16.05. 2006 č.14
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1ZPĚTNÉ FINANCOVÁNÍ NAHRADÍ PRŮBĚŽNÉ

Poslední dobou se v souvislosti s čerpáním prostředků z fondů Evropské unie v médiích objevují zprávy o přechodu z tzv. zpětného financování na systém tzv. průběžného financování projektů z prostředků strukturálních fondů EU.
Významná změna finančních toků se odehrála již od 1. 1. 2006. Podle nových pravidel se finanční prostředky z EU staly součástí kapitolních rozpočtů jednotlivých zainteresovaných ministerstev. Příjemce dotace získává finanční prostředky před tím, než jsou příslušnému ministerstvu poukázány z Evropské komise. Tímto opatřením došlo k urychlení převodu finančních prostředků na účty konečných příjemců o cca tři měsíce. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje další opatření, která povedou ke zrychlení vyřizování žádostí o platbu od jednotlivých příjemců dotace.
Průběžné financování znamená možnost proplácení prostředků ze strukturálních fondů EU v průběhu projektu, tedy po uzavření jeho věcných/časových etap. Finanční prostředky jsou příjemci dotace poukázány na základě jeho žádosti a po doložení všech potřebných dokladů. Charakter projektu určuje možnou etapizaci projektu a současně i průběh jeho financování.

Více informací naleznete zde:
http://www.mmr.cz/index.php?show=001031031
2MINISTERSTVO VYDALO BROŽURU POVODNĚ 2006 - PRAKTICKÉ RADY OBCÍM, PODNIKATELŮM A OBČANŮM

Účelem této publikace je usnadnit orientaci těm, kteří byli na jaře letošního roku postižení povodněmi. Obsahuje rady především v otázkách, které jsou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a ministerstev zemědělství, životního prostředí a průmyslu a obchodu.

Více informací naleznete zde:
http://www.mmr.cz/index.php?show=010017005
3MMR - PROGRAM "OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ NEBO JINOU POHROMOU"

Podpora se poskytuje ve formě investiční i neinvestiční účelové dotace. Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obce poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury). Program není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí.
Program je rovněž určen pro rekonstrukci nebo opravu krajského majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený, pokud jeho nebude obnova spolufinancována z jiných zdrojů veřejných rozpočtů.
Obcím bude státní podpora poskytována jako systémová investiční i neinvestiční dotace na realizaci vybraných akcí ve výši 100% podílu státního rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených nákladů. Krajům bude státní podpora poskytována jako systémová investiční i neinvestiční dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 50% podílu státního rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených nákladů. Předmětnou akci nebude možné dotovat z jiných programů, podprogramů nebo dotačních titulů veřejných rozpočtů.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí výzvu pro podávání žádostí, která blíže stanoví lhůty a podmínky pro doručování žádostí. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách MMR na internetové adrese (www.mmr.cz) a zaslána krajům, pokud byl pro jejich území v důsledku pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Více informací naleznete zde:
http://www.mmr.cz/index.php?show=010017001
4BULLETIN EIC PODNIKATELSKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Bulletin EIC - pravidelný čtrnáctideník (aktuálně ve 6 a 7/2006 vydání) jehož obliba neustále roste - je přehledem podnikatelských příležitostí zahraničních výrobců a dodavatelů jež nabízejí či poptávají výrobky a služby. Kontakty na jednotlivé podnikatelské subjekty poskytují všechny EIC - Euro Info Centra po celé České republice. Bulletin je vhodnou příležitostí a zdrojem informací k navázání kontaktů místních podnikatelů se zahraničními, proto bychom uvítali jeho další propagaci formou umístění odkazu nebo přímo bulletinu na webových stránkách měst a obcí, tak aby k tomuto zdroji informací mělo přístup šioké spektrum podnikatelů. Aktuální a dřívější vydání naleznete na našich stránkách.
53. VÝZVA SROP PRIORITY 1 - REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA PŘÍMOU PODPORU MSP

Ústecký kraj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o akce v souladu se Společným regionálním operačním programem, které se týkají Priority 1 - Regionální podpora podnikání zaměřené na přímou podporu malých a středních podnikatelů. Více informací zde.
6UZÁVĚRKA PŘIJMU ŽÁDOSTÍ 3.KOLO VÝZVY V RÁMCI OPATŘENÍ 4.1.2 SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU - PODPORA ROZVOJE SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

Upozorňujeme žadatele, že 3.kolo výzvy pro předkládání žádostí o dotace v rámci opatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu bude ukončeno dne 31. 5. 2006 od 13:00 hod.

Více informací naleznete zde:
http://brouk.kr-ustecky.cz/soubory/450018/3%5Fvyzva412%5Fvyzva.pdf
7BROÚK - ROP 2007 - 2013

Programové období strukturálních fondů EU 2007-2013 nabízí regionům soudržnosti ČR jedinečnou a patrně poslední (roste HDP ČR a klesne průměrné HDP EU s ohledem na přistoupení dalších "chudých" zemí) možnost čerpat z poměrně masivní strukturální pomoci EU.
Zpracováním ROP na úrovni regionu soudržnosti NUTS II v souladu s nařízeními Evropské unie bude regionům umožněno využít ročně několik miliard Kč na řešení vlastních prioritních problémů a přispět tak k naplnění globálního cíle - ekonomického rozvoje regionu.

Více informací naleznete zde:
http://brouk.krustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018&id=958984
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET