Služby

Služby

Služby

Dotační management - zprostředkování přístupu k tuzemským i zahraničním finančním zdrojům - příprava, koordinace a realizace rozvojových projektů

 • zpracování auditu dotačních příležitostí
 • průběžný monitoring dotačních příležitostí
 • výběr výhodného dotačního titulu pro daný projekt
 • poradenství při přípravě žádosti o finanční podporu
 • zpracování kompletních žádostí o dotaci včetně povinných příloh (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit Analýza, finanční výkazy, finanční analýza, logický rámec, soulad projektu s rozvojovými strategiemi, žádost o vyjádření k potřebě EIA, atd.)
 • příprava a realizace výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle pravidel konkrétních dotačních programů
 • zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory
 • zpracování průběžných a závěrečných zpráv
 • vyúčtování a audit dotace
 • poradenský servis při čerpání dotace a realizaci projektů

Zpracování rozvojových dokumentů - analýz, strategií, průzkumů, programů, plánů, studií, prognóz atd.

 • zpracování průzkumných socioekonomických analýz
 • zpracování územně plánovací dokumentace ve smyslu zákona 50/76 Sb. a jeho novelizací
 • tvorba rozvojových strategií, koncepcí, programů a plánů pro veřejný i soukromý sektor (strategické plány měst, mikroregionu, Místních akčních skupin, Komunitní plány sociálních služeb, Odvětvové rozvojové koncepce, atd.)
 • zpracování studií proveditelnosti, analýz nákladů a výnosů (povinných příloh k žádostem o dotaci ze Strukturálních fondů EU)
 • vypracování posudků vlivu projektů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
 • posouzení sociálních, ekonomických a ekologických vlivů projektů na dotčenou lokalitu a okolní území

Sběr, analýza a prezentace dat a informací v rámci Regionálního informačního servisu

 • sběr dat a informací a jejich číselné, grafické a geografické zpracování dle Vašeho zadání
 • návrhy propagačních a prezentačních materiálů včetně jejich realizace
 • terénní šetření a průzkumy
 • realizace vzdělávacích aktivit v oblasti regionálního rozvoje, evropské integrace a v oblasti projektového řízení
 • regionální marketing (propagace a prezentace kraje)

Poradenství v oblasti rozvoje podnikání

 • zpracování podnikatelských záměrů
 • informace a odborný doprovod při zahájení Vašeho podnikání
 • technickou a organizační podporu při rozšíření Vašich podnikatelských aktivit
 • odborný doprovod při obchodních jednáních
 • široký odborný servis českým i zahraničním investorům
 • informace a poradenství pro přípravu a realizaci inovačních záměrů jako zastoupení Asociace inovačního podnikání ČR
 • komplexní služby investorům

Další podrobné informace o nabízených službách

 • RIS - Regionální informační servis
Zastupujeme: