SUPORT

SUPORT

SUPORT

Výběrová řízení

Vybavení projektu SUPORT výpočetní a kancelářskou technikou - VÝSLEDEK zde.

Zajištění překladů a tlumočení pro projekt SUPORT - VÝSLEDEK zde.

Popis projektu

Projekt SUPORT má v Akci 2 za cíl vytvořit model systémové podpory vzdělávání a reintegrace na trh práce znevýhodněné skupiny žen, pečujících o děti do 15 let věku. Podpora je zaměřena na oblast propojení neformálního a formálního vzdělávacího systému České republiky. Pro tento účel bude vytvářeno regionální rozvojové partnerství složené:

  • ze vzdělávacích center, které standardně realizují středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Pro cílovou skupinu žen bude vzdělávací centrum poskytovat, mimo možnost studovat, vzdělávací podporu formou modulových kurzů v oblasti jazykové přípravy, informační a komunikační technologie, administrativy, účetnictví a přípravy na podnikání nebo samostatné výdělečnou činnost,
  • z rodinných center, které budou poskytovat cílové skupině informační servis a prostorem pro realizaci všeobecné části vzdělávání, setkávání matek s dětmi a sumarizaci podnětů k průběhu projektu. V průběhu projektu budou rodinná centra prostředníkem pro komunikaci primární cílové skupiny s řídícím, koordinačním a vzdělávacím,
  • poradenského centra, které zajistí individuální projednání kariérních nebo profesních ambicí žen z cílové skupiny a navrhne jim možné způsoby řešení v rámci projektu SUPORT. Poradenské centrum bude spolupracovat s úřady práce a okresními hospodářským komorami při realizaci reintegračních kurzů pro cílovou skupinu,
  • koordinačního centra, které bude koordinovat činnost partnerů rozvojového partnerství na úrovni vnitřního monitoringu. V rámci projektu SUPORT bude spolupracovat s obcemi, které by mohly po skončení projektu převzít jeho úlohu. V případě pilotních ověření bude koordinační centrum zajišťovat podklady pro čerpání přímé podpory cílové skupiny,
  • řídícího centra pro řízení celého rozvojového partnerství, zajištění mezinárodní spolupráce a garance za diseminaci problematiky projektu a finalizaci výstupů z projektu SUPORT.

Vzhledem k inovativnosti řešení propojení formálního a neformálního vzdělávání a hledání cest k reintegraci skupiny žen pečujících o děti do 15 let věku na trh práce proběhne v rámci projektu SUPORT pilotní ověření reintegračních kurzů a kurzů podpory všeobecného, středoškolského a bakalářského studia.

V Akci 3 bude projekt SUPORT v rámci prezentace záměrů a výsledků projektu SUPORT diseminován program Iniciativy EQUAL, problematika snižování rozdílů mezi uplatněním mužů a žen a podpora celoživotního vzdělávání umožňující reintegraci na trh práce.

Členové rozvojového partnerství PROJEKTU SUPORT

Předkladatel projektu
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Č. V PROJEKTU
1 Obchodní akademie, Chomutov
2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - studijní středisko Most
3 ASISTA, s.r.o., Most
4 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči
5 Západočeská univerzita v Plzni
6 Okresní hospodářská komora v Mostě
7 Okresní hospodářská komora v Chomutově
8 Úřad práce v Chomutově
9 Úřad práce v Mostě
10 Oblastní charita Most (Most - Osek)
11 Mania, o.s., Chomutov
12 Rodiče a děti Kadaně (RADKA), o.s., Kadaň
13 Město Chomutov
14 Město Most
15 Město Kadaň

Harmonogram schůzek Koordinačního výboru

 

Suport Bulletin

 

Tisková zpráva

 

Více o realizaci projektu se dozvíte na těchto stránkách zde.

 

Logo EU ESF
Zastupujeme: