27.07. 2007 č.23
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1REGION SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Tento pátek 27. července vydá Evropská komise rozhodnutí o přijetí Národního strategického referenčního rámce. Na jeho základě může schvalovat jednotlivé regionální operační programy. Mezi nimi také Regionální operační program (ROP) regionu soudržnosti Severozápad, do kterého vedle Karlovarského patří také Ústecký kraj.

Regionální operační program NUTS II Severozápad v současné době posuzuje Evropská komise. Jde o opravenou verzi. Původní znění komise před nedávnem vrátila k přepracování. Námitky se týkaly například statistických údajů, které hodnotily zvlášť Ústecký a Karlovarský kraj. Při udělování peněz ze strukturálních fondů se ale s takovými územními jednotkami nepočítá. Data tedy bylo třeba vztáhnout na celý region NUTS II Severozápad.

Očekává se, že poziční dokument, kterým Evropská komise operační program regionu Severozápad schválí, bude vydán v říjnu letošního roku. Znamená to, že výzvy k předkládání projektů na čerpání peněz ze strukturálních fondů se začnou vydávat v listopadu. První výzva, a to do oblasti dopravní infrastruktury, bude vydána už na přelomu září a října. Důvodem je to, že žadatelem bude kraj jako správce silnic 2. a 3. tříd a předpokládá se tedy, že nebude problém s veřejnou podporou.

Celkem je pro projekty podané v rámci ROP Severozápad připraveno necelých 21 miliard korun. Jejich uvolňování začne během příštího roku. Počítá se, že výzvy na podání projektů budou uveřejňovány v období listopad 2007 až leden 2008. Proces hodnocení projektů, které provádí Rada regionu soudržnosti Severozápad, může trvat čtyři až šest měsíců. Samotné financování z operačního programu se pak nebude dít přímo, ale formou proplácení už vložených investic. Úspěšní žadatelé tedy nejprve zrealizují své projekty z vlastních zdrojů, které jim pak budou částečně – nejvýše však do 75 procent celkové sumy - vráceny.

Připravila: Veronika Kindlová, tisková mluvčí
kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení informací a vnějších vztahů
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel. 475 657 726
kindlova.veronika(a)kr-ustecky.cz


Zdroj:
http://www.kr-ustecky.cz/vismo5/dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018&id=1352648&p1=84858
2VLÁDA DNES SCHVÁLILA NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN PRO OBLAST RYBÁŘSTVÍ A OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ

Vláda schválila Národní strategický plán pro oblast rybářství a Operační program Rybářství na roky 2007 – 2013. Nejvýraznější novinkou pro rybářské odvětví je existence samostatného Operačního programu Rybářství. Samostatný operační program pro rybářství se v ČR objevuje poprvé, v minulosti spadalo rybářství pod OP Zemědělství.

Tyto dokumenty umožní České republice získat prostředky Evropského rybářského fondu na období 2007 – 2013 ve výši překračující 1 mld. Kč, což ročně představuje příliv zhruba 150 mil. Kč do odvětví produkčního rybářství i rekreačního rybolovu. Tyto prostředky budou sloužit k tomu, aby obor dokončil proces restrukturalizace, posílil svou konkurenceschopnost, zohlednil požadavky na ochranu přírody a krajiny a přispěl ke stabilizaci regionální ekonomiky v místech zvýšené koncentrace rybářských a zpracovatelských podniků. Podmínkou čerpání uvedených finančních prostředků je příspěvek spolufinancování z domácích veřejných zdrojů ve výši 25 %.
„Od Operačního programu Rybářství si slibujeme rozvoj rybářství a posílení konkurenceschopnosti tohoto odvětví.,“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Národní strategický plán pro oblast rybářství představuje vizi čerpání prostředků Evropského rybářského fondu a nastavuje cíle a priority rybářského podnikání i systému rybářského obhospodařování volných vod do roku 2013.

Nejvýznamnější objem finančních prostředků bude zaměřen na propagační a marketingové aktivity ve prospěch sladkovodních ryb a výrobků z nich. Oživená poptávka na trhu sladkovodních ryb umožní firmám další investice do rybníků, farem i zpracovatelských kapacit. Dokumenty byly připraveny dle požadavků legislativy na základě partnerské diskuse se subjekty státní správy, hospodářskými a sociálním i partnery i nevládními neziskovými organizacemi. Materiály jsou v souladu s národními strategickými dokumenty.

Na základě schválení těchto materiálů bude zahájen dialog s Evropskou komisí, která bude dokumenty schvalovat.

Operační program obsahuje celkem 9 opatření včetně technické pomoci. Názvy opatření jsou ve výčtu níže. Bližší informace na www.mze.cz

Operační program Rybářství
2.1. Investice do produkce akvakultury
2.2. Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí
2.3. Opatření v oblasti zdraví ryb
2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh
3.1. Opatření ve společném zájmu
3.2. Opatření na vytváření vhodných podmínek pro život vodních živočichů
3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně
3.4. Pilotní projekty
5.1. Technická pomoc

Mgr. Ilona Chalupská
Ředitelka odboru komunikace

Zdroj: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=39036&ids=0
3AVÍZO: NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC

Základní dokument, který umožní České republice začít čerpat 750 miliard Kč z fondů Evropské unie pro léta 2007-2013 bude za přítomnosti vicepremiéra Čunka podepsán v pátek v Bruselu.

Slavnostní akt při příležitosti vydání rozhodnutí Evropské komise o přijetí Národního strategického referenčního rámce pro Českou republiku se uskuteční 27. července od 11 hodin v budově Stálého zastoupení ČR při EU (Rue Caroly 15).

Za českou stranu se slavnostního podpisu zúčastní kromě ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka i 1. náměstek Milan Půček a generální sekretáři vyjednávacího týmu Miroslava Kopicová, Petr Moos a Milena Vicenová.

Bezprostředně po slavnostním aktu proběhne tisková konference. Jelikož páteční podpis NSRR znamená zásadní událost pro celou Českou republiku, pozval vicepremiér Čunek české novináře, aby se spolu s oficiální delegací zúčastnili páteční cesty do Bruselu i oni a mohli tak veřejnost přinést objektivní a erudované informace. Tiskový odbor MMR na požádání poskytne z celé události fotografie v tiskové kvalitě (na adrese tiskove(a)mmr.cz).

Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail: tiskove(a)mmr.cz); www.mmr.cz

Zdroj: http://www.mmr.cz/index.php?show=001021648016
4GRANTY, NA KTERÉ SE VÁŽE NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR, UPLATNĚNÁ PROSTŘEDNICTVÍM MV-GŘ HZS ČR V ROCE 2008

Granty č. 1 až č. 7 jsou určeny pro občanská sdružení, působící na úseku požární ochrany, integrovaném záchranném sytému (dále jen „IZS“), ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Jedná se o občanská sdružení, která vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 74 a § 75 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Grant č. 8 je určen zpravidla pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a účelové zařízení církví, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, která jsou ostatní složkou IZS, tzn. mají uzavřenou dohodu o plánované pomoci na vyžádání s MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů nebo mají uzavřenou dohodu o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci s HZS krajů.

Granty nejsou určeny pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.

Granty úzce souvisejí s „Podmínkami pro poskytování a použití neinvestičních dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace“.


Zdroj: http://www.mvcr.cz/anonce/dotace_granty/2007/grhzs.html

Grant č. 1

Podíl občanského sdružení na systému odborné přípravy příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, zaměstnanců státní správy a územní samosprávy a členů složek IZS.

Předpokládaná věcná orientace projektů

 • Činnost orgánů občanských sdružení v té oblasti, ve které občanské sdružení pomáhá státní správě při organizaci odborné přípravy uvedených skupin členů občanských sdružení, kteří jsou ustaveni do příslušných orgánů a funkcí, např. odborných rad, aktivů.
 • Odborné konference, kurzy.
 • Výuka a výcvik pro potřebu státní správy, územní samosprávy a složek IZS.
 • Výukové programy a pomůcky pro přípravu k získání odborné způsobilosti, kromě literatury.

Grant č. 2

Podíl občanského sdružení ve zvyšování kvalifikace a odborné úrovně pro výkon služby příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení civilní ochrany a členů složek IZS pro oblast IZS.

Předpokládaná věcná orientace projektů

 • Kurzy pro zvýšení kvalifikace a specializační kurzy.
 • Odborná školení a kurzy.

Grant č. 3

Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu v kategoriích dobrovolných a profesionálních hasičů.

Předpokládaná věcná orientace projektů

 • Příprava rozhodčích požárního sportu.
 • Pořádání regionálních, krajských a celostátních kol.
 • Příprava reprezentačního celku pro mezinárodní soutěž mimo území České republiky.

Grant č. 4

Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání specifických dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany nebo soutěže pro získání specifických dovedností členů občanských sdružení.

Předpokládaná věcná orientace projektů

 • Pořádání soutěží.
 • Příprava reprezentačního celku pro mezinárodní soutěž mimo území České republiky.

Grant č. 5

Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.

Předpokládaná věcná orientace projektů

 • Soutěže dětí organizované občanskými sdruženími.
 • Propagační, výchovné a vzdělávací akce pro děti a mládež.
 • Odborné semináře vedoucích mládeže a dětí.
 • Dětské tábory kolektivů mladých hasičů a záchranářů.

Grant č. 6

Preventivně výchovná činnost občanských sdružení při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.

Předpokládaná věcná orientace projektů

 • Výukové programy, konference.
 • Soubory přednášek.
 • Podpora mediální činnosti občanských sdružení při propagaci požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci.
 • Podpora činnosti v oblasti historie hasičského hnutí a ochrany obyvatelstva v České republice.

Grant č. 7

Publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Předpokládaná věcná orientace projektů

 • Neperiodické publikace zaměřené jako pomůcky pro odbornou přípravu a vzdělávání.
 • Periodické publikace pro odbornou přípravu a pro potřebu občanských sdružení.
 • Propagační materiály.
 • Multimediální formy pomůcek pro odbornou přípravu a vzdělávání.
 • Tvorba a ověřování databází.

Grant č. 8

Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání.

Předpokládaná věcná orientace projektů

 • Příspěvek na vybavení ostatní složky IZS, která má uzavřenou dohodu o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání s MV-GŘ HZS ČR nebo HZS krajů.
 • Organizace a účast na součinnostních výcvicích IZS ostatní složky IZS.
 • Příspěvek na zajištění akceschopnosti držitelů kynologických atestů MV-GŘ HZS ČR předurčených pro zásah na území ČR a pro zapojování do mezinárodních záchranných operací.

Žadatelé o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR, předloží projekty ke grantům nejpozději do 31. října 2007 do 14.00 hodin na adresu: Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

Podrobnější informace ke grantům sdělí: kpt. Ing. Alena Veselá, tel. 974 819 806, e-mail: alena.vesela(a)grh.izscr.cz
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: rra(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET