RATIO - Regional Actions To Innovative Operational Programmes

RATIO - video z realizace projektu

RATIO NEWSLETTER 04

RATIO NEWSLETTER 03

RATIO NEWSLETTER 02

RATIO NEWSLETTER 01

RATIO - Regional Actions  To Innovative Operational Programmes

V současné situaci v evropských zemích, malé a střední podniky vzdálené od metropolitních oblastí, musí zajistit vlastní růst, nebo dokonce alespoň vlastní přežít. Zlepšení jejich inovační kapacity je zásadní pro podporu rozvoje regionální ekonomiky a zabránění vylidňování venkova. Pomoc venkovským malým a středním podnikům konsolidovat se k překonání překážek jejich růstu a dosažení konkurenceschopnosti, je výzvou pro regionální inovační politiky. Mezi zábrany lze zařadit  geografickou izolaci (vzdálené a nízko zalidněné oblasti), nedostatečnou infrastrukturu, nedostatečný rozsah výroby, vzácné příležitosti ke spolupráci a kritický nedostatek odborných znalostí informačních a komunikačních technologií. Ke zvýšení tvorby inovací k dosažení růstu produktivity a udržitelnosti venkovských malých a středních podniků jsou zapotřebí rychlejší širokopásmové komunikační kanály a pokročilá znalost informačních a komunikačních technologií. RATIO má za cíl identifikovat inovační potenciál těchto společností a pomoci jim umožnit růst a expandovat svou činnost prostřednictvím učebního procesu k zavádění a řízení inovací To má být provedeno vytvořením efektivní výměny zkušeností s podporou klastrových spoluprací, mezinárodních spoluprací, sítí a klastrů. Tato výměna zkušeností mezi regionálními činiteli bude následovat převodem osvědčených praxí do regionálních programů.

Projekt RATIO je zařazen do programu Interreg Europe, Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, s konkrétním cílem - zlepšit podmínky získání inovace. Proto tento projekt přispěje k posílení kultury inovací v regionu posílením inovačních ekosystémů, kdy hráči (regionální a místní orgány a inovační partneři) a zainteresované strany (sdružení podniků, akademická sféra, regionální orgány) mohou pracovat společně dle Akčního plánu na dosažení potřebné změny zásad, vedoucí ke konsolidaci inovačních firem ve venkovských oblastech.

V projektu je zapojeno 9 partnerů ze Španělska, SRN, ČR, Polska, Lotyšska, Portugalska, Itálie a Irska.


Project summary

In the current European context, SMEs located far from urban areas meet the challenge not only to grow but also to survive. The improvement of their innovation capacity is essential to promote the regional economical development and to fight against rural exodus. By helping rural SMEs to consolidate themselves to overcome of the barriers to their growth and competitiveness is a challenge for the regional innovation policies. These barriers include geographic isolation (far from rural areas and low populated areas), lack of infrastructure, lack of scale, scarce joint working opportunities and critical lack of ICT expertise. Faster broadband and advanced ICT knowledge are needed to enhance the innovation delivery to reach and increase productivity and sustainability of rural SMEs. RATIO aims to identify the innovative potential of these companies and help them to grow and expand their activities through: a learning process to implement and manage innovation. This must be done by creating effective exchange of experiences in supporting cluster cooperation and international alliances, networks and clusters. This exchange of experiences among regional actors will be followed by the transfer of the lesson learnt to the regional programmes. The RATIO project is embedded in the Interreg Europe priority axis 1: Strengthening research, technological development and innovation, with the specific objective: improving innovation delivery policies. Thus, this project will contribute to reinforce the innovation culture in the region boosting innovative ecosystems where actors (regional and local authorities and innovation partners) and stakeholders (associations, academia, regional governments...) can work together in the Action plan to reach the needed policy change for the consolidation of innovative companies in non metropolitan areas.


 

00.00.0000 00:00

Zastupujeme: