OPVK - Aktuality

OPVK - Aktuality


Aktualita vydána dne: 05. 03. 2010

OPLZZ – výzva č. 36 Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků

I. Předmět a účel podpory

Podporované aktivity, typy činností:
V rámci této oblasti podpory budou prováděny zejména následující činnosti:

A. další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace pro další uplatnění na trhu práce, včetně získání a prohlubování klíčových dovedností, které zvyšují zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, jazyková příprava, komunikační dovednosti apod.);
B. aplikování moderních forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na nové pracovní uplatnění na trhu práce pro konkrétní pracovní pozici;
C. pracovně-profesní poradenství k zaměstnání směřující k uplatnění se na trhu práce;
D. poskytování mzdových příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnají propuštěné znevýhodněné zaměstnance
E. uplatňování pružných forem organizace práce při získání dalšího pracovního uplatnění;
F. podpora zahájení podnikatelské činnosti přípravou nových podnikatelů (poradenství, rekvalifikace, odborná praxe – podnikatelské inkubátory)


Důraz bude kladen na propojení činností a zahrnutí všech nutných aktivit pro úspěšnou realizaci projektu. V rámci projektu je vhodné zahrnout i aktivitu zaměřenou na podporu zaměstnávání formou příspěvku na mzdové náklady, ale je nutné dbát na komplexní přístup a vzájemnou provázanost aktivit. Tato komplexnost

II. Druh podpory

Minimální výše podpory je 500 000,- Kč na jeden realizovaný projekt,
Maximální výše podpory je 10 000 000,- Kč.

III. Organizační zabezpečení

Výzva je jako výzva průběžná ode dne 5. března 2010 s platností do 31.8.2012 do 12 hodin. Žádosti je možné předkládat od 8. března 2010 do vyčerpání celkové částky, nejdéle do 31.8.2012 do 12 hodin. Žádosti doručené po termínu uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny (pro žádosti doručené poštou není rozhodující datum razítka na obálce, ale datum a čas doručení žádosti).

Ukončení příjmů žádostí:
Hodnocení projektů bude probíhat průběžně. Hodnocení projektů bude probíhat v intervalu 4 týdnů, sejde-li se minimálně 10 žádostí.

Způsob předání
Žádost se předkládá ve 2 vyhotoveních v listinné podobě na standardním formuláři (1 originál, 1 kopie), vyplněném v aplikaci Benefit7 a v elektronické podobě na 2 CD. Formulář je k dispozici na webových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. Na těchto internetových stránkách jsou k dispozici „Pokyny Řídícího orgánu“, které slouží žadateli jako postup při registraci do aplikace Benefit7 a rovněž jako pomůcka pro vyplnění žádosti o finanční podporu v rámci konkrétní výzvy. Pro žadatele je zřízena hotline adresa benefit7@mpsv.cz, na kterou lze posílat případné dotazy technického charakteru.

Ing. Milan Kvapil
Odbor implementace programů ESF, oddělení řízení projektů, MPSV ČR
Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2
tel.: 221923377, milan.kvapil@mpsv.cz


Mgr. Pavlína Tošnerová
Odbor implementace programů ESF, oddělení řízení projektů, MPSV ČR
Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2
tel.: 221923252, pavlina.tosnerova@mpsv.cz


I. Kritéria programu

Místo realizace projektu
Projekt může být zaměřen na cílové skupiny z celého území České republiky, s výjimkou hl. m. Prahy. Pro určení územní příslušnosti cílové skupiny je rozhodující převažující místo výkonu práce.
Projekt by v zásadě měl být realizován v regionu, ze kterého pochází cílová skupina, avšak v odůvodněných případech (např. dopravní obslužnost) může být projekt realizován i na území hl. m. Prahy.

Doba trvání projektů
Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, je 2 roky (24 měsíců), jeho realizace musí být ukončena nejpozději do 31. 8. 2014.

II. Ostatní podmínky

Vymezení žadatelů o finanční podporu: Profesní a podnikatelská sdružení (včetně oborových sdružení) Hospodářská komora a Agrární komora České republiky a jejich obvodní komory zřizované podle zákona č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto organizace mohou předkládat žádost zaměřenou na realizaci aktivit pro zaměstnance svých členů, sdružených podniků, apod., kteří splňují kritéria pro cílovou skupinu této výzvy

Zdroj: http://www.esfcr.cz/vyzva-k-predkladani-grantovych-projektu-op-lzz-v-ramci-2.

Prováděcí dokument OP VK

Prováděcí dokument k OP VK, aktuální verze k 5.2.2010.

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1652149.

05.03.2010 00:00

Zastupujeme: