08.08. 2006 č.16
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O GRANT PRO KOMPLETNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY V PRIORITNÍCH OBLASTECH FINANČNÍCH MECHANISMŮ EHP/NORSKA

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc, Národní kontaktní místo Finančních mechanismů EHP/Norska, vyhlásilo dne 24. července 2006 2. Výzvu k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska v prioritních oblastech:

Uchování evropského kulturního dědictví
  • 2. Ochrana životního prostředí
  • 3. Rozvoj lidských zdrojů
  • 4. Zdravotnictví a péče o dítě
  • 5. Podpora udržitelného rozvoje
  • 7. Implementace Schengenského acquis a posilování justice
Žádosti o grant pro kompletní individuální projekty pro prioritní oblast 6. Vědecký výzkum a vývoj mohou být předloženy v rámci vyhlášených prioritních oblastí 1,2,3,4,5,7.

Všechny žádosti budou zohledňovat horizontální priority udržitelného rozvoje, rovné příležitosti a dobrou a transparentní správu finančních prostředků, jak je stanoveno v Pokynech: Zásady dobré správy a protikorupční politiky, Politiky rovných příležitostí a Politiky udržitelného rozvoje.

Žádosti na záměry programu, které byly předloženy v rámci 1. Výzvy a obdržely kladné posouzení Národního kontaktního místa mohou být v této výzvě také předloženy jako kompletní žádosti. Tyto kompletní žádosti na program budou hodnoceny spolu se všemi žádostmi 2. Výzvy.

Žádosti bude možné předkládat do čtvrtka 26.10. 2006 do 15:00 hod.

Veškeré další závazné informace o alokovaných částkách pro jednotlivé prioritní oblasti, výše grantů a spoluúčastí, podmínek pro zpracování a předložení žádosti včetně formulářů a pravidel pro implementaci Finančních mechanismů získáte na www.eeagrants.cz.

Bližší informace získáte na internetových stránkách Ministerstva financí ČR:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska_26921.html
2STÁTNÍ PROGRAM ROZVOJE REGIONU SEVEROZÁPAD

Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 197/2006 bylo schváleno 70 akcí k udělení dotace v rámci programu 217112 - Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu (NUTS 2 Severozápad) - DT 4.

Informace o přijatých projektech i o schválených akcích jsou od 1. srpna 2006 na webu zmocněnce vlády i webu MMR. Od 2. srpna bude Kancelář zmocněnce vlády kontaktovat úspěšné žadatele, předá registraci a dohodne s nimi další postup.

Bližší informace získáte na http://www.kzv-most.cz/.
3PŘIPRAVUJE SE 4. VÝZVA PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE A PRO DROBNÉ PODNIKATELE

Oznamujeme všem zájemcům, kteří chtějí podat projekt do grantového schéma "Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v Ústeckém kraji" a "Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele v Ústeckém kraji", že začátkem září 2006 bude vyhlášeno 4. kolo výzvy, které bude obsahovat všechny zbývající finanční prostředky.

Doba pro podání projektů do této výzvy však bude výjimečně zkrácena pouze na 1 měsíc !!!

Kompletní dokumentace ke 4. výzvě bude zveřejněna opět na internetových stránkách Ústeckého kraje. Sledujte proto, prosím, průběžně tyto stránky.
4UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACE Z OPPP V SOUVISLOSTI S BLÍŽÍCÍM SE KONCEM PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2004 - 2006

Programy podpory v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, včetně těch které dosud nebyly uzavřeny, jsou koncipovány tak, že příjem žádostí o dotace končí dnem 1. 10. 2006. Důvodem je, aby tyto žádosti mohly být řádně posouzeny a Rozhodnutí o dotaci vydáno nejpozději do 31. 12. 2006. Vlastní realizace projektů může probíhat v souladu se schválenými harmonogramy až do poloviny roku 2008 s tím, že poslední žádosti o platbu musí být předány do října 2008.
5OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO OBDOBÍ V LETECH 2007 - 2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje v rámci nového Operačního programu Podnikání a inovace pro období v letech 2007 - 2013 celkem 21 programů podpory, z nichž část bude navazovat na pozitivní ohlasy současných programů podpory z OPPP a část z nich bude zcela nových; MPO představí pracovní verze těchto zamýšlených programů již v první polovině srpna 2006 (programy podpory však budou procházet další etapou vyjednávání jejich věcného obsahu jak ze strany ČR tak ze strany Evropské komise a mohou tedy doznat určitých změn). Pro řadu žadatelů budou nové programy výhodnější než stávající, zejména ve vztahu k malým a středním podnikatelům, kteří budou - na rozdíl od současného programového období - zvýhodněni oproti velkým firmám vyšší mírou veřejné podpory (střední podniky až o 10 %, malé podniky až o 20 %). Rovněž žadatelé o podporu s časově náročnějšími projekty spojenými se stavebními pracemi mohou vyčkat s žádostí o podporu na nové programy, které je nebudou svazovat nutností podat Žádosti o platbu za celý projekt do poloviny roku 2008, jak je tomu v rámci OPPP.

Sledujte průběžně webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu a implementačních agentur CzechInvest, CzechTrade a České energetické agentury.
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET