20.07. 2007 č.22
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1MZE VYHLAŠUJE PROGRAM LEADER 2007

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje Program LEADER ČR pro rok 2007.

Program LEADER ČR je zaměřen na podporu rozvoje venkova prostřednictvím realizace akcí ve dvou aktivitách: 1. Realizace strategie rozvoje území působnosti místní akční skupiny a Projekty spolupráce, a ve třech dotačních titulech:
 • Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech,
 • Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
 • Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů.

Očekává se, že v roce 2007 bude podporováno asi 20 místních akčních skupin a 100 projektů ve 20 územích. Realizace projektů musí být dokončena do konce roku 2007.

Program je určen pro území působnosti místních akčních skupin o velikosti 10 000 – 100 000 obyvatel. Předpokladem je, že toto území již má hotovou rozvojovou strategii, zpracovanou na principu partnerství a existuje funkční místní akční skupina s právní subjektivitou. Na ni pak bude delegována pravomoc provádět výběr projektů z daného území. Možné právní formy jsou obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů a zájmové sdružení právnických osob podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Zvýhodněna budou území s vyšší mírou dlouhodobého vylidňování.

Žadateli – příjemci podpory mohou být podnikatelské subjekty fyzické nebo právnické osoby, obce, svazky obcí a neziskové organizace ve schváleném území působnosti místní akční skupiny. Podnikatelské subjekty musí mít zaregistrovanou činnost zemědělskou nebo lesnickou a musí mít sídlo nebo místo podnikání v tomto území. Zvýhodněny budou projekty umístěné v obcích do 2 000 obyvatel.

Přijatelnými náklady jsou výhradně výdaje na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, informačních systémů, výpočetní techniky, softwaru, a dále rekonstrukce a modernizace hmotného investičního majetku a služby bezprostředně související s realizací projektu. Tyto investice mohou být realizované pouze na území ČR a uvnitř schváleného území.

Žádosti se Záměry místních akčních skupin se budou podávat na Ministerstvo zemědělství, samostatnému oddělení koncepcí rozvoje venkova, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, kontaktní osoby: Hana Havelková, tel. 221812234, e-mail hana.havelkova(a)mze.cz a Ing. Markéta Landová, tel.: 221812623, e-mail marketa.landova(a)mze.cz v termínu do 10. srpna 2007 do 15 hodin. Veškeré potřebné informace najdete na stránkách ministerstva www.mze.cz.

Zdroj: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=38838&ids=0
2MINISTERSTVO DOPRAVY VYHLÁSILO VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH PODPORY

Výzva - oblast podpory 1.1 [60 kB / DOC]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 1, oblast podpory 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Výzva - oblast podpory 1.2 [61 kB / DOC]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 1, oblast podpory 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů

Výzva - oblast podpory 2.1 [61 kB / DOC]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 2, oblast podpory 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Výzva - oblast podpory 3.1 [62 kB / DOC]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T

Výzva - oblast podpory 4.1 [63 kB / DOC]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 4, oblast podpory 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Výzva - oblast podpory 6.2 [65 kB / DOC]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Vyhlášení výzev v dalších 5 níže uvedených oblastech podpory se předpokládá v nejbližší době.
 • 2.2 - Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy
 • 5.1 - Rozvoj sítě metra v Praze
 • 5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
 • 6.1 - Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD
 • 6.3 - Podporou modernizace říčních plavidel, která povede k nižším negativním dopadům vodní dopravy na ŽP či podpoře multimodality v nákladní přepravě

Zdroj: http://www.opd.cz/cz/Vyzvy
3ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ OBCÍM V RÁMCI ROZVOJE JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ

Uzávěrka 30. 4. 2008

Poskytování účelových dotací v rámci rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění zabezpečuje MV-GŘ HZS ČR z prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

Základní podmínka pro poskytování dotací - písemná žádost musí být podána na MV- generální ředitelství HZS ČR cestou příslušného HZS kraje do 30. dubna roku předcházejícímu tomu, v němž má být dotace poskytnuta;

Po přidělení dotace budete vyzváni ke zpracování:
 • Záznamu o výběru vhodného dodavatele, popř. Zprávu a posouzení a hodnocení nabídek Zadávacího řízení;
 • Podkladů ISPROFIN S 05 110, S 05 120, S 05 144, S 05 160;
 • Závěrečné zprávy o vyhodnocení akce ISPROFIN R 05 199.

Základní kritéria pro poskytnutí dotace - Investice musí být odsouhlasena příslušným HZS kraje z hlediska účelnosti a veškeré koncové prvky varování a vyrozumění musí splňovat podmínky stanovené MV-GŘ HZS ČR (viz. č.j. PO-1084/KIS-2001) „Požadavky na koncové prvky napojované do jednotného systému varování a vyrozumění“.

Základní ekonomické požadavky - Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta. Výběr dodavatel musí být proveden v souladu s zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Žadatel začlení pracovníky MV-GŘ HZS ČR popř. HZS kraje do výběrové komise.

Podklady při podání žádosti o dotace:
 • Žádost obce o přidělení dotace na rok
 • Specifikační list nestavební movité akce
 • Výpočet ukazatele dluhové služby

Zásady pro poskytování účelových dotací obcím v rámci rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění
Přílohy:
Upřesňující informace podá:
za technickou část: Ing. Miroslav TVRDÝ, tel. 950 819 844, e-mail: miroslav.tvrdy(a)grh.izscr.cz;

za ekonomickou část: Ing. Josef KAVAN, tel. 950 819 912, e-mail : josef.kavan(a)grh.izscr.cz

Zdroj: http://www.mvcr.cz/anonce/dotace_granty/hzs_technika/uceldot_obce.html
4VŠE O ROZVOJI VENKOVA

Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) otevřel pro veřejnost nový internetový portál www.infovenkov.cz, na němž budou v krátkém čase k dispozici informace k programům rozvoje venkova a další zajímavé užitečné informace z venkovského prostředí. Portál Infovenkov je jedním z bodů pilotního projektu ÚZPI „Informační a poradenský servis pro oblast rozvoje venkova.“

Projekt je součástí plnění komplexního úkolu pro rok 2007 při zajišťování vzdělávacích a informačních kampaní programu EAFRD – Program rozvoje venkova.

„ÚZPI je integrální součástí podpory vzdělanosti a osvěty ve venkovském prostoru. V souladu se svěřenými úkoly jsme připravili pro veřejnost další informační modul Infovenkov, který zapadá do celého redakčního komplexu informačních webových stránek známých, jako agronavigátor, bezpečnost potravin, poradenství a dalších. Chceme již v tomto roce přispět v podpoře rozvoje venkova rozšiřováním vzdělávání, poskytováním informací a šířením vědomostí. Jsem přesvědčen, že právě informační a vzdělávací práce, které ÚZPI provádí, jsou vysoce efektivní při zavádění náročných norem založených na právních předpisech Společenství v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti práce. Je to cesta, jak velice efektivně realizovat opatření vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti našeho zemědělství, a tím pomáhat rozvoji venkova,“ sdělil ředitel Ústavu zemědělských a potravinářských informací Ing. Josef Vozka.

5ŽÁDOSTI V RÁMCI PRVNÍ VÝZVY OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE MOŽNÉ PODÁVAT OD 3. ZÁŘÍ DO 26. ŘÍJNA 2007

V rámci první výzvy není aplikováné finanční omezení, ale časové. Podporu získají ty projekty, které budou podané v příslušném termínu a splní technická, ekonomická a ekologická kritéria daná Implementačním dokumentem.

Operační program Životní prostředé je druhý největší operační program České republiky, pro období 2007 - 2013. Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eura určených ze Strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OP ŽP nabídne přes 5,2 miliardy eura, tj. cca 150 miliard Kč.

Pro první výzvu je připraveno téměř 20 miliard Kč. Žádosti bude možné podávat od 3. září do 26. října 2007. O úspěšnosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí. První výzva otevírá pět z celkem sedmi prioritních os. Zaměřuje se na ochranou vod a ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), problematiku odpadů a starých ekologických zátěží a podporu environmentálního vzdělávání. První výzva je určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve.

Celý text první výzvy můžete stáhnout zde.
Životní prostředí - 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů
Životní prostředí - 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody
Životní prostředí - 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
Životní prostředí - 2.3 – Omezování emisí
Životní prostředí - 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla
Životní prostředí - 3.2.1. Realizace úspor energie
Životní prostředí - 3.2.2. Využívání odpadního tepla
Životní prostředí - 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady
Životní prostředí - 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží
Životní prostředí - 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací


Zdroj: http://www.opzp.cz/sekce/52/prvni-vyzva/
6KOMENTOVANÉ KARTOGRAMY ANALYZUJÍCÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ

V rámci výzkumného projektu "Socioekonomický rozvoj regionů v ČR - kartografická vizualizace vybraných indikátorů", který byl za finanční podpory ministerstva pro místní rozvoj realizován firmou Garep, s.r.o. v letech 2004-2006, byly vytvořeny stránky www.regionalnirozvoj.cz

Stránky http://www.regionalnirozvoj.cz jsou věnovány akademickému přístupu k regionálním rozvoji a je zde možné najít stručné informace o teorii regionálního rozvoje, akademických institucích (zaměřují se na výzkum regionálního rozvoje), odkazy na literaturu se zaměřením na regionální rozvoj a zejména regionální statistiky přehledně zpracované do komentovaných kartogramů http://www.regionalnirozvoj.cz/regstat.html.

Odborným garantem tohoto projektu na ministerstvu pro místní rozvoj je Ing. Milan Damborský, milan.damborsky(a)mmr.cz, linka 224 861 358.

Zdroj: http://www.mmr.cz/index.php?show=001024006016
7NÁRODNÍ SNĚM REGIONŮ SOUDRUŽNOSTI ČR 2007

22. srpen - 24. srpen

Město: Český Krumlov

Místo konání: Hotel Růže, Horní 154

V přihlášce na dvoudenní odborný seminář do poznámek uveďte, zda se zúčastníte celého programu, nebo jen některých dnů, v tomto případě o které dny se jedná. Pokud máte zájem o prezentaci rovněž vyplňte v poznámce – přihlášky do 5. srpna !!!! Podrobný program naleznete na níže uvedené webové stránce.

Více: http://www.regionpartner.cz/main.php/kalendar-akci/447
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: rra(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET