04.04. 2007 č.20
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

Průvodce podnikatele Operačním programem Podnikání a inovace [pdf, 1051 kB] usnadňuje orientaci v nabídce programů podpory a zároveň napomáhá identifikovat, ze kterého programu podpory a za jakých podmínek je možno čerpat prostředky na financování projektů. Kromě potřebné dokumentace, publikace obsahuje i popis jednotlivých procesů od zpracování žádosti až ke schválení projektu včetně všech aktivit, které souvisejí s jeho průběhem a ukončením.

Publikace je určena žadatelům o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, resp. z 15 programů podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.

Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument28967.html
2PROGRAMY OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE

Ministerstvo průmyslu a obchodu začne vyjednávat OPPI po oficiálním vyzvání Evropskou komisí (předpokládá se květen 2007).

Operační program Podnikání a inovace zahrnuje tyto programy podpory:

PROGRES [pdf, 265 kB] — cílem programu je umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých podniků s kratší historií.

START [pdf, 177 kB] — program podpoří realizaci podnikatelských záměrů fyzických i právnických osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem.

ZÁRUKA [pdf, 244 kB] — program používá zvýhodněných záruk k usnadnění realizace podnikatelských projektů malých a středních podniků zaměřených na investice.

ROZVOJ [pdf, 219 kB] — cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím podpory zavádění progresivních technologií. Dnem 1. března 2007 byla MPO vyhlášena časově omezená výzva pro podání žádostí o podporu do programu ROZVOJ.

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY [pdf, 201 kB] — cílem programu je pomocí dotací podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice a podpora vybraných strategických služeb.

ICT V PODNICÍCH [pdf, 189 kB] — program usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů.

EKOENERGIE [pdf, 263 kB] — cílem programu je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů.

INOVACE [pdf, 206 kB] — cílem programu je stimulovat a zvýšit inovační aktivitu MSP i velkých podniků v oblasti výroby i služeb.

POTENCIÁL [pdf, 218 kB] — cílem programu je posílit vývojové kapacity podniků (zejména MSP) a posílit spolupráci podniků s výzkumnými a vývojovými institucemi.

SPOLUPRÁCE [pdf, 177 kB] — program je zaměřen na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení — klastrů, pólů excelence, technologických platforem a dalších kooperačních projektů.

PROSPERITA [pdf, 131 kB] — program podporuje zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA [pdf, 260 kB] — cílem programu je zaměřit investice do infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v podnicích a také v institucích, které poskytují služby pro podnikatelské subjekty v oblasti dalšího profesního vzdělávání.

NEMOVITOSTI [pdf, 234 kB] — program poskytuje podporu na projekty zaměřené na zkvalitnění infrastruktury pro podnikání.

PORADENSTVÍ [pdf, 248 kB] — cílem programu je zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro malé a střední podniky a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MARKETING [pdf, 228 kB] — program je zaměřen na podporu vzdělávacích, asistenčních a informačních služeb a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu. Dnem 1. března 2007 byla MPO vyhlášena časově omezená výzva pro podání žádostí o podporu do programu MARKETING.

Společná příloha [pdf, 154 kB] programů PROGRES, START A ZÁRUKA — vymezení podporovaných ekonomických činností.

Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument25432.html
3V RÁMCI PRVNÍHO KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA MŮŽE BÝT ROZDĚLENO BEZMÁLA 2,3 MILIARD KČ

V letošním roce bude v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova (PRV), vyhlášených v prvním kole příjmu žádostí rozdělena zemědělcům celková částka téměř 2,3 miliardy Kč. MZe upozorňuje žadatele, aby si již s předstihem začali vyřizovat dokumentaci ke stavebnímu povolení, které bude jednou ze základních povinných příloh projektu.

„Jakmile dostane ČR připomínky z Evropské komise, což se očekává zhruba v polovině dubna, ihned připravíme k programovému dokumentu úpravu Pravidel pro žadatele, která budou publikována pravděpodobně na přelomu května a června. Naším hlavním cílem je, aby se k žadatelům potřebné evropské peníze dostaly co nejdříve. Na přelomu června a července může být zahájen příjem žádostí “, řekl dnes na XIV. sněmu Agrární komory ministr Gandalovič. Protože prozatím není možné publikovat podrobné podmínky k předložení projektu, budoucím žadatelům se doporučuje využít informací z příruček platných pro Operační program Zemědělství, které jsou k dispozici na internetových stránkách MZe. Opatření Programu rozvoje venkova totiž z velké části navazují na dosavadní dotační tituly, podmínky budou obdobné a v mnoha případech jednodušší.

Vyhlášení příjmu se letos bude týkat v rámci Osy I, zaměřené primárně na zemědělskou veřejnost, následujících opatření:

Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků (1,2 mld Kč) – žadatelem může být zemědělský podnikatel. Je zaměřené na podporu investic v živočišné výrobě jako např. rekonstrukce stájí či výstavba kejdových jímek a rostlinné výrobě např. výstavba či rekonstrukce skleníků a fóliovníků. Zvýhodněné budou projekty využívající alternativních zdrojů energie).

Opatření I.1.2. Investice do lesů (373 mil. Kč) – zde se předpokládají projekty např.na obnovu lesních porostů, investice k pořízení lesnické techniky či rekonstrukce lesnické infrastruktury např. lesních cest

Opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců (235 mil Kč) – podpora podnikání začínajícím zemědělcům do 40 let. Jedná se o příspěvek na zahájení činnosti vyplácený na základě posouzení podnikatelského záměru.

V rámci Osy III, zaměřené na rozvoj venkova, se jedná o opatření III.1.1. Diverzifikace nezemědělských činností, a to jen záměry b) c) d) zaměřené na obnovitelné zdroje energie (466 mil Kč) – zde se předpokládají projekty výstavby a modernizace bioplynových stanic, investice na kotelny, výtopny a teplárny na biomasu a projekty zaměřené na zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (pelety, brikety…)

Táňa Králová
tisková mluvčí Mze, Praha 29.3. 2007

Zdroj: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=38626&ids=0
4REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007 je zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb. Smyslem tohoto zákona je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů jako je věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin. Zákon vymezuje vedle práv a povinností jednotlivců také práva a povinnosti obcí, krajů, státu a samozřejmě také poskytovatelů sociálních služeb. V zákoně je také upravena oblast týkající se podmínek výkonu sociální práce, a to ve všech společenských systémech, kde sociální pracovníci působí.

Ve veřejné části registru poskytovatelů sociálních služeb jsou informace o konkrétní poskytované sociální službě přístupné od vydání rozhodnutí o registraci.

Zdroj: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1175513278283_1
4UIR-ADR: ÚZEMNĚ IDENTIFIKAČNÍ REGISTR ADRES

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s obecními úřady udržuje registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo domovní. Adresy neobsahují žádné údaje o osobách ani organizacích. Česká pošta poskytuje pro adresy platná poštovní směrovací čísla. Registr je využíván pro potřeby státní sociální podpory a úřadů práce. Za spolupráce obcí jsou průběžně doplňovány chybějící adresy, zaznamenávány změny názvů, případně označeny zrušené stavební objekty. Používání registru zajišťuje jednotné a správné psaní názvů a umožňuje kontrolu existence adresy, a tak lze zpřesnit a zrychlit doručování zásilek a zajistit další funkce závislé na přesné a platné adrese. Ministerstvo práce a sociálních věcí dává tento registr k dispozici veřejnosti. Kromě zpřístupnění dat registru na www stránkách MPSV je možno získat zdarma CD-ROM s daty a programy pro prohlížení a periodickou aktualizaci těchto dat.

Novinky:
Služby Ověřování adres v registru UIR-ADR a Prohlížení dat v registru UIR-ADR byly rozšířeny o tyto nové možnosti:

 • zobrazení libovolného prvku územní identifikace z UIR-ADR na mapě ZABAGED 1:10 000 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,
 • zobrazení vrstvy definičních bodů stavebních objektů a adres na mapě,
 • interaktivní zjišťování popisných informací o těchto bodech přímo z mapy.

Podrobně viz Informace pro uživatele u obou služeb.

Upozornění:
Definiční body stavebních objektů a mapové podklady použité v těchto službách nejsou součástí UIR-ADR a uživatelům se neposkytují. Registr zatím obsahuje souřadnice X, Y definičních bodů adresních míst pouze u domů s číslem popisným v krajských městech a v bývalých okresních městech Středočeského kraje. Souřadnice ostatních adresních míst budou postupně doplňovány změnovými soubory. Změnovými soubory pro strukturu 4.2 je možno aktualizovat i databázi UIR-ADR struktury 4.1; je však nutno používat importéry dodané na CD UIR-ADR 4.1 nebo upravit importéry vlastní.

Zdroj: http://forms.mpsv.cz/uir/default2.jsp
5VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT Z BLOKOVÉHO GRANTU FONDU NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ V RÁMCI FINANČNÍCH MECHANISMŮ EHP/NORSKA

Zprostředkovatel Blokového grantu - Centrum pro zahraniční pomoc Národní kontaktní místo vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o grant z Blokového grantu Fondu na přípravu projektů v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska

I. ALOKOVANÁ ČÁSTKA PRO VÝZVU JE 0,560 MIL. EUR

Podporované aktivity
Granty budou udělovány na aktivity související s přípravou žádostí a zpracováním relevantních dokumentů nutných pro předložení žádostí o grant na individuální projekt nebo program, a to zejména na:

 • zpracování studie proveditelnosti
 • zpracování finanční a ekonomické analýzy
 • příprava relevantní technické dokumentace pro předložení žádosti
 • podpora rozvoje perspektivních projektových záměrů vzhledem k prioritám FM
 • podpora inovačních přístupů
 • podpora komplexních projektových témat
 • zakládání nových partnerství za účelem navrhování nových projektů
 • další jasně zdůvodněné ad hoc aktivity

Výše grantu
Granty budou udělovány do výše max. 90 % celkových oprávněných nákladů, v rozsahu od min. 5 000 do max. 20 000 €. Výše grantu pro každou žádost bude posuzována individuálně.

Doba realizace sub-projektu
Jednotlivé sub-projekty podporované v rámci Fondu na přípravu projektů mohou být v rozsahu jednoho až čtyř měsíců. Všechny sub-projekty musí být ukončeny nejpozději 1 týden před datem ukončením další otevřené výzvy pro přijímání žádostí v České republice.

II. OPRÁVNĚNÝMI ŽADATELI O GRANT JSOU:

 • instituce všech úrovní veřejné správy (státní správa, regionální a místní samospráva)
 • státní instituce
 • nevládní neziskové organizace a sociální partneři
 • vzdělávací a výzkumné instituce
 • profesní komory a svazy
 • podnikatelské subjekty působící ve veřejném zájmu
 • další subjekty působící ve veřejném zájmu

Žadatel musí mít právní subjektivitu a musí být zřízen v České republice.

III. TERMÍN A MÍSTO PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI

Kompletní žádosti v českém jazyce lze předkládat průběžně do 25. května 2007 na Národní kontaktní místo - Centrum pro zahraniční pomoc.

 • Konečný termín pro odevzdání žádostí je 25. května v 16:00 hod.
 • Rozhodujícím datem pro přijetí žádosti je datum přijetí tištěné verze žádosti. Žádosti doručené po konečném termínu pro odevzdání žádostí nebudou hodnoceny.

Adresa pro doručení:
Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace (odd. 585), Letenská 15, 118 10 Praha 1, E-mailová adresa pro doručení elektronické verze je: fpp@mfcr.cz.

IV. ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádosti budou zpracovány v češtině a na předepsaném formuláři.

 • Elektronický formulář žádosti o grant v češtině si můžete stáhnout.
 • Pokyny pro vyplnění žádosti o grant z Fondu na přípravu projektů.
 • Pro výpočet nákladů aktivit je stanoven fixní kurz 1 EUR = 28,143 CZK. Žadatel musí předložit 2 výtisky kompletní žádosti (1 podepsaný originál a 1 kopii) a 1 elektronickou verzi žádosti zaslat na e-mailovou adresu: fpp@mfcr.cz. Papírová a elektronická verze žádosti musí být identické.
 • Žádost musí být předložena v samostatné obálce s označením "Fond na přípravu projektů"

V. FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

Veškeré další závazné informace pro zpracování žádosti o grant z Fondu na přípravu projektů jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele a ve Formuláři žádosti . Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.eeagrants.cz v sekci - Fond na přípravu projektů.

VI. DALŠÍ INFORMACE

Dotazy je možné zasílat na Centrum pro zahraniční pomoc e-mailem na adresu: fpp@mfcr.cz. Odpověď bude zaslána do 7 kalendářních dnů. Dotazy mohou být zaslány ne později než 7 kalendářní dnů před konečným termínem pro předložení žádostí

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska_31401.html
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: rra(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET