OPVK - Aktuality

 

Aktuality OP VK


Aktualita vydána dne: 13. 02. 2011

Vyhlášení 5. výzvy - Prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Zprostředkující subjekt Ústecký kraj vyhlašuje dne 10. 2. 2011 5. výzvu k předkládání žádostí o grantový projekt v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji. Počátek příjmu žádostí je stanoven na 14. 3. 2011, Konec příjmu žádostí 24. 3. 2011 v 16 hod. 

I. Předmět a účel podpory

V rámci předkládaných projektů nebudou podporovány projekty zaměřené na řízení a administraci projektů
Oblast podpory podpoří následující typy činností: 

1. Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.
Podporovány budou projektové aktivity zaměřené zejména na:
a. využívání softwarových aplikací v oblasti personálního řízení, komunikace a řízení jakosti ve školách a školských zařízeních
b. vzdělávání řídících pracovníků škol a školských zařízení ve specifických oblastech chodu škol a školských zařízení dle místních podmínek a specifických vzdělávacích potřeb (vytvoření vzdělávacích programů,pilotní ověření a realizace)
c. podpora tvorby a využití nástrojů pro zvýšení motivace spolupracovníků
d. tvorba a realizace programů zaměřených na psychohygienu řídících pracovníků


2. Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníkyškol a školských zařízení.
Podporovány budou projektové aktivity zaměřené zejména na:
a. podpora vytvoření informačního systému pro administrativní a technické pracovníkyškol
b. podpora aktivit vedoucích k rozvoji znalostí a dovedností pracovníků škol a školských zařízení v oblasti ochrany člověka za mimořádných situací


II. Druh podpory

Alokace pro tuto výzvu: 5 546 014,83 Kč
Omezení výše finanční podpory na jeden grantový projekt:
• minimální výše finanční podpory na jeden projekt: 500 000 Kč
• maximální výše finanční podpory na jeden projekt: 3 000 000 Kč
V rámci OP VK bude poskytována podpora formou nevratné finanční pomoci (dotace).
Příjemcům, jejichž grantový projekt bude schválen, bude poskytnuta zálohová platba ve výši 20 % odhadovaných způsobilých výdajů do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy.
V době realizace projektu bude příjemci vyplaceno maximálně 90% částky celkových způsobilých, skutečně vynaložených, výdajů projektu financovaných z veřejných zdrojů (součet průběžných plateb a vyplacené zálohové platby). Výše závěrečné platby bude stanovena jako rozdíl mezi celkovou částkou skutečně vynaložených výdajů projektu a výší všech dosud poskytnutých (i nevyúčtovaných) záloh, zpravidla do 10 % rozpočtu projektu


V rámci OPVK bude poskytována podpora formou nevratné finanční pomoci (dotace). Výše finanční podpory na grantový projekt z OPVK může dosáhnout až 100% způsobilých výdajů projektu. 

III. Organizační zabezpečení

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTŮ
• max. 16 měsíců
• možné zahájení realizace projektů: 1. září 2011
• realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 31. prosince 2012 

Datum ukončení příjmu žádostí: 24. 3. 2011 v 16 hod
Žádosti je možné předkládat na adresu ZS osobně na podatelnu KÚ od 14. 3. 2011. V případě doručení poštou je rozhodující datum doručení, ne podací razítko. Při doručení poštou doporučujeme žádost zaslat tak, aby žádost byla nejpozději doručena den před ukončením příjmu žádostí. Doručená pošta se zapisuje na podatelně až následující den po doručení.
Jednání výběrové komise se předpokládá v průběhu května 2011, konečné schválení vybraných projektů bude předloženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje v červnu 2011.
Oznámení o ukončení výzvy bude zveřejněno na http://www.msmt.cz/eu/op-vpk-obdobi-2007-2013 a na stránkách Zprostředkujícího subjektu: http://opvk.kr-ustecky.cz
Zveřejnění schválených žádostí o grantový projekt lze očekávat v červenci 2011. 

Více informací a přílohy naleznete na odkazu Zdroj.

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1658656

Ministerstvo školství zveřejnilo Plán výzev OP VK na rok 2011

Veškeré informace a přílohu naleznete na odkazu Zdroj.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ministerstvo-skolstvi-zverejnilo-plan-vyzev-op-vk-na-rok

Plán výzev OP VK 2011

Řídící orgán OP VK (MŠMT) zveřejňuje indikativní plán výzev na rok 2011. 

Indikativní plán výzev Řídícího orgánu OP VK (MŠMT) na rok 2011: Plán výzev.pdf

Indikativní plán výzev zprostředkujících subjektů (krajů) na rok 2011:Indikativní plán výzev zprostředkujících subjektů OP VK.pdf

 

13.02.2011 00:00

Zastupujeme: