Příprava projektů

Příprava projektů

Odbor Příprava projektů a rozvojových koncepcí

Hlavním oborem tohoto pracovního týmu jsou služby spojené s projektovým managementem především v přípravných fázích projektu. Druhou základnu činností tvoří zpracování komplexních rozvojových dokumentů měst a obcí či organizací. Příjemci služeb odboru jsou veřejné instituce i soukromý sektor, působící na území nejen Ústeckého kraje.

Žadatelé o dotační prostředky na různé projektové záměry jsou doprovázeni odbornými službami. Je jim poskytována kompletní asistenční péče - poradenské či konzultační služby. Velmi žádanou službou je však komplexní zpracování projektové dokumentace pro rozvojové programy ČR a EU včetně všech povinných příloh.

Klient je provázen doporučeními, jak projekt od počátku koncipovat, aby co nejvíce vyhověl pravidlům příslušného dotačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU, státních rozvojových programů či jiných zdrojů. Pro každý projekt je vytvářen speciální tým pracovníků RRA ÚK, který přináší potřebné zkušenosti a know-how, aby se projektový námět zcela přizpůsobil potřebám klienta a zároveň vyhověl podmínkám dotačního programu.

Odbor nabízí informace i bezplatně, a to zejména potenciálním žadatelům, kteří teprve formulují svůj projektový námět.

Další okruh poskytovaných služeb se váže k tvorbě strategických dokumentů. Rozvojové studie nejčastěji tvoří samosprávné územní celky a veřejnoprávní korporace hospodařící s veřejnými prostředky (např. kraje, města apod.). Rozvojový plán je totiž kvalifikovaným nástrojem pro systémové rozhodování. Trend plánování se uplatňuje na stále nižších úrovních. Existence takového dokumentu je totiž výhodou při předkládání žádosti o dotaci, proto se setkáváme se zájmem o tyto služby nejen od obcí a jejich svazků, ale také i od firem.

Činnost obnáší zejména zpracování analytických studií a průzkumů, které slouží jako podklad pro vytvoření samotného návrhu rozvoje měst, organizací či firem. Analytická data přinášejí komplexní vhled do problematiky rozvoje města. RRA ÚK působí v dalších procesech jako metodik plánování. Pracovníci facilitují jednání řídící skupiny a akčních týmů. Výsledek je na závěr zpracován do konečného rozvojového dokumentu.

Poskytované služby – příprava projektů

 • Monitoring informací souvisejících s vybraným dotačním zdrojem
 • Průběžné konzultace k prováděcí dokumentaci a pravidlům ROP
 • Zpracování žádosti v elektronickém prostředí, resp. na jiných předepsaných formulářích
 • Zpracování a zajištění povinných příloh žádosti (ekonomické hodnocení, stanoviska orgánů EIA a NATURA 2000 atd.)
 • Kompletace žádosti o dotaci a všech jejích povinných příloh
 • Kompletace dokladů požadovaných ke smlouvě o poskytnutí dotace
 • Podání žádosti o dotaci

Poskytované služby – tvorba koncepčních a rozvojových dokumentů

 • Asistence při organizačně technických činnostech plánovacích procesů
 • Analytická činnost (analýza prostředí, námětů, vyhodnocování získaných dat)
 • Dotazníkové šetření
 • Facilitace při profilaci problematických oblastí rozvoje
 • Facilitace při zpracování SWOT analýzy
 • Moderování jednání řídící skupiny a akčních týmů
 • Asistence při formulaci strategických cílů a opatření
 • Tvorba zásobníku projektů (včetně potenciálních dotačních titulů)
 • Veřejné projednání koncepčního dokumentu
 • Zpracování výstupních dokumentů:
  • Strategické plány, rozvojové strategie, koncepce, programy, komunitní plány sociálních služeb, odvětvové rozvojové koncepce
  • Průzkumné socioekonomické analýzy
  • Územně plánovací dokumentace ve smyslu zákona 50/76 Sb. a jeho novelizací
  • Zpracování studií proveditelnosti, analýz nákladů a výnosů
  • Posouzení sociálních, ekonomických a ekologických vlivů projektů na dotčenou lokalitu a okolní území
 • další činnosti a služby dle požadavků zadavatele

Nahoru>

Zastupujeme: