Zámek Děčín – kulturně společenské centrum

 

Zámek Děčín – kulturně společenské centrum

Odbor rozvoje, konkrétně Oddělení strategického rozvoje a projektů Magistrátu města Děčín navázalo spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Ústecké kraje, a.s. při realizaci projektů do ROP NUTS II Severozápad. Jedná se o dva projekty. Projekt „Zámek Děčín – kulturně společenské centrum“ bude žádat dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a jeho cíle a výstupy jsou směřovány do prioritní osy 1 Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.1 - Podpora rozvojových pólů regionu. Druhým projektem je „Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu ve městě“ Děčín. Žádost pro tento projekt bude zpracována do prioritní osy 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Výstupy projektu budou propagační a informační materiály (plán města a okolí, skládačka Děčín a okolí, informační brožura Děčín a okolí, reprezentativní kniha s velkoplošnými fotografiemi a přebalem Děčín a okolí, nástěnný kalendář s velkoplošnými fotografiemi, velkoplošný plakát Děčín a okolí, reprezentativní a upomínkové předměty) v celkové hodnotě do 5 milionů korun včetně medializační kampaně a propagace města na veletrzích v ČR ale i v zahraničí.

Odbor management projektů RRA ÚK pro Děčín zpracoval:

  • Projektový koncept pro jednání s Regionální radou Ústeckého kraje a pro informativní účely Magistrátu Děčína;
  • Studie proveditelnosti včetně analýzy nákladů a přínosů, která je nezbytným podkladem pro finanční a ekonomické vyhodnocení projektu a je povinnou přílohou žádosti o spolufinancování;
  • Zpracování oznámení pro kladné vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje a Správy CHKO Českého středohoří k případnému vlivu projektu na životní prostředí a soustavu NATURA 2000 Správy CHKO Českého středohoří;
  • Projektový list, který je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Děčín;
  • Zpracování žádosti pro podání projektu do ROP NUTS II Severozápad.

Realizace stavební části projektu „Zámek Děčín – kulturně společenské centrum“ včetně výběrového řízení je plánována na 34 měsíců. Zahájení stavby závisí na vyhlášení výzvy a akceptaci žádosti v ROPu NUTS II Severozápad. Náklady dosahují 160 milionů korun.

V investiční etapě projektu budou provedeny tyto stavební práce:

  • Rozšíření výstavních prostor/galerie/zámecké expozice a rozšíření prohlídkových okruhů (jihozápadní část jižního křídla - přízemí, 1.suterén, 3.suterén + úpravy půdního prostoru a střechy včetně příslušenství);
  • Vybudování kulturně společenského centra – reprezentační víceúčelový sál s příslušenstvím a kapacitou 250 míst (jihovýchodní část jižního křídla – přízemí bez restaurace a jejího příslušenství, které není součástí projektu, 1. suterén, 2.suterén + 1.patro, úpravy půdního prostoru a střechy včetně příslušenství).

Zámek leží v samém středu města Děčín nad soutokem řek Labe a Ploučnice. Patří mezi největší a historicky nejvýznamnější objekty svého druhu v Čechách. Po několika přestavbách dospěl do podoby barokně-klasicistního zámku. K významnější proměně sídla došlo ve 2. pol. 16. stol., kdy byl zámek v držení saského rodu rytířů z Bünau, kteří dolní hrad postupně přestavěli na renesanční zámek. Horní hrad si ovšem podržel svůj středověký charakter. Těmito úpravami ovšem nebyl dotčen pevnostní charakter sídla. Díky pozdějším přestavbám se z gotické a renesanční podoby hradu dochovalo jen několik drobných fragmentů.

Současná podoba zámku je dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein, který držel děčínské panství v letech 1628-1932. Thunové nechali zámek celkem dvakrát přestavět. První přestavba, barokní, je spojena se jménem Maxmiliána z Thun-Hohenstein, císařského vyslance a diplomata. Byla vedena snahou posílit reprezentační funkci objektu. Tento dojem vytvářela především impozantní přístupová cesta, tzv. Dlouhá jízda, přestavěné vstupní křídlo, okrasné zahrady či nový zámecký Kostel Povýšení sv. Kříže, který byl původně spojen krytou chodbou se zámkem. Nacházela se zde také rozsáhlá knihovna s cennými rukopisy, obrazárna a řada dalších sbírek.

V současnosti je opravena zhruba polovina zámeckého jádra. Východní křídlo slouží jako pobočka Oblastního muzea Děčín (výstavy umělců z Děčína, zámecká zbrojnice zdobena původními freskami a dřevěným stropem a Maxmiliánova zámecká konírna, která je nejhodnotnější místností ), severní křídlo využívá Státní okresní archiv.

 

Přílohy:

...............................................................................

 

http://www.zamekdecin.cz/ 

 

06.02.2011 12:25

Zastupujeme: