Strategie investičních příležitostí v Ústeckém kraji

 

Strategie investičních příležitostí v Ústeckém kraji

Koncepční dokument Ústeckého kraje má za úkol zvýšit atraktivitu kraje pro investory především díky vypracování ucelené nabídky lokalit, do nichž je vhodné situovat investiční záměry. Díky nabídce průmyslových zón, nevyužívaných objektů (tzv. brownfields), své výhodné poloze na transevropském koridoru a kapacitě lidských zdrojů má Ústecký kraj potenciál stát se atraktivním regionem pro domácí i zahraniční investice.

Strategie vychází ze zmapování silných a slabých stránek kraje a z potenciálu jednotlivých lokalit. Následuje vytipování vhodných investorů a tvorba komplexních strategií k jejich oslovení a přilákání do regionu. Nové investice posílí ekonomiku kraje a přispějí k tvorbě pracovních míst.

06.02.2011 13:06

Zastupujeme: