09.06. 2006 č.15
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD

vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v souladu se Společným regionálním operačním programem, týkající se Priority 2 - Regionální rozvoj infrastruktury, Opatření 2.1 a 2.2 zaměřených na projekty pro rozvoj dopravy v regionech a rozvoje informačních a komunikačních technologií v regionech.

Cílem programu je zkvalitnění propojení jednotlivých měst a obcí regionů dopravní sítí, odpovídající současným a budoucím potřebám. Zlepšení životního prostředí ve městech. Zkrácení jízdních dob a úspora paliva. Zvýšení mobility pracovních sil. Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti. Zlepšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům. Zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu zvýšením její kvality. Zvýšení územní mobility obyvatelstva (zejména osob s omezenou schopností pohybu a orientace). Zlepšení životního prostředí v sídlech. Zvýšení atraktivity regionů pro turisty, návštěvníky i investory. Zajištění dopravní obslužnosti v turisticky atraktivních územích a okrajových částech regionů.
Posílení infrastruktury a služeb informačních a komunikačních technologií. Posílení regionálních a lokálních komunikačních sítí. Zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím IKT.

Podrobné informace o výzvě:
http://www.kr-ustecky.cz/soubory/450018/2-vyzva4.pdf
2VÝZVA Č. 3 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Dne 29.5. 2006 byla vyhlášena Ústeckým krajem 3. průběžná výzva k podávání žádostí o finanční podporu v rámci Opatření 3.3 OP RLZ. Výzva je vyhlášena pouze na Program podpory B - Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání.

Podporované činnosti:
 • Vývoj a realizace vzdělávacích programů pro tyto cílové skupiny
 • Předávání dobrých zkušeností a know - how
 • Podpora asociací vzdělávacích a poradenských institucí při zavádění systémů dalšího profesního rozvoje lektorů, konzultantů a učitelů
 • Školení lektorů, konzultantů, učitelů a řídících pracovníků
 • Podpora poradenství pro projektovou přípravu v oblasti dalšího profesního v zdělávání
Podporované činnosti:
 • Lektoři a konzultanti
 • Učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých
 • Odborníci z výzkumných pracovišť
 • Vzdělávací a poradenské instituce

Více informací naleznete zde:
http://brouk.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018&id=1051596
3BULLETIN EIC PODNIKATELSKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Bulletin EIC - pravidelný čtrnáctideník (aktuálně ve 3 a 4/2006 vydání) jehož obliba neustále roste - je přehledem podnikatelských příležitostí zahraničních výrobců a dodavatelů jež nabízejí či poptávají výrobky a služby. Kontakty na jednotlivé podnikatelské subjekty poskytují všechny EIC - Euro Info Centra po celé České republice. Bulletin je vhodnou příležitostí a zdrojem informací k navázání kontaktů místních podnikatelů se zahraničními, proto bychom uvítali jeho další propagaci formou umístění odkazu nebo přímo bulletinu na webových stránkách měst a obcí, tak aby k tomuto zdroji informací mělo přístup šioké spektrum podnikatelů. Aktuální a dřívější vydání naleznete na našich stránkách.
4Programové období EU 2007+

Na stránkách Ústeckého kraje jsou ke stažení Operační programy k programovému období EU 2007+ zde.
5Důležité upozornění pro zadavatele VZ

Poslední termíny přijetí a uveřejnění informací z formulářů dle zákona č. 40/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přechod na nové formuláře určené k uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 139/2006 Sb.

Dnem 30.06.2006 končí účinnost zákona č. 40/2004, Sb., o veřejných zakázkách a dnem 01.07.2006 nabývají účinnosti zákony:
 • č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
V této souvislosti Vás upozorňujeme na několik nezbytných organizačních opatření, která se týkají uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách.

Poslední možný termín uveřejnění informace o VZ z jakéhokoli formuláře dle zákona č. 40/2004 Sb. je: 30.06.2006.

Platí tyto krajní termíny doručení formulářů ke zpracování na centrální adresu:

pro listinné podání
 • 1. nadlimitní zakázky - poslední termín doručení formuláře je 19.06.2006
 • 2. podlimitní zakázky - poslední termín doručení formuláře je 22.06.2006
pro elektronické podání
 • 1. nadlimitní zakázky - poslední termín přijetí formuláře je 27.06.2006
 • 2. podlimitní zakázky - poslední termín přijetí formuláře je 28.06.2006
Formuláře určené k uveřejnění dle zákona č. 40/2004 Sb., které budou na centrální adresu doručeny po výše uvedených termínech nebudou správcem centrální adresy již akceptovány a budou vráceny zpět zadavateli.

Dnem 01.07.2006 nabývá účinnosti zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Pro uveřejňování v rámci těchto zákonů budou používány formuláře z nařízení Komise (ES) č. 1564/2005, doplněné o formuláře z prováděcích právních předpisů k uvedeným zákonům. Ode dne nabytí účinnosti uvedených zákonů jsou zadavatelé povinni používat pro uveřejňování informací o veřejných zakázkách a koncesích pouze tuto novou sadu formulářů (a to včetně informací podávaných k probíhajícím výběrovým řízením či koncesím dle zák. č. 40/2004 Sb. - např. opravné formuláře, výsledky atd.). Dnem nabytí účinnosti nových zákonů bude uveřejňování realizováno v rámci Informačního systému o veřejných zakázkách a zadavatelé jsou povinni řídit se Metodickými pokyny pro vyplňování formulářů a Provozním řádem provozovatele IS VZ US (Informační systém o veřejných zakázkách - Uveřejňovací subsystém).

Ode dne 15.6.2006 budou na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj vystaveny vzory nových formulářů, Metodické pokyny pro vyplňování formulářů a Provozní řád provozovatele IS VZ US (odkaz na tyto stránky bude současně na internetových stránkách centrální adresy).

Od 1.7.2006 bude zahájen provoz Informačního systému o veřejných zakázkách na adrese www.isvz.cz a Informačního systému o veřejných zakázkách - Uveřejňovacího subsystému na adresách www.isvzus.cz a www.isvz-us.cz.

Více informací zde: http://www.mmr.cz/index.php?show=001023000012023
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET