OPVK - Aktuality

 

Aktuality OP VK


Aktualita vydána dne: 27. 02. 2011

Seminář pro žadatele o fin. podporu k příležitosti vyhlášení výzvy č. 28 k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání (v Praze)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá seminář k vyhlášené výzvě č. 28 k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá seminář k vyhlášené výzvě č. 28 k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. 

MŠMT
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
budova C, zasedací sál C 081

Dne: 7.3.2011

Čas konání: 10:00 – 14:00 hod. (registrace od 9:30 hod.) 

Registrace na seminář bude ukončena dne 4.3.2011 v 10:00hod. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminar-pro-zadatele-o-fin-podporu-k-prilezitosti-vyhlaseni-6

AVÍZO: Vysokým školám – žadatelům v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) oznamuje vysokým školám - žadatelům v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, že v průběhu měsíce března bude vyhlášena průběžná výzva zaměřená na zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na vysokých školách. Výzva bude zaměřena na zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na vysokých školách pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), a to optimalizací podmínek umožňujících jejich studium včetně zajištění podpůrných služeb ze strany vysokých škol. 

Za každou vysokou školu bude moci být podán pouze jeden projekt, který bude systémově řešit téma studentů se SVP napříč všemi složkami vysoké školy. 

Výzva bude obsahovat povinné a doplňkové aktivity. Žadatelé si budou volit minimálně jednu z povinných aktivit, které bude možné kombinovat s aktivitami doplňkovými. 

Povinná/é aktivita/y projektu: 
A) Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu atd. 
B) Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií. 
C) Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. 
D) Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů. 

Doplňkové aktivity:

Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních programů/oborů (zkoumání kvality absolventů a jejich schopnosti adaptace na trhu práce). 

• Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ – pouze ve vztahu ke vzdělávacímu procesu studentů se specifickými potřebami.
• Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality. • Podpora spolupráce vysokých škol se základními školami a středními školami v rámci poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků.

Cílové skupiny

• Studenti VŠ;
• akademičtí pracovníci VŠ;
• ostatní pracovníci VŠ;
• pedagogičtí pracovníci základních, středních a vyšších odborných škol (v případě poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků).

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 500 000 000 Kč


Omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní:

• Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 5 000 000 Kč.
• Maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 70 000 000 Kč.


Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/avizo-vysokym-skolam-zadatelum-v-oblasti-podpory-2-2-1

 

27.02.2011 00:00

Zastupujeme: