaté stoly, veřejná projednání, …)

PRAVIDLA PRO ROZDĚLENÍ DOTACE

podpořeny mohou být všechny municipality, které jsou v Databázi MA21 uvedeny k datu 30. července 2007 (dle dosažené úrovně/kategorie, na plnění aktivit kategorie následující) a podají svou žádost do 31.srpna 2007
  • žadatel muže požádat o dotaci max. do výše stanovené pro žadatelem dosaženou úroveň/kategorii (např.. municipalitě, která k 30. 7. 2007 byla registrována v kategorii z, muže být přidělena dotace ve výši max. 5000,-Kč)
  • žadatel muže kombinovat náklady na více aktivit v rámci kategorie
  • nevyčerpaná částka bude dle rozhodnutí MŽP použita:
    • pro aktivity municipalit, které jsou těsně před naplněním kritérií jedné kategorie na řešení kritérií kategorie následující. Konečný výběr provede interní komise MŽP
    • na medializaci tématu MA21

Přednost má rozdělení financí mezi municipality.

Žádosti zasílejte listovní nebo e-mailovou poštou do 31. srpna 2007 na vyplněném formuláři (viz příloha) na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 110 00 Praha 10, k rukám Ing. arch. Marie Petrové, Marie_Petrova@env.cz, tel. 267122 968, 267122 272

Zdroj: http://www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPMPFLE516M
2JAK NA DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE

[15.8., 29.8.2007 | Brno] Pozvánka na seminář pro podnikatele.

Cílem semináře je seznámit podnikatele s programy podpory, jejich možnostmi a poskytnout jim informace, jak postupovat v procesu žádosti o získání dotace. Seminář je bezplatný. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast jen pro registrované.

Termín: - 15. 8., 29.8. Místo konání: - Regionální kancelář CzechInvest, Program:

15. 8., 29.8. 2007 – Regionální kancelář CzechInvest, Spielberk Office Centre, Holandská 3, Brno

8:50 - 9:00 Registrace účastníků
9:00 - 9:30 První část programu
- Představení agentury CzechInvest a jejích služeb
- Prezentace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013

9:30 - 10:30 Druhá část programu
- Aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace
- INOVACE, POTENCIÁL, MARKETING, ICT V PODNICÍCH

10:30 - 10:40 Přestávka
10:40 - 11:15 Jak žádat o dotaci - nová elektronická aplikace eAccount
11:15 - Individuální konzultační hodiny

Registraci je možné učinit dvěma způsoby:
- písemně na adrese: petra.jurakova(a)czechinvest.org
- telefonicky na čísle: 543 422 780
V přihlášce, prosím, uveďte: jméno účastníka, název společnosti, adresu, telefonní číslo,email a datum, kdy se semináře zúčastníte. Detaily registrace a podrobný program semináře najdete v přiložené pozvánce.

Zdroj: http://www.czechinvest.org/jak-na-dotace?term=15.+%E2%80%93+29.8.2007&place=Brno
3APLIKACE DOTACE UVEŘEJNĚNA NA NAŠICH STRÁNKÁCH BYLA TENTO TÝDEN ROZŠÍŘENA O NÁSLEDUJÍCÍ DOTAČNÍ TITULY

MŠMT - Národní program výzkumu II - Zdravý a kvalitní život (2B)Odkaz
MŠMT - Národní program výzkumu II - Informační technologie pro znalostní společnost (2C)Odkaz
MŠMT - Národní program výzkumu II - Lidské zdroje (2E)Odkaz
MŠMT - Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST (OC)Odkaz
MŠMT - Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO (OK)Odkaz
MŠMT - Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUREKA (OE)Odkaz
MŠMT - Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO (LA)Odkaz
MŠMT - Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT (ME)Odkaz
MZČR - 2. kolo dotačního řízení k programu "Protidrogová politika".Odkaz
MZČR - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením -II.kolo dotačního řízení pro rok 2007Odkaz
MZČR - Program PVP na rok 2008 -Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postiženímOdkaz
MZČR - Program grantové podpory na rok 2008 - G/1 - Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programemOdkaz
MZČR - Program grantové podpory na rok 2008 - G/1 Z - Zahraniční rekondiční pobyty Odkaz
MZČR - Program grantové podpory na rok 2008 - G/2 - Edukační docházkové akce ( kurzy a výcviky) Odkaz
MZČR - Program grantové podpory na rok 2008 - G/3 - Ediční činnostOdkaz
MZČR - Program grantové podpory na rok 2008 - G/4 – PřednáškyOdkaz
MZČR - Program grantové podpory na rok 2008 - G/5 - Projekty zaměřené na podporu komunitních center určených občanům postiženým demencí a jejich rodinámOdkaz
MZČR - Program grantové podpory na rok 2008 - G/6 - Organizačně administrativní servis občanských sdružení Odkaz
MŽP - Dotace na podporu implementace MA21Odkaz
MŠMT - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO - Program č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládežOdkaz
MŠMT - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO - Program č. 2 - Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládežOdkaz
MŠMT - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO - Program č. 3 - Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže Odkaz
MŠMT - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO - Program č. 4 - Mimořádné dotaceOdkaz
Aplikace „DOTACE“ slouží k získání základních informací o aktuálních dotačních programech v České republice. Obsahuje data a informace o dostupných dotačních programech podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů, které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny jen na určité území (např. programy krajů ČR). Databáze programů je doplňována průběžně a uživatel si ji může podle potřeby prostřednictvím internetu aktualizovat, více se dozvíte na stránkách RRA ÚK http://www.rra.cz/?a=rra&p=dotace
4ČESKÁ REPUBLIKA SE DOHODLA S KOMISÍ NA SVÉM PLÁNU A PRIORITÁCH

Česká republika dosáhla dohody s komisařkou pro regionální politiku Danutou Hübnerovou a komisařem pro zaměstnanost a sociální věci Vladimírem Špidlou ohledně národního plánu a priorit pro politiku soudržnosti v období 2007–2013. České orgány ve svém národním strategickém referenčním rámci popisují, jak použijí finanční prostředky ve výši 26,3 miliard EUR, které obdrží v následujících sedmi letech, v souladu s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost.

Danuta Hübnerová uvedla: „Jsem velmi ráda, že se Česká republika zařadila mezi členské státy, jejichž referenční rámce již byly schváleny. Těší mě závazek českých orgánů vůči Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost. Jsem přesvědčena, že evropské investice pomohou v blízké budoucnosti zvýšit životní úroveň všech českých občanů.“

Komisař Vladimír Špidla dodal: „Česká strategie ukazuje pevný závazek k podpoře lepších investic do lidských zdrojů, což povede ke vzniku více a lepších pracovních míst. Tento cíl tvoří podstatu evropského programu reforem. Česká republika si zvolila priority, které podpoří zaměstnanost a umožní pracovníkům přizpůsobit se měnícím se okolnostem."

Český národní strategický referenční rámec v hrubých rysech stanoví, jakým způsobem budou české orgány v příštích sedmi letech investovat 26,3 miliard EUR z prostředků EU za účelem růstu a vytváření pracovních míst.

Politika soudržnosti má za cíl odstraňovat nerovnosti mezi rychle se rozvíjejícími regiony (jakým je například Praha, jíž se týká cíl konkurenceschopnosti) a zaostávajícími regiony (Střední Morava, Moravskoslezsko a Severozápad), na které se vztahuje cíl konvergence.

Vláda určila pro období 2007–2013 tyto priority:

Podpora konkurenceschopnosti: posílení podnikatelského sektoru prostřednictvím zlepšení jeho produktivity a urychlení udržitelného hospodářského růstu. Prioritou je též zvýšení relativně nízké míry výdajů na výzkum a vývoj (1,42 % HDP v roce 2005) v zájmu boje proti „odlivu mozků“. Podpora cestovního ruchu v regionech, jenž může napomoci vytváření nových pracovních míst, rovněž v programu zaujímá významné místo.

Rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti: podpora rozvoje rozmanité, sociálně uvědomělé a soudržné společnosti, která je otevřená novým příležitostem. Cílem je vytvořit moderní vzdělávací systém, který se stane hnací silou účinného a flexibilního trhu práce. České orgány též mají v úmyslu snížit administrativní zátěž pro podnikatele alespoň o 20 %.

Zlepšení životního prostředí: vnitrostátní orgány budou usilovat o zlepšení kvality životního prostředí a přístupu k dopravním sítím, jakož i o zvýšení podílu železniční dopravy a rozvoj kombinované dopravy.

Vyvážený rozvoj: podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti s ohledem na místní potenciál a rozdílné místní podmínky (přírodní, hospodářské, sociální i kulturní). Ve venkovských oblastech budou vnitrostátní orgány podporovat nové hospodářské aktivity.
Česká republika má v úmyslu rozvrhnout hlavní priority stanovené v referenčním rámci do 17 operačních programů (sedmi regionálních, osmi odvětvových a dvou určených pro pražský region).

Poznámky k tématu:
– Česká republika zaslala svůj národní strategický referenční rámec Komisi v březnu 2007.

– Každý členský stát připravuje národní strategický referenční rámec v souladu se strategickými obecnými zásadami Společenství pro období 2007–2013 za současně probíhajícího dialogu s Komisí. Tento dokument definuje strategii, kterou si stát zvolil, a předkládá seznam operačních programů, které stát hodlá uskutečnit. Doposud Komise oficiálně schválila národní strategické referenční rámce 20 členských států.

– Lisabonská strategie je akční a rozvojový plán reforem stanovený na zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000. Cílem reforem je dosažení strategického cíle EU stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, schopnou udržitelného hospodářského růstu, s více a lepšími pracovními místy a větší sociální soudržností. Pokrok se pravidelně posuzuje na jarních zasedáních Evropské rady.

Český národní strategický referenční rámec je dostupný na:
http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/nsrr

Další informace o politice soudržnosti v České republice (částky z roku 2004) lze nalézt na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/cz_en.pdf

Více informací o evropské regionální politice lze nalézt na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Více informací o evropské politice v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí naleznete na:
http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html

Zdroj: http://www.infovenkov.cz/default.asp?ch=507&typ=1&val=61962&ids=3301
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: rra(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET