RATIO - Regional Actions To Innovative Operational Programmes

RATIO - Regional Actions To Innovative Operational Programmes

V současné situaci v evropských zemích, malé a střední podniky vzdálené od metropolitních oblastí, musí zajistit vlastní růst, nebo dokonce alespoň vlastní přežít. Zlepšení jejich inovační kapacity je zásadní pro podporu rozvoje regionální ekonomiky a zabránění vylidňování venkova. Pomoc venkovským malým a středním podnikům konsolidovat se k překonání překážek jejich růstu a dosažení konkurenceschopnosti, je výzvou pro regionální inovační politiky. Mezi zábrany lze zařadit  geografickou izolaci (vzdálené a nízko zalidněné oblasti), nedostatečnou infrastrukturu, nedostatečný rozsah výroby, vzácné příležitosti ke spolupráci a kritický nedostatek odborných znalostí informačních a komunikačních technologií. Ke zvýšení tvorby inovací k dosažení růstu produktivity a udržitelnosti venkovských malých a středních podniků jsou zapotřebí rychlejší širokopásmové komunikační kanály a pokročilá znalost informačních a komunikačních technologií. RATIO má za cíl identifikovat inovační potenciál těchto společností a pomoci jim umožnit růst a expandovat svou činnost prostřednictvím učebního procesu k zavádění a řízení inovací To má být provedeno vytvořením efektivní výměny zkušeností s podporou klastrových spoluprací, mezinárodních spoluprací, sítí a klastrů. Tato výměna zkušeností mezi regionálními činiteli bude následovat převodem osvědčených praxí do regionálních programů.

Projekt RATIO je zařazen do programu Interreg Europe, Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, s konkrétním cílem - zlepšit podmínky získání inovace. Proto tento projekt přispěje k posílení kultury inovací v regionu posílením inovačních ekosystémů, kdy hráči (regionální a místní orgány a inovační partneři) a zainteresované strany (sdružení podniků, akademická sféra, regionální orgány) mohou pracovat společně dle Akčního plánu na dosažení potřebné změny zásad, vedoucí ke konsolidaci inovačních firem ve venkovských oblastech.

RATIO - 5. výzva, COVID

Po implementaci projektu RATIO v letech 2016 - 2020 získali partneři projektu v rámci 5. výzvy Interreg Europe souhlas k dalším aktivitám, které by společně hledaly řešení ke zmírnění dopadů krize COVID-19 na sektor malých a středních podniků ve venkovských oblastech.
Krize Covid-19 tvrdě zasáhla Evropu i svět. Pandemie Covid-19 a její omezení nejvíce zasáhla odvětví, jako je cestovní ruch, pohostinství, maloobchod, kulturní a kreativní průmysly, které mají přímý kontakt se zákazníky a publikem. Tato odvětví potřebují inovativní mechanismy, které jim pomohou zotavit se a přizpůsobit jejich podnikání těmto novým změnám (chování spotřebitelů, trendy na trhu, nové způsoby práce a komunikace, zdravotní omezení).

Přestože země přijala inovativní kroky, aby pomohla předejít krizi, poučit se z jiných regionů EU je skvělou příležitostí, jak pomoci malým a středním podnikům překonat krizi způsobenou pandemií a inovovat.

Do projektu je zapojeno celkem 8 partnerů ze Španělska, SRN, ČR, Polska, Lotyšska, Portugalska a Itálie.

Vedoucím partnerem je Aragonese Federation of Municipalities, Regions and Provinces (FAMCP) ze Španělska.


Doba implementace:    1. 10. 2021 – 31. 3. 2023

Celkový rozpočet:        287 057,50 EUR
Spolufinancování:          35 090,00 EUR

Kontaktní osoby:        Ing. Tomáš Tuček, Ing. Bohumil Bocian

tucek@rra.cz, +420 417 637 450

bocian@rra.cz, +420 417 637 448

Projekt RATIO je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím programu Interreg Europe.

Informace o projektu RATIO, jeho cílech, aktivitách a výstupech jsou k dispozici na

https://www.interregeurope.eu/ratio/
 

 

00.00.0000 00:00

Zastupujeme: