Popis a hlavní údaje Ústeckého kraje

Popis a hlavní údaje Ústeckého kraje

Popis a hlavní údaje Ústeckého kraje


O RIC
Ústeckého kraj
Odpadový atlas
ROC

Rozloha Ústeckého kraje je 5 334 km2. Kraj se nachází při západní hranici ČR, kde hraničí se SRN - spolkovou zemí Sasko. Poloha kraje je z dlouhodobého hlediska velice příznivá, zatím je však tento fakt oslabován skutečností, že sousedící oblastí je bývalá NDR. Území Ústeckého kraje je pro účely výkonu státní správy rozděleno na 16 administrativních území – obcí s rozšířenou působností. Okresní úřady ukončily svoji činnost k 31.12.2002, ale i nadále platí území okresu, které slouží pro statistické účely (hlavně proto, že je zde možné sledovat vývojové trendy).

Počet obyvatel činí 826 300 (k 31. 12. 2000). Průměrná hustota osídlení je přibližně 150 obyvatel na km2, což je v rámci ČR nad průměrem. Obyvatelstvo Ústeckého kraje je významně koncentrováno do pánevní oblasti, kde je hustota přes 300 obyvatel na km2 a je koncentrováno z více než 80 % do městských sídel. Naproti tomu v zemědělské oblasti s vyšším podílem menších sídel je průměrná hustota 76 obyvatel na km2. Pozice na hlavní evropské dopravní ose z Berlína přes Prahu na Vídeň (silniční i železniční koridor) a labská vodní cesta, představují do budoucnosti významné faktory pro hospodářský rozvoj Ústeckého kraje (alokace kapitálu, průmyslové i obchodní aktivity). Koncentrace průmyslu i obyvatelstva představují z hlediska ČR poměrně významný trh, dobře dostupný z Prahy i ze sousedního Saska. Významnou bariéru, jak přírodní tak sociální, představují Krušné hory. Velmi řídce osídlený horský pás na hranicích (hustota osídlení činí v horách 20-50 obyvatel/km2), kde nejsou lokalizovány téměř žádné hospodářské aktivity. Území je z velké části závislé na extenzivním zemědělství a na omezeném cestovním ruchu, tvoří bariéru zejména hospodářských, ale i sociálních a kulturních kontaktů. To je ještě posilováno omezeným počtem hraničních přechodů, nedostatkem turistické infrastruktury a občanské vybavenosti.

Zastupujeme: