16.03. 2006 č.13
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ - DOTAČNÍ TITUL Č. 4 - FINANCOVÁNÍ PŘÍPRAVY PROJEKTŮ PRO REVITALIZACI REGIONU NUTS 2 SEVEROZÁPAD

Prioritním cílem dotačního titulu č. 4 je finanční podpora pro zpracování projektové dokumentace k projektům, které budou naplňovat rozvojové oblasti a priority Státního programu rozvoje regionu Severozápad.
Příjemcem podpory může být obec, právnická nebo fyzická osoba, jejíž sídlo se nachází na katastrálním území v regionu NUTS 2 Severozápad.
Bude podporována příprava projektové dokumentace, která bude plně v souladu s naplňováním rozvojových oblastí a priorit stanovených schváleným Státním programem rozvoje regionu Severozápad. Podporováno bude zpracování projektové dokumentace v následujících oblastech:
  • Hospodářství a zaměstnanost
  • Životní prostředí
  • Lidské zdroje
Žadatel doručí žádost o dotaci osobně do Kanceláře zmocněnce vlády pro severozápadní Čechy, Budovatelů 2830, 434 37 Most nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb ve lhůtě stanovené pro doručování žádostí. Lhůta pro doručování žádostí začíná běžet dnem vyhlášení dotačního titulu 1. 2. 2006 a končí dnem 30. 4. 2006 ve 12:00 hodin. Účinky předložení žádosti podle vyhlášky č. 40/2001 Sb. nastávají dne 30. 4. 2006 ve 12:00 hod., a to pouze pro žádosti doručené ve lhůtě pro doručování žádostí. Žádosti, které budou doručeny později, nebudou přijaty k evidenci a budou zaslány zpět na adresu odesílatele (platí i pro žádosti zasílané poštou).

Více informací o dotačním titulu č.4 naleznete zde:
http://www.mmr.cz/upload/files/Vyzva_DT4.doc
2DOTOVANÉ PORADENSTVÍ OD BŘEZNA 2006 TAKÉ V RRA ÚK

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. se na základě úspěchu ve výběrovém řízení agentury CzechInvest stala od března 2006 Regionálním Poradenským a Informačním Centrem. Díky tomu bude moci malým a středním podnikatelům nabízet cenově zvýhodněné školící a poradenské služby v rámci Programu podpory poradenských a vzdělávacích služeb pro malé a střední podnikatele agentury CzechInvest. Podnikatelům se tak v závislosti na splnění podmínek programu nabízí možnost získání až 50%ní slevy na odborné služby, které mohou zahrnovat např. poradenství v marketingu, personalistice, získávání finančních zdrojů, certifikaci, zavádění směrnic EU v ČR a dalších. Pro zájemce o podnikání a podnikatele ve fázi zakládání a zahájení podnikatelské činnosti může být poradenství zaměřeno např. na podnikatelské minimum, přípravu podnikatelského plánu, základy práva a účetnictví, základy finančního řízení podniku, získání finančních prostředků k podnikání. V rámci vzdělávacích služeb může zájemce o podnikání získat dotaci až 100% na první účast ve vzdělávacím programu zaměřeném na podnikání, začínající a ostatní MSP do výše 70 % uznatelných nákladů pro jednoho účastníka a vzdělávací aktivitu realizovanou v rámci definovaných okruhů vzdělávacích služeb. Podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány v našem zpravodaji a také na internetových stránkách společnosti www.rra.cz.
3MEZINÁRODNÍM SETKÁNÍ PODNIKATELŮ

V pátek 28. dubna 2006 v době od 9:45 do 15 hod. proběhne v žitavské Aule setkání podnikatelů, kterého se zúčastní firmy z Německa, Česka a Slovenska zastupující oblasti strojírenství, zpracování kovů, elektrotechniku, techniku plastů, textilní průmysl a zpracování dřeva.
Akce má formu obchodně-kontraktační (celkem 5 hodin využitelných pro bilaterální jednání firem) a prezentační (účastníci mají k dispozici zázemí pro vlastní propagaci).
Více informací zde.
4BULLETIN EIC PODNIKATELSKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Bulletin EIC - pravidelný čtrnáctideník (aktuálně ve 3 a 4/2006 vydání) jehož obliba neustále roste - je přehledem podnikatelských příležitostí zahraničních výrobců a dodavatelů jež nabízejí či poptávají výrobky a služby. Kontakty na jednotlivé podnikatelské subjekty poskytují všechny EIC - Euro Info Centra po celé České republice. Bulletin je vhodnou příležitostí a zdrojem informací k navázání kontaktů místních podnikatelů se zahraničními, proto bychom uvítali jeho další propagaci formou umístění odkazu nebo přímo bulletinu na webových stránkách měst a obcí, tak aby k tomuto zdroji informací mělo přístup šioké spektrum podnikatelů. Aktuální a dřívější vydání naleznete na našich stránkách.
5RRA ÚK, A.S. POSKYTUJE TECHNICKOU PODPORU PŘI ZAKLÁDÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

Jednou z mnoha služeb, které Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje poskytuje, je technická podpora (zakladatelská smlouva, stanovy, registrace) a facilitace procesu zakládání dobrovolných svazků obcí a tzv. Místních akčních skupin.
Jaké jsou nejčastější důvody založení mikroregionu? Především usnadnění vzájemné spolupráce mezi obcemi při řešení problémů týkajících se ochrany životního prostředí, vybavenosti dopravní a technickou infrastrukturou, optimálního a ekologického využití stávajících energetických zdrojů, v neposlední řadě pak koordinovaná podpora rozvoje cestovního ruchu. Sdružení sil a spolupráce v rámci Místních akčních skupin je základní podmínkou pro čerpání finančních prostředků z iniciativy LEADER.
6NA OPRAVU PANELOVÝCH DOMŮ BUDE PŘISPÍVAT STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Vláda na svém jednání přijala návrh nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) z dílny Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Formou dotace bude SFRB krýt část nákladů spojených s odstraňováním havarijních stavů na panelových domech. Více zde.
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2005 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET