OPVK - Aktuality

OPVK - Aktuality


Aktualita vydána dne: 10. 07. 2010

Oznámení o výsledku veřejné zakázky č. 74/3.2.06/01.0031 [DOC, 782 kB]

Veřejná zakázka: "Šetření-studie a tvorba inovativních vzdělávacích modulů v rámci environmentálních znalostí pro účastníky dalšího vzdělávání".

Seminář pro žadatele 21.7.2010 Ústí nad Labem [DOC, 1,2 MB]

Seminář pro žadatele finanční podpory z OP VK v rámci 2. výzvy, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2, dne 21.7.2010 v Ústí nad Labem ( pozvánka v příloze)

2. kolová výzva k předkládání grantových projektů z OP VK prioritní osy 3, oblast podpory 3.2

I. Předmět a účel podpory

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

1 Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů.

2 Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

3 Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

4 Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.

5 Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).

II. Druh podpory

Omezení výše finanční podpory na jeden grantový projekt:
- minimální výše finanční podpory na jeden projekt: 1 000 000 Kč
- maximální výše finanční podpory na jeden projekt: 6 000 000 Kč

III. Organizační zabezpečení

Datum zahájení příjmu žádostí: 18. 8. 2010
Datum ukončení příjmu žádostí: 27. 8. 2010 ve 12 hod
Žádosti je možné předkládat na adresu ZS osobně na podatelnu KÚ od 18. 8. 2010. V případě doručení poštou je rozhodující datum doručení, ne podací razítko. Při doručení poštou doporučujeme žádost zaslat tak, aby žádost byla nejpozději doručena den před ukončením příjmu žádostí. Doručená pošta se zapisuje na podatelně až následující den po doručení.

I. Kritéria programu

Předložené žádosti budou hodnoceny na základě následujících hodnotících kritérií: 1. zdůvodnění projektu
2. cílová skupina
3. realizace projektu
4. výsledky a výstupy
5. horizontální témata
6. specifická kritéria

Podrobnosti jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dostupné na www.msmt.cz a http://opvk.kr-ustecky.cz

Činnosti projektu musí být v rozhodující míře realizovány v Ústeckém kraji a musí být určeny pro cílové skupiny v tomto kraji. V odůvodněných případech je možno zahrnout i osoby z cílových skupin v sousedících krajích v rozsahu do max 30 % celkového počtu podpořených osob. Žadatel popíše cílovou skupinu i z hlediska její územní příslušnosti (tzn. místo bydliště nebo výkon vzdělání/zaměstnání) v rámci záložky Popis cílové skupiny v projektové žádosti Benefit 7 V rámci OP VK však nelze do projektu zahrnout cílové skupiny z území hlavního města Prahy.

II. Ostatní podmínky

OPRÁVNĚNÍ PŘEDKLADATELÉ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU

1. vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání), včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku
2. vysoké školy podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;
3. nestátní neziskové organizace
4. hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky;
5. města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nahoru>

10.07.2010 00:00

Zastupujeme: