24.08. 2006 č.17
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ POMOC Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministr zemědělství Jan Mládek vyhlašuje jedenácté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti v následujících termínech na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

Jedenácté kolo (čtvrté kolo roku 2006) - 23. 8. 2006 - 13. 9. 2006 pro:
  • Opatření 2.3. Rybářství
(poslední den příjmu žádostí, tj. 13. září 2006 pouze do 12.00 hodin)

Upozorňujeme žadatele, kteří budou předkládat své žádosti v rámci tohoto kola, že je nezbytné, aby v případě, že jejich projekty budou vybrány pro finanční pomoc z OP Zemědělství, podepsali a převzali Podmínky ihned po obdržení výzvy od příslušného regionálního odboru SZIF - nejpozději do konce roku 2006 a aby zajistili harmonogram realizace projektů tak, aby žádost o proplacení byla podána nejpozději do konce srpna 2007.

Bližší informace a pravidla pro žadatele jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stánkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz v záložce Dotace a programy/Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele.
2POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje pořádá seminář: STRUKTURÁLNÍ FONDY EU: Společný regionální operační program, opatření 3.2 - Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje.

Totožné semináře proběhnou ve třech termínech: úterý 5.9.2006, čtvrtek 7.9.2006 a úterý 19.9.2006 vždy od 10 hodin v zasedací místnosti č. 559, 5. NP budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Seminář je určen všem potenciálním předkladatelům projektů - oprávněným žadatelům do výše uvedeného grantového schématu (nestátní neziskové organizace, obce, sdružení obcí a organizace zřizované obcemi či krajem).

Cílem semináře je seznámit žadatele s připravovanými změnami dokumentace v 4. kole výzvy a žádostí o dotaci ELZA včetně požadovaných příloh.
V případě, že máte zájem se semináře zúčastnit, přihlašte se e-mailem na adresu chladkova.z(a)kr-ustecky.cz , nebo telefonicky na čísle 475657553. Vzhledem k omezenému počtu míst v zasedací místnosti bude Vámi přihlášený termín elektronicky potvrzen, event. bude dohodnut termín jiný. V mailové přihlášce uveďte organizaci oprávněného žadatele, počet zájemců a termín semináře, o který máte zájem.
3VYHLÁŠENA 3. VÝZVA V RÁMCI GRANTOVÉHO SCHÉMATU ZKVALITŇOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

MŠMT ČR, odbor pro zajištění administrace ESF v regionálním školství vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních (Opatření 3.1).

Dne 18.8.2006 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem pro zajištění administrace ESF v regionálním školství uveřejněna výzva č.3 pro grantové schéma v opatření 3.1 OP RLZ Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání. Žádosti je možné podávat průběžně od zahájení příjmu projektů, tj. od 21.8.2006 až do té doby, než bude předloženými projekty pokryta celá výše finanční alokace určené na tuto výzvu. V momentě, kdy dojde k vyčerpání celé takto určené alokace, bude příjem žádostí automaticky ukončen. Nejzazším možným termínem, do kdy je možné žádosti překládat, a to pouze v případě, že do té doby alokaci nepokryjí již předložené projekty, je však pondělí 16.10.2006, 15 hodin.

Bližší informace a pravidla pro žadatele jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stánkách www.esfcr.cz nebo na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz v záložce Dotace a programy/Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele.
4VYHLÁŠENA 3. VÝZVA V RÁMCI GRANTOVÉHO SCHÉMATU PODPORA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUMU A VÝVOJE

MŠMT ČR, odbor pro zajištění administrace ESF v regionálním školství vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu PODPORA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (Opatření 3.2.)

Dne 16. 8. 2006 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášena výzva č. 3 pro Opatření 3.2 OP RLZ Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Žádosti je možné podávat průběžně od 16. 8. 2006 až do vyčerpání finanční alokace. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu ukončit k datu, kdy přijme žádosti v dostatečné finanční výši, aby naplnil plánovanou alokaci. Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Rozhodující je datum a čas přijetí zásilky, nikoliv datum odeslání.

Bližší informace a pravidla pro žadatele jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stánkách http://www.esfcr.cz/ nebo na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz v záložce Dotace a programy/Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele.
5JAK PODNIKAT VE SLUŽBÁCH NA ÚZEMÍ NĚMECKA ?

Za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR vznikla publikace "Jak podnikat ve službách na území Německa". Cílem projektu bylo zpracovat přehlednou formou podrobný výčet administrativních a právních požadavků nutných pro působení českého subjektu na německém trhu, a to včetně návodu na postup pro jejich úspěšné splnění.

V publikaci naleznete jak obecné informace této problematiky tak i praktické kroky a nezbytné úkony pro dosažení legálního podnikání na území Německa. Důležitou částí každé kapitoly jsou kontakty na instituce, které mají danou problematiku v kompetenci. V příloze materiálu najdete nejdůležitější formuláře se kterými, se v případě působení na německém trhu setkáte na tamních úřadech.

Výsledek celého projektu v podobě publikace je možno zdarma získat na adrese Okresní hospodářské komory v Ústí nad Labem: Velká Hradební 8, tel./fax: 475 241 360 (589), e-mail: katerina.skrivackova(a)mag-ul.cz.
6UŽIVATELÉ JIŽ MĚLI PŘES 660 PŘÍLEŽITOSTÍ, JAK ZÍSKAT PENÍZE...

Od počátku roku bylo do aplikace DOTACE zpracováno přes 660 dotačních titulů a v současné době je pro uživatele k dispozici 217 aktuálních výzev vztahujících se na širokou tématickou oblast.
Aplikace „DOTACE“ slouží k získání základních informací o aktuálních dotačních programech v České republice. Obsahuje data a informace o dostupných dotačních programech podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů, které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny jen na určité území (např. programy krajů ČR). Databáze programů je doplňována průběžně a uživatel si ji může podle potřeby prostřednictvím Internetu aktualizovat, více se dozvíte na http://www.rra.cz/?a=rra&p=dotace.
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET