Program Ústeckého kraje - Podpora začínajících podnikatelů

Ústecký kraj dne 8. 3. 2023 vyhlásil dotační Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023.

Hlavním cílem Dotačního programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti Ústeckého kraje podporou rozvoje podnikatelského prostředí, zvyšování podnikatelské aktivity obyvatelstva, a tím vytvoření podmínek pro zvyšování hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu. Předmětem Dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů se sídlem v Ústeckém kraji v počáteční fázi podnikání prostřednictvím dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit.

Kdo může žádat:

Dotační program je určen pro malé začínající podnikatele, kteří:

- mají sídlo v Ústeckém kraji, jsou-li právnickými osobami,

- mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji, jsou-li fyzickými osobami,

- získali podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu (2023) nebo v roce předchozím (2022) a toto oprávnění získali poprvé.

Na co lze dotaci získat:

Z dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční náklady projektu, které vznikly nejdříve 1. 1. 2023. Tyto náklady musí přímo souviset s projektem a vzniknout v době jeho realizace, musí být prokazatelně vynaložené, uhrazené, podložené doklady a zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci. Náklady musí být vynaloženy efektivně, účelně a hospodárně.

Dotaci lze použít např. na pořízení strojů, zařízení a technologií, výpočetní techniky, softwaru, vybavení, nářadí, nástrojů, materiálu a dalších pracovních a výrobních prostředků, licencí a patentů; na technické zhodnocení stávajících strojů a strojních zařízení; na zajištění publicity (tvorba webových stránek, katalogu, propagačních materiálů apod.); na úhradu režijních a administrativních nákladů (max. ve výši 20 % z celkových uznatelných nákladů).

Výše a podíl dotace:

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000,- Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,- Kč. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu (30 % vlastní spolufinancování).

Termín výzvy:

10. 4. 2023 – 15. 5. 2023

Poskytovatel, program:

Ústecký kraj, Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023

Odkaz:

https://www.kr-ustecky.cz/dp-podpora-zacinajicich-podnikatelu-v-usteckem-kraji-pro-rok-2023/d-1775020/p1=275810

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Razáková,

Email: razakova.p@kr-ustecky.cz

Telefon: +420 475 657 167

 

21.04.2023 12:45

Zastupujeme: