Zpravodaj (1/2005)

Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

 

 

Dobrý den,

dovolujeme si Vám prostřednictvím našeho pravidelného zpravodaje zasílat aktuální informace využitelné pro správu a rozvoj Vaší obce.

Přejeme Vám i vašim občanům po všech stránkách úspěšný rok 2005.

 

 

Aktuální informace:         

1) Výzva k podávání žádostí o dotace na přípravu projektů obcí a venkovských mikroregionů pro SROP v rámci DT 7 Programu obnovy venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu v rámci dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova k předkládání projektů na přípravu projektů obcí a venkovských mikroregionů pro Společný regionální operační program.

V termínu do 31. ledna je možno podávat žádosti na kompletaci projektové dokumentace a zpracování žádosti a jejích příloh. Žadatelem dotačního titulu 7 Programu obovy venkova mohou být mikroregiony a uskupení obcí. Výše poskytnuté dotace může dosáhnout až 70% vynaložených nákladů. Projektové náměty, které mohou být díky tomuto programu rozvedeny do své finální podoby musí být z tématického okruhu těchto opatření SROP:

2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech – projekty obcí do 5000 obyvatel a projekty venkovských mikroregionů.

3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech – projekty ke zlepšení situace Romů a opuštěných dětí.

Dále lze požádat o dotaci na přípravu projektů, které budou následně realizovány prostřednictvím grantových schémat krajů:

1.1     Podpora podnikání ve vybraných regionech vymezených v Programovém dodatku ke SROP – projekty venkovských mikroregionů

3.2 Podpora sociální integrace v regionech – projekty ke zlepšení situace Romů a opuštěných dětí

4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch – podnikatelské projekty venkovských mikroregionů

Pro více informací o podmínkách programu můžete nahlédnout ve výzvě MMR, kterou zobrazíte poklepem na tento odkaz.

2) Výzva k podávání žádostí o dotace na přípravu projektů obcí do Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čecha Moravskoslezského regionu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo výzvu o novém Regionálním programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu. Jedná se o  program, který má 3 dotační tituly. Jeho cílem je podpora rozvoje infrastruktury malého a středního podnikání, snížení nezaměstnanosti a podpora záměrů rozvoje na úseku cestovního ruchu ve strukturálně postižených regionech a regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností severozápadních Čech a severní Moravy, u  dotačního titulu 3 (zaměřeném na tvorbu projektové dokumentace) i dalších regionů, jejichž projekty vyhovují  pro čerpání dle Cíle 1 - SROP. Program je zaměřen na města a obce.

Více informací můžete nalézt v zásadách programu zde.

3) Vyhlášení 1. kola výzvy GS 4.2.1

Pro podnikatele je v současné době vyhlášena výzva pro podporu projektů v tématické Podopatření SROP 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu. Výzvu vyhlásilo v rámci grantového schématu Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem je:

·         výstavba a obnova lázeňské infrastruktury

·         výstavba a obnova kongresových hotelů a center

·         rekonstrukce a obnova památek nadregionálního významu pro potřeby cestovního ruchu

·         rekonstrukce a obnova objektů a budov nadregionálního významu pro potřeby cestovního ruchu

·         výstavba a obnova sportovně rekreačních center národního a mezinárodního významu

·         rozšiřování portfolia hotelů a hotelových řetězců

·         výstavba a obnova infrastruktury pro mezinárodní filmové, divadelní a hudební festivaly

Minimální výše nákladů jedné akce je Kč 97 665 000,-- Nejvyšší možná dotace může být až 50 % těchto nákladů, maximálně však Kč 70 mil.

Více informací naleznete ve výzvě na tomto odkazu.

 

 

V případě, že bude některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

                                          

      Přejeme mnoho úspěchů 

 

                                                                                                          Váš projektový tým RRA ÚK

 

 

Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje, odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.