Zpravodaj (2/ 2005)

Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

 

 

Dobrý den,

dovolujeme si Vám prostřednictvím našeho pravidelného zpravodaje zaslat aktuální informace využitelné pro správu a rozvoj Vaší obce.

 

Aktuální informace k 4.2.2005:  

 

1) Prodloužení termínu pro podávání žádostí některých dotací

Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ČR ze dne 19. 1. 2005 byl schválen prodloužení termínu podávání žádostí o dotace v rámci:

Programů podpory regionálního rozvoje u podprogramů:

Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu, dotační tituly č. 1 a 2

Konečný termín pro ukončení podávání žádostí o dotace z výše uvedených programů je 28. únor 2005.

Vizodkaz

 

2) Úřad práce v Mostě vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Podporované typy činností pro cílové skupiny:

• Rekvalifikace

• Motivační aktivity

• Bilanční a pracovní diagnostika

• Zprostředkování zaměstnání

• Podpora vytváření nových pracovních míst

• Podpora ohrožených pracovních míst

• Podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání (OSVČ)

• Doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti

• Poradenství

Minimální výše podpory na jeden projekt: 620 000, Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt: 6 200 000, Kč

Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2005 ve 12.00 hod.

Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů mohou být:

1) Nepodnikatelské subjekty (nestátní neziskové organizace, obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi nebo kraji, státem zřizované organizace)

2) Podnikatelské subjekty

Více na: odkazu 

3) Bylo vyhlášeno 3. kolo výzvy k předkládání projektů do SROP

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje 3. kolo výzvy k předkládání projektů v souladu se SROP pro opatření a podopatření:
2.1.1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
2.1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
2.2    - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Uzávěrka příjmu projektů je 31. března 2005 do 12,00 hodin

Projekty se předávají na sekretariátech regionální rady v příslušném kraji:

Území Ústeckého kraje:    Sekretariát Regionální rady, Krajský úřad Ústeckého kraje
                                           
 Velká hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem 
                                             budova A, č. dv. 811
                                             tel.: 475 657 130

Výzvy pro jednotlivý opatření si můžete stáhnout zde: Výzva priorita 2 - word (doc)

4) Zahájený příjem žádostí do grantových schémat Ústeckého kraje

Ústecký kraj vyhlásil 1.kolo výzev pro předkládání akcí v rámci Grantových schémat,  jejichž garantem je Krajský úřad Ústeckého kraje, v souladu se Společným regionálním operačním programem. Předmětem výzev jsou Priorita 4. - Rozvoj cestovního ruchu, Podopatření 4.1.2. - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu a Priorita 1. - Regionální podpora podnikání zaměřené na přímou podporu drobných, malých a středních podnikatelů, Opatření 1.1 - Podpora podnikání ve vybraných regionech.

Od 1. února 2005 do 31. března 2005 probíhá příjem akcí do čtyř grantových schémat. Jsou to:

Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele v cestovním ruchu

Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor

Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v Ústeckém kraji

Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele v Ústeckém kraji

Ukončení příjmu žádostí o akci bylo stanoveno na 31. březen 2005. Akce v rámci Priority 4. se předkládají do podatelny ústeckého krajského úřadu, ovšem akce podávané do grantových schémat v Opatření 1.1 přijímá Regionální kancelář vládní agentury CzechInvest se sídlem na ústeckém Mírovém náměstí.

 

 5)  Regionální odpadové centrum Ústeckého kraje nabízí technickou pomoc obcím při plnění zákonné povinnosti zpracování Plánu odpadového hospodářství obce (města).

Ve smyslu § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je původce odpadů který produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu povinen zpracovat Plán odpadového hospodářství. Ve smyslu uvedeného zákona je původce odpadů obec (město).

Původce odpadů, který ke dni vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny produkuje množství odpadů nad uvedený limit stanovený, je povinen zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. Ostatní původci jsou povinni zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od dosažení produkce odpadů nad limit stanovený v odstavci.

Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství kraje byla v Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválena dne 26.1.2005, v těchto dnech začíná běžet zákonná lhůta 1 roku pro zpracování plánu odpadového hospodářství obcí a měst našeho kraje.

 

6) Zásady pro poskytování finančních prostředků na reprodukci majetku obcí

 

Rada Ústeckého kraje schválila "Zásady pro poskytování finančních prostředků na reprodukci majetku obcí".

Žádosti na rok 2005 je třeba předložit nejpozději do 21. března 2005.

Obce mohou žádat na tyto aktivity:   

·         Modernizace - Rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. U budov je cílem

zvýšení jejich kvality a způsobilosti z hlediska plošného standardu a provozně funkčního. Hradí se z investičních výdajů.

·         Rekonstrukce - Zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo

technických parametrů. V případě budov je cílem úpravy zvýšit jejich kvalitu a

způsobilost z hlediska funkčního využití stavebně technického stavu a z hlediska kvality vnitřního prostředí.

·         Oprava - Odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za

účelem uvedení do provozuschopného stavu. Hradí se z neinvestičních výdajů.

·         Údržba - Pravidelná péče za účelem zpomalení fyzického opotřebení a předcházení

poruchám a odstraňování drobnějších závad na majetku. Hradí se z neinvestičních

výdajů. Podrobné informace na: odkaz

 

 

V případě, že bude některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

                                          

      Přejeme mnoho úspěchů 

 

                                                                                                          Váš projektový tým RRA ÚK

 

 

  Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje, odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.