OPVK - Aktuality

Aktuality OP VK


Aktualita vydána dne: 15. 03. 2011

Metodika přepočtu úvazku dle pravidla 1,5 úvazku

 

V souvislosti s častými dotazy příjemců k pravidlu uvedenému v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK: „Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,5 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr). Tato skutečnost je dokládána čestným prohlášením pracovníka buď jako součást pracovního výkazu, nebo samostatným prohlášením.“ , tzv. pravidlu 1,5 úvazku, vydal Řídící orgán OP VK oficiálního stanovisko a metodiku přepočtu úvazků zaměstnanců na projektu. 

V prvé řadě je nutné zmínit oprávněnost požadavku na dodržení limitu 1,5 úvazku – v OP VK je toto stanoveno nad rámec Zákoníku práce. Zákoník práce sice neomezuje počet úvazků jednoho pracovníka, ale pro řádné vykonávání činností lze předpokládat určité hranice. Je v kompetenci každého řídicího orgánu takovou nebo obdobnou podmínku stanovit a to specificky s ohledem na typ projektů a příjemců. V OP VK je stanovena záměrně tak, aby pracovní pozice vznikající v souvislosti s realizací projektů nebyly soustřeďovány jen u určité skupiny pracovníků, kde by se kumulovaly, ale aby příležitost zapojit se do realizace projektu OP VK byla dostupná větší skupině pracovníků a aby úvazky nebyly nadsazené a odpovídaly náročnosti. 

Každý realizátor projektu musí při podávání projektové žádosti zvážit, zda má k dispozici potřebný realizační tým pro realizaci projektu, pro který si podává žádost. V případě že kapacity nejsou dostačující, musí uvažovat i o tom, že rozšíří realizační tým o nového zaměstnance. 

Uvedené pravidlo musí být dodrženo po celou dobu realizace projektu. Fakticky se splnění posuzuje podle uzavřených smluv/dohod, nikoliv podle hodin vykázaných na pracovních výkazech jednotlivých pracovníků. Posuzují se úvazky pracovních poměrů a v případě DPČ a DPP se posuzuje období, na které je dohoda uzavřena a porovnává se s fondem pracovní doby za toto období. Výsledkem je určení průměrného měsíčního úvazku, který se pak sčítá za všechny pracovně právní vztahy. 

Příklady výpočtu jsou uvedeny v příloze s názvem Přepočet úvazků zaměstnance.xls. V případě, že bude zjištěno nedodržení pravidla, se nezpůsobilým stane jakýkoliv mzdový výdaj pracovníka za období, ve kterém k porušení došlo. V ojedinělých případech může nastat situace, že pracovně právní vztah nezačíná či nekončí přesně se začátkem/koncem měsíce. Potom se tato skutečnost musí zohlednit analogicky tak, aby případná nezpůsobilost výdaje byla vztažena jen na část měsíce, kdy fakticky k porušení došlo. 

Kontrolují se uzavřené smlouvy/dohody v rámci projektu a čestné prohlášení pracovníka, že je v souladu s tímto požadavkem (buď jako součást výkazu práce, nebo na samostatném dokumentu). 

Přílohy: http://www.msmt.cz/file/14786

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/metodika-prepoctu-uvazku-dle-pravidla-1-5-uvazku

15.03.2011 00:00

Zastupujeme: