ROHSAB

ROHSAB

ROHSAB

Cíl3/Ziel3 Projekt ROHSAB: Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí - Přeshraniční registr nerostných surovin

Popis projektu

Nerostné suroviny získávají v globální soutěži (konkurenci) stále větší strategický význam. Zásobování nerostnými surovinami náleží k základním prvkům každého národního hospodářství, ne vždy podléhá principům nabídky a poptávky. Kromě toho vedou rozdílné geologické dispozice k přirozenému nedostatku, kterému lze čelit jen pomocí zvýšené výzkumné činnosti.

Na základě nejnovějšího prohlášení k Iniciativě v oblasti nerostných surovin1 „Zajištění zásobování Evropy statky nezbytnými pro rozvoj a zaměstnanost“ zveřejněného Evropskou komisí „může závislost na dovozu u technologicky vysoce náročných kovů stran jejich hospodářského významu a rizik spojených s jejich zajišťováním být považována dokonce za kritickou“.

Na základě tohoto stanoviska získávají domácí zdroje pro evropská národní hospodářství stále větší význam. S tím souvisí také recyklace, zvýšená materiálová účinnost, především však nové otevření známých nebo cílené zjišťování neznámých nalezišť. Novému otevírání a odkrývání nových ložisek mohou v současnosti / budoucnosti stát v cestě problémy spojené s politickou prosaditelností hornických projektů. Zajišťování surovin však vyžaduje dlouhodobá rozhodnutí při plánování. V této souvislosti získává na významu ochrana selektivně hodnocených vykázaných nalezišť surovin před budoucím naddimenzionálním plánováním. Ne každé naleziště musí vést k odkrývce, ale i tak získávají až dosud nedobývaná naleziště surovin s rostoucími cenami na významu, zde především u významu strategických zdrojů.

Doba realizace: 1 rok

Zařazení projektové žádosti: Prioritní osa 2 – Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu / Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur.

Společné financování: - společné: akce, návštěvy lokalit, pracovní schůzky, internetové výstupy, putovní výstava

Pozn.: Náklady na přípravu projektu budou evaluovány s registrací a stanoveny ve výši max. 5 % celkové částky.

V projektu se jedná především o personálně intenzivní rešeršní činnost a sestavování i analýzu a výklad informací. Dále je pak u převážné části projektových prostředků uvažováno s „duševní prací“ s ohledem na vytváření učebních a projektových aktivit. Následují návštěvy lokalit a společná zasedání s výměnou odborníků. Oproti tomu je pak – relativně - nízký podíl věcných nákladů, taktéž jsou nízké náklady na zajištění dat (volný přístup do archívu).

Rozsah úkolů:
1. Přeshraniční katastr nerostných surovin Sasko-Česko
2. Profily vybraných nalezišť (lokalit)
3. Předběžná studie proveditelnosti k vybraným nalezištím
4. Informace k územně plánovacímu zařazení nalezišť
5. Senzibilizační opatření: Mezinárodní internetový portál nerostných surovin, Výměna odborných pracovníků, Společná odborná fóra a výstavy v Sasku a Česku, Doprovodná brožura k akcím a výstavám.

Partneři projektu

Vedoucí partner:
Lead Partner: Geokompetenzzentrum Freiberg e.V., Burgstr. 19, D-09599 Freiberg

ve spolupráci se Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, August-Böckstiegel-Straße 1; D-01326 Dresden (Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii)

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, CZ-400 02 Ústí nad Labem

Česká geologická služba, Klárov 3, CZ-118 21 Praha 1

Kontakt

Dr. Wolfgang Reimer, www.gkz-ev.de, Tel: 0049/3731-7737 15, Fax: 0049/3731-7737 16, Email: wolfgang.reimer@gkz-ev.de

Ke stažení

Nahoru>

Zastupujeme: