Vznikne nový klastr v Ústeckém kraji ?

Vznikne nový klastr v Ústeckém kraji ?


Aktualita vydána dne: 1. 8. 2006

Z podnětu firem z Ústeckého kraje, které se zabývají prodejem stavebních materiálů, vznikla iniciativa k založení klastru firem zabývajících se výzkumem, výrobou a prodejem stavebních materiálů s názvem Stavební materiály.

Tuto iniciativu podpořila svým usnesením z 12. 7. 2006 Rada Ústeckého kraje a položila tak základ k získání podpory pro další rozvoj tohoto odvětví v Ústeckém kraji.

Klastr je soubor navzájem propojených společností, které se zabývají výrobou, obchodem a službami v příbuzných oborech a přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem spolupracují, takže vznikne potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Záměrem klastru je podporovat vzájemnou spolupráci členů klastru na společných projektech v oblasti výzkumu a vývoje, nákupu a prodeje, společné propagace, průzkumu trhů a konkurence, zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců firem sdružených v klastru. Dalším, neméně důležitým záměrem klastru, je rozšířit spolupráci s výzkumnými organizacemi a institucemi terciárního vzdělávání s cílem zvýšit konkurenceschopnost, inovace a ekonomický růst členů klastru.

Zpracováním projektu vyhledávání vhodných firem pro tento klastr a předběžné analýzy ekonomiky oboru stavebních materiálů byla pověřena Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Projekt bude součástí žádosti, která bude předložena do Programu Klastry, který je jedním z programů Operačního programu průmysl a podnikání. O členství v budoucím klastru již projevilo zájem dostatečné množství malých a středních firem z Ústeckého kraje, které prodávají nebo vyrábějí stavební materiály. Předběžný zájem o klastr vyjádřily i instituce terciárního vzdělávání a výzkumné organizace, bez jejichž účasti se klastr neobejde.

Cílem navrženého klastru Stavební materiály je podpora aktivit průmyslu Ústeckého kraje v oblasti stavebních materiálů, včetně aktivit inovačních při vývoji, výrobě a prodeji. Potenciál navrženého klastru spočívá v rozvoji využití surovinové základny Ústeckého kraje, využití místních materiálů, včetně odpadních, iniciaci výzkumu a výroby geopolymerů v Ústeckém kraji, intenzifikace marketingových opatření pro prodej tradičních i inovovaných stavebních materiálů. Využití tohoto potenciálu povede k inovačnímu chování firem v oboru a zvýšení exportu.

Jak je zmíněno výše, v přípravné fázi založení klastru byla podchycena iniciativa velkoobchodů stavebnin o založení volného sdružení za účelem zvýšení efektivity prodeje stavebnin. Tento jejich záměr byl doplněn o výrobce stavebních materiálů a dále o vysoké školy a výzkumné ústavy, zabývající se výzkumem stavebních hmot. Velmi perspektivní se jeví oblast vývoje geopolymerů, kde mohou vznikat nové hmoty na přírodní bázi, s využitím surovinové základny na území Ústeckého kraje, především odpadních hmot. Jedná se hlavně o popílky, strusky, jíly apod., přičemž dochází k významnému snížení zatížení životního prostředí především omezením využívání cementu, který patří celosvětově k největšímu ekologickému zatížení. Vzhledem k této skutečnosti se jeví umístění klastru v Ústeckém kraji jako velmi perspektivní, jak s hledem na značné zásoby těchto odpadních materiálů, tak i potenciálu k zakládání malých a středních podniků a tvorbě pracovních míst. V případě úspěšného řešení převodu materiálů z oblasti výzkumu do praxe představují geopolymery také značný exportní potenciál.

Jedním z postupných kroků bude navázání kontaktu a spolupráce s Českou rozvojovou agenturou, která se problematikou zabývá.

Projekt založení klastru Stavební materiály je na počátku. Nezbývá, než mu v zájmu rozvoje podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji popřát úspěch.

Nahoru>

01.08.2006 00:00

Zastupujeme: