Regionální Odpadové Centrum Ústeckého kraje

Regionální Odpadové Centrum Ústeckého kraje

Regionální Odpadové Centrum Ústeckého kraje

 

Projekt Regionálního odpadového centra Ústeckého kraje (ROC) vznikl jako výsledek spojeného úsilí řady významných institucí Ústeckého kraje pod vedením Severočeského sdružení obcí (SESO) i zahraničního partnera, Provincie Jižní Holandsko, který má s činností podobných center v Nizozemí i dalších zemích EU dobré zkušenosti.. Více než dva roky (od r. 1999 - 2002) se zpracovával první rozvojový dokument Ústeckého kraje v oblasti životního prostředí, kterým byla Koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje (KOH). Prioritou KOH je vytvoření specializované instituce ROC, které bude zajišťovat realizaci závěrů KOH a pomáhat při zpracování jednotlivých plánů odpadového hospodářství (POH) ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadovém hospodářství v aktuálním znění. Ministr životního prostředí ČR svým rozhodnutím č. 09780042 ze dne 28.6.2002 schválil žádost SESO na vytvoření ROC při RRA ÚK, která zpracovávala KOH. Schválený plán práce obsahoval jednotlivé postupové kroky realizace ROC, včetně technické pomoci systému OH v důsledku pokračující reformy státní strávy. Termín realizace projektu ROC byl schválen na období 05/2002 až 07/2003. Smluvním partnerem pro ministerstvo ŽP bylo SESO, provozovatelem Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a odborným orgánem a koordinátorem Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) při Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M. Praha a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Nejvýznamnější výstupy v průběhu realizace ROC:
  • Matematický model v prostředí GIS pro územní působnost kapacit pro odstraňování odpadů (kompostárny, skládky, spalovny, sběrné dvory a recyklační zařízení).
  • Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství - seminář pro veřejnou správu, který proběhl dne 2.10.2002 na Krajském úřadě Ústeckého kraje.
  • Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství - CD ROM obsahující související právní normy a základní informace o obcích s rozšířenou působností, které vznikly na území kraje. CD ROM obdrželo všech 354 obcí v Ústeckém kraji (přímo na semináři nebo poštou).
  • Propagace a prezentace ROC na řadě krajských i národních konferencích a na Internetu.
  • Technická pomoc MŽP při přípravě POH ČR.
  • Studie proveditelnosti třídění biologicky rozložitelného odpadu - dílčí studie pro POH Ústeckého kraje.
  • Analýza využívání stavebních odpadů, odpadů z těžby a energetických odpadů a predikce poptávky po jejich využití - dílčí studie pro POH Ústeckého kraje.
  • Databáze projektů financovaných SFŽP ČR na území Ústeckého kraje v prostředí GIS.
  • Regionální odpadové centrum Ústeckého kraje - seminář pro veřejnou správu a podnikatele, který proběhl dne 20.6.2003 na Krajském úřadě Ústeckého kraje.
  • Odpadové hospodářství - Ústecký kraj - CD ROM obsahující shrnutí informací získaných v projektu ROC o systému OH a Ústeckém kraji z pohledu odpadů. Celkem 500 ks určených pro veřejnou zprávu a podnikatelský sektor v kraji.

Určitým omezením činnosti ROC bylo zdržení s přípravou POH ČR, který byl vládou schválen k 1.7.2003, tedy po ukončení projektu ROC.

Zastupujeme: