11.09. 2006 č.18
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1NOVÝ PROGRAM EKO-ENERGIE S VÝHODNĚJŠÍMI PODMÍNKAMI ČERPÁNÍ

Upozornění pro žadatele o podporu v rámci OPPP

Ministerstvo průmyslu a obchodu vzhledem k nedostatku disponibilních prostředků v programech podpory ÚSPORY ENERGIE a OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE doporučuje žadatelům vyčkat na vyhlášení nového programu pro období 2007 - 2013.

Nový program EKO-ENERGIE s výhodnějšími podmínkami čerpání bude vyhlášen v 1. pololetí roku 2007. Ministerstvo průmyslu a obchodu již nyní připravuje indikativní seznam potenciálních projektových záměrů do tohoto programu (které ale nezakládají nárok na uznatelnost nákladů).

Projektové záměry lze zasílat e-mailem a písemně České energetické agentuře:

E-mail: oppi(a)ceacr.cz - Česká energetická agentura, Vinohradská 8, 120 00 PRAHA 2

Doporučení pro žadatele, kteří čekají na vyhodnocení již podané žádosti: Vzhledem k převisu žádostí nad finančními možnostmi současných programů doporučujeme počkat se zahájením realizace projektu až po kladném vyrozumění o poskytnutí dotace. Investoři, kteří nebudou úspěšní v rámci OPPP z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně poskytovatele dotace (MPO), se budou ucházet znovu o podporu po vyhlášení nového programu EKO-ENERGIE, kde nebude možno uplatnit náklady vzniklé před vyhlášením tohoto programu.
2PODPORA REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE

Ústecký kraj v rámci Společného regionálního operačního programu vyhlásil dne 25. 8. 2006 již 3. výzvu k předkládání žádostí o akce v rámci grantového schématu "Podpora regionální infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele

Grantové schéma je zaměřeno na dosažení níže uvedených cílů:
  • Dosažení lepší nabídky a využití turistického potenciálu regionů a obcí
  • Zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro soukromé podnikatele
  • Zlepšení úrovně poskytovaných služeb zařízení cestovního ruchu
Předmětem podpory budou investiční akce předkládané a realizované malými a středními podnikateli, podnikajícími v oblastech cestovního ruchu.
Pomoc se bude týkat podpory podnikatelů, kteří budou svůj podnikatelský záměr realizovat na území Ústeckého kraje (tj. NUTS III - okresy: Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny, Most, Chomutov).
O podporu mohou požádat výhradně jen existující podnikatelé, kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky.

Ukončení příjmu žádostí: 6. 10. 2006 do 12,00 hod. (všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny!!!)

Bližší informace a všechny náležitosti vztahující se k přípravě akcí jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele pro 3. kolo výzvy, které jsou vyvěšeny na internetových stránkách Ústeckého kraje na adrese: http://brouk.kr-ustecky.cz/ - Strukturální fondy/Pro podnikatele/SROP/ Podpora regionální infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele /Výzva č. 3.
3SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM, OPATŘENÍ 3.2 PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V REGIONU ÚSTECKÉHO KRAJE - 4. KOLO

Ústecký kraj v rámci Společného regionálního operačního programu vyhlásil dne 25. 8. 2006 již 4. výzvu k předkládání žádostí o akce v rámci grantového schématu "Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje"

Grantové schéma bude podporovat zejména následující aktivity:
  • Akce zaměřené na sociální integraci
  • Vzdělávací, kulturní a sociální akce zaměřené na zlepšení životních podmínek
  • Podpora komunitního plánování
Cílovou skupinou programu jsou osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, které jsou obtížně umístitelné na trhu práce. Jedná se o skupiny osob s různým handicapem, které obtížně hledají uplatnění na trhu práce a jejichž počet se vlivem růstu míry nezaměstnanosti zvětšuje. Grantové schéma je zaměřeno na podporu zaměstnanosti a zvyšování kvalifikace, poskytování vzdělávacích, kulturních a sociálních služeb a aktivit, posilování komunitní společnosti, sociální integraci osob ohrožených sociálním vylučováním nebo již sociálně vyloučených a rovnost příležitostí.

Akce musí být realizovány na území Ústeckého kraje. U neinvestičních projektů je místem realizace území, které bude mít z realizace projektu a jeho služeb prospěch.

Oprávněnými žadateli jsou obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či kraji a nestátní neziskové organizace.

Ukončení příjmu žádostí: 6. 10. 2006 do 13,00 hod. (všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny!!!)

Bližší informace a všechny náležitosti vztahující se k přípravě akcí jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele pro 3. kolo výzvy, které jsou vyvěšeny na internetových stránkách Ústeckého kraje na adrese: http://brouk.kr-ustecky.cz.
4Konečná alokace zdrojů fondů EU pro Česku republiku v období 2007-2013

Na základě podkladů Evropské komise k finančním alokacím ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (SF a FS) v období 2007 - 2013 bude mít ČR možnost hospodařit s přibližně 26,7 mld. EUR (bez domácího spolufinancování).

Podrobné vyčíslení zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro Českou republiku pro jednotlivé cíle, roky a operační programy pro období 2007-2013.

Alokace pro ČR na roky 2007 - 2013 podle operačních programů

Příloha: Podrobné rozložení alokace podle programů a fondů na jednotlivé roky (PDF, 126 KB)

Operační programFondV Eurech
Podnikání a inovaceERDF3 041 312 546
Výzkum a vývoj pro inovaceERDF2 070 680 884
Životní prostředíERDF + FS5 176 702 206
ERDF767 190 986
FS4 409 511 220
DopravaERDF + FS5 564 954 873
ERDF1 155 443 654
FS4 409 511 219
Integrovaný operační programERDF1 941 263 329
Regionální operační programyERDF3 429 565 211
Střední ČechyERDF411 547 827
JihozápadERDF456 132 173
SeverozápadERDF549 073 389
JihovýchodERDF518 550 260
SeverovýchodERDF483 225 738
MoravskoslezskoERDF527 124 174
Střední MoravaERDF483 911 650
Technická pomocERDF258 835 110
Lidské zdroje a zaměstnanostESF2 588 351 104
Vzdělávání pro konkurenchopnostESF1 811 845 772
Praha - KonkurenceschopnostERDF297 137 255
Praha - AdaptabilitaESF121 956 194
V prvních podkladech EK z března 2006 byly jednotlivé roční alokace uvedeny s přesností na milióny eur. Po schválení nařízení ke SF a FS a uzavření jednání o Meziinstitucionální dohodě (PDF, 1,18 MB) byly částky mírně upraveny a zpřesněny na celá eura.

Roční rozdělení finančních prostředků u jednotlivých členských států je v souladu s kritérii a metodikou uvedenou v příloze Všeobecného nařízení k SF a FS (PDF, 1,34 MB) (tzv. "berlínská" metodika).

Rozložení finančních prostředků SF a FS v období 2007 - 2013 mezi jednotlivé operační programy bylo schváleno Usnesením vlády č. 494 z 10. května 2006 (PDF, 77 KB) jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o NSRR ČR a operačních programech a pro dopracování konečných verzí operačních programů.
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET