19.01. 2006 č.12
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1OBJASNĚNÍ TERMÍNŮ ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ SEVEROZÁPAD

Vážení zájemci o Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu, z důvodu nejasností, které se v poslední době objevují jsme se rozhodli seznámit Vás s podrobnostmi, které pomohou k vyjasnění rozdílu mezi Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu a Státní program rozvoje regionu Severozápad ... více zde.
2PROGRAM OBNOVY VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE 2006

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby a veřejných prostranství
V roce 2006 budou podporovány:
 • školská zařízení (školy, školky, školní tělocvičny, školní jídelny apod.)
 • hasičské zbrojnice
 • sakrální stavby
2. Chodníky a místní komunikace
V rámci této oblasti podpory mohou být realizovány opravy i výstavba chodníků a místních komunikací v současně zastavěném území obce, s výjimkou nových rozvojových lokalit a bude podporováno zpracování projektové dokumentace, výstavba či značení cyklotras a cyklostezek.

3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Opatření je zaměřeno na podporu místních aktivit, které přispívají ke zlepšení čistoty a vzhledu zeleně, vodních toků a ploch, k posílení jejich krajinotvorné funkce. Podporovány budou i projekty řešící nakládání s odpady - jejich odstraňování, využívání a skládkování. Žádost může být podána pouze pokud má obec schválený územní plán obce nebo urbanistickou studii a není s tímto dokumentem v rozporu.

4. Integrované projekty venkovských mikroregionů
Tato oblast podpory má sloužit k rozvoji spolupráce obcí v rámci mikroregionů. Projekty musí vycházet ze schválené strategie rozvoje mikroregionu.

Minimální výše dotace - 25 000,-Kč
Maximální výše dotace Oblast podpory 1 - 3 - 300 000,- Kč
Maximální výše dotace Oblast podpory 4 - 1 000 000,- Kč
ale max. 300 tis./1 zapojenou obec

Oblast podpory 1 Intenzita podpory u obcí do 999 obyvatel max. 65%
Oblast podpory 1 Intenzita podpory u obcí 1000 a více obyvatel max. 50%
Oblast podpory 2 Intenzita podpory u obcí do 499 obyvatel max 50%
Oblast podpory 2 Intenzita podpory u obcí 500 a víc obyvatel 30%
Oblast podpory 3 a 4 Intenzita podpory max 65%

Místo doručení žádostí o podporu je podatelna Krajského úřadu Ústeckého kraje. Žádost musí být doručena nejpozději do 10.2.2006 do 14.00 hodin. Podrobnější informace o vyhlášeném programu doporučujeme prostudovat na www stránkách Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.cz/vismo5/dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018&id=929598&p1=84858
3PROGRAM NA ZÁCHRANU A OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK ÚSTECKÉHO KRAJE

Cílem programu je především:
 • záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek
 • kompenzace omezení vlastnického práva majitelů při zvýšených nákladech na opravy kulturních památek v Ústeckém kraji, plynoucích z vykonatelných závazných stanovisek dle § 14 odst. 1 nebo rozhodnutích dle § 10 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů orgánů státní památkové péče,
 • zachování kulturně - historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních památek;
Minimální výše poskytované dotace v rámci Programu činí 50 tis. Kč na jednu realizovanou akci podanou v jednom kalendářním roce. Podrobnější informace naleznete zde.
4PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2006

Dotační titul č. 1: Management EVVO v kraji a rozvoj průřezových aktivit EVVO
1.1. Podpora získávání prostředků na realizaci EVVO z vnějších zdrojů (např. příprava projektů a žádostí o podporu realizace EVVO z vnějších zdrojů,… ).
1.2. Podpora zajištění vlastních zdrojů k realizace programů EVVO podporovaných z jiných vnějších zdrojů (finanční spoluúčast kraje na realizaci významných projektů EVVO při čerpání podpůrných prostředků z vnějších zdrojů)

Dotační titul č. 2: Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních
2.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje
2.2. Podpora aktivní role škol při vytváření mimoškolních aktivit s environmentální tématikou (vlastní programy a projekty škol)
2.3. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery s přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů EU či partnerských států pro společné projekty zaměřené na ochranu přírody, její zpřístupnění a propagaci, na zlepšování stavu životního prostředí naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje.

Dotační titul č. 3: Rozvoj EVVO v oblasti NNO a zapojování veřejnosti
3.1. Podpora programů realizovaných za účelem naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje, především v oblasti nakládání s odpady, jejich třídění a využití, realizovaných středisky ekologické výchovy, neziskovými organizacemi, zájmovými sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými organizacemi (semináře, kurzy, diskusní programy, konkrétní akce)
3.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (Den Země, Světový den vody, Ukliďme svět, Otevírání studánek)

Dotační titul č. 4: Rozvoj projektů EVVO
4.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO určených k ochraně přírody, životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje se zaměřením na budování a péče o naučné stezky, obnovu studánek a revitalizaci vodních toků, záchranné stanice pro hendikepované živočichy a záchranné programy pro ohrožené živočichy.

Úplné znění zde: Program rozvoje ekologické výchovy,vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2006.
5PROGRAM PODPORY SMĚRŮ ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVSKÝCH OBLASTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI NA ROK 2006

Dotační titul č. 1: Management zemědělské informovanosti a rozvoj zemědělské spolkové činnosti
Dotační titul je v souladu s článkem 14 Směrnice
1.1. Podpora zajišťování cílené informovanosti zemědělské veřejnosti v oblasti nejnovějších poznatků, zemědělského marketingu, včetně zajišťování pomoci žadatelům při zpracování žádostí o podporu na realizaci opatření zlepšení efektivity zemědělské výroby z vnějších a národních zdrojů.
1.2. Podpora rozšířených funkcí zemědělských odbytových družstev pro zemědělce a zemědělské společnosti se sídlem v Ústeckém kraji, zakládání jejich středisek v Ústeckém kraji a pořádání odborných seminářů, porad a kurzů

Dotační titul č.2: Propagace zemědělství Ústeckého kraje
Dotační titul je v souladu s článkem 14 Směrnice.
2.1. Podpora soutěží, vědecké činnosti a rozvoje iniciativy zemědělských programů škol a učebních oborů sítě školských zařízení na území Ústeckého kraje.
2.2. Podpora expozic zemědělských komodit reprezentujících zemědělství Ústeckého kraje a chovatelských přehlídek včetně navazujících přednášek a seminářů

Dotační titul č. 3: Podpora obnovy zemědělského majetku
Podpora poskytovaná z dotačního titulu 4 musí být v souladu s ustanoveními článku 4 Směrnice.
3.1. Podpora investic do nemovitého zemědělského majetku s cílem zajištění začleňování zemědělských nemovitostí do urbanismu venkovských oblastí Ústeckého kraje a zajišťování jejich udržitelného rozvoje (obnova střech, fasád, skladových kapacit, expozic zaměřených na ekologické zemědělství, ochranu půdy, vody a ovzduší)
3.2. Podpora obnovy chmelnic pro pěstování krajové odrůdy chmele na území Ústeckého kraje
3.3. Podpora zakládání rodinných včelích farem na území Ústeckého kraje
3.4. Podpora investic do místního zpracovatelského průmyslu pro zemědělce a společnosti zajišťující zemědělskou prvovýrobu se sídlem v Ústeckém kraji. Podporu podle tohoto dotačního programu lze poskytnout pouze za předpokladu zajištění souladu s ustanoveními článku 4 a článku 10 Směrnice.

Dotační titul č. 4: Podpora ozdravění volně žijící zvěře a včelstev v Ústeckém kraji
Dotační titul je v souladu s článkem 11 Směrnice.
4.1. Podpora opatření pro zlepšení zdravotního stavu volně žijící drobné a srnčí zvěře, včetně podpory proti parazitárních opatření.
4.2. Podpora ozdravění včelstev na území Ústeckého kraje.

Více o Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006 najdete na www stránkách Ústeckého kraje či pod tímto odkazem.
6BULLETIN EIC MOST

Oblíbený Bulletin podnikatelských příležitostí má své pokračování i v roce 2006, kdy bude vycházet jako 14 denník. Přehled aktuálních i starých čísel najdete zde.
7RRA ÚK A.S. JE REGIONÁLNÍM ZÁSTUPCEM FIRMY
ELEKTROWIN A.S.

RRA Úk a.s. je regionalnim zastupcem firmy ELEKTROWIN a.s. (www.elektrowin.cz) a nabizime konzultace k podpisu smlouvy ( s evidencí nebo bez evidence) na odstranovani elektroodpadu a to pro skupinu elektrozařízení 1., 2. a 6., tj. velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje.

Dotazy a další informace:
Kontakní osoba
Andreas Stefan
Tel: 476 206 538-206
Mobil: 602 409 660
8NEJÚPLNĚJŠÍ PŘEHLED INFORMACÍ O ÚSTECKÉM KRAJI NA HTTP://USTI.RISY.CZ/

Spuštěna nová verze Regionální informačního servisu Ústeckého kraje (RIS), který je zaměřen na oblast regionálního rozvoje pro potřeby nejširší veřejnosti i specifických uživatelů. RIS provozuje Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje (RRA UK) a Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s Ústeckým krajem.

RIS je zaměřen zejména na:
 • nejširší veřejnost i specifické uživatele, kteří pro svůj rozvoj potřebují informace o vnějších souvislostech uvažovaného projektu (územní dopad rozvojového záměru)
 • prezentaci vývojových trendů, celkových přehledů a výsledků vlastního šetření v oblastech, které nejsou standardně sledovány nebo v této formě dostupné na ČSÚ
 • prezentaci vybraných informací v porovnání za celou ČR
 • provázanou prezentaci informací z hlediska členění územního i tématického
 • využití dynamických výstupů z mapového serveru
 • využití datové provázanosti s IRIS
RIS najdete na www.rra.cz v záložce RIS či na http://www.risy.cz/index.php?pid=202&kraj=12.
9MINISTR VYŠEL VSTŘÍC OBCÍM A PRODLOUŽIL TERMÍN DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MMR

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek vyšel vstříc všem zájemcům o dotační tituly. Prodloužil termín pro předložení žádostí o dotace ze všech podprogramů, které spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, do 31. ledna 2006.
Zájemci o dotace mohou doručit své projekty na Ministerstvo pro místní rozvoj v období od 31. října 2005 do 31. ledna 2006 (původní termín byl 13. ledna 2006). Přehled dotačních titulů, podmínky a pokyny pro žadatele včetně průvodců pro vyplnění žádostí, jsou veřejně dostupné na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj: www.mmr.cz v sekci "Dotace". Kromě brzkého vyhlášení dotačních programů je velmi významným přínosem i snaha ministerstva o zjednodušení požadavků na žadatele a zejména pak zavedení opravné lhůty k nápravě formálních vad žádostí.
Detailnější informace o podmínkách výše uvedených dotačních titulů naleznete na internetových stránkách MMR. S přípravou žádosti Vám rádi pomohou a podrobné informace poskytnou pracovníci RC při RRA ÚK:

Libuše Kameníčková kamenickova(a)rra.cz 476 206 538 - 214
Jiří Polívka polivka(a)rra.cz 476 206 538 - 215
Tomáš Vacenovský vacenovsky(a)rra.cz 476 206 538 - 221
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2005 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET